قیمت روز آهن آلات

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
470ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 ابعاد 1.5*634.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت106x1.5
446ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1.533.900 تومان1 تومان
1403/04/24
رول101.5
466ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 ابعاد 1.5*632.600 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت156x1.5
467ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 ابعاد 1.5*632.600 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت56x1.5
468ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 6 ابعاد 1.5*632.600 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت66x1.5
469ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 8 ابعاد 1.5*632.600 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت86x1.5
443ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 1.532.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول51.5
444ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1.532.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول81.5
448ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1.532.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول121.5
569ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 ابعاد 6x129.450 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت156x1
479ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/04/24
رول151.25
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)تحویلنوسانات
1137تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان28.085 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم275 کیلوگرم1220کارخانه
1116تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان28.000 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم506 کیلوگرم1230کارخانه
1138تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان27.000 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم325 کیلوگرم1222کارخانه
1134تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان26.150 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم1551214کارخانه
1135تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان26.150 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم190 کیلوگرم1216کارخانه
1136تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان26.150 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم2251218کارخانه
1139تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان26.050 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم375 کیلوگرم1224کارخانه
1140تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان25.050 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم425 کیلوگرم1227کارخانه
1133تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم125 کیلوگرم1212کارخانه
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2987میلگرد 10 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)25.820 تومان1 تومان
1403/04/24
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2988میلگرد 12 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)25.547 تومان1 تومان
1403/04/24
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2989میلگرد 14 میانه آنالیز A3 (فولاد آذربایجان)25.183 تومان1 تومان
1403/04/24
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2990میلگرد 16 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)25.183 تومان1 تومان
1403/04/24
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2991میلگرد 18 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)25.183 تومان1 تومان
1403/04/24
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2992میلگرد 20 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)25.183 تومان1 تومان
1403/04/24
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2993میلگرد 22 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)25.183 تومان1 تومان
1403/04/24
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2994میلگرد 25 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)25.183 تومان1 تومان
1403/04/24
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2995میلگرد 28 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)25.183 تومان1 تومان
1403/04/24
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2996میلگرد 32 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)25.183 تومان1 تومان
1403/04/24
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43339پروفیل 20*20 ضخامت 235.636 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم6اصفهان
43338پروفیل 20*30 ضخامت 235.636 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم6اصفهان
43337پروفیل 20*40 ضخامت 235.636 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم6اصفهان
43336پروفیل 30*30 ضخامت 235.636 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم6اصفهان
43457پروفیل 30*60 ضخامت 2 نیکان35.636 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم6اصفهان
43428پروفیل 40*40 ضخامت 235.636 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم6اصفهان
43335پروفیل 50*50 ضخامت 235.636 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم6اصفهان
43334پروفیل 60*60 ضخامت 235.636 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم6اصفهان
43332پروفیل 70*70 ضخامت 235.636 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم6اصفهان
43331پروفیل 90*90 ضخامت 235.636 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم6اصفهان
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)ضخامت (mm)تحویلنوسانات
4760لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2 بهفلز36.201 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم62کارخانه
4750لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2 زرین36.201 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم62کارخانه
4755لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2 سپاهان36.201 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم62کارخانه
4739لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2 صدرا36.201 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم62کارخانه
4733لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2 فولادگران36.201 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم62کارخانه
4725لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2 نیکان36.201 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم62کارخانه
4744لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2 یزد36.201 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم62کارخانه
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
4322نبشی 4*4 ضخامت 3 انبار اصفهان26.819 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم11 کیلوگرم6اصفهان
4271نبشی 4*4 ضخامت 3 ناب تبریز25.638 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم11 کیلوگرم6کارخانه
4319نبشی 4*4 ضخامت 4 انبار اصفهان26.364 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
4270نبشی 4*4 ضخامت 4 ناب تبریز25.455 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم14.5 کیلوگرم6کارخانه
4356نبشی 4*6 ضخامت 6 انبار تهرانتومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم30 کیلوگرم6تهران
4353نبشی 4*8 ضخامت 8 انبار تهرانتومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم48 کیلوگرم6تهران
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزتحویلنوسانات
4813شمش فولاد 125*125 سمنان22.501 تومان1 تومان
1403/04/24
5SPسمنان
4801شمش فولاد 125*125 قم22.401 تومان1 تومان
1403/04/24
5SPقم
4812شمش فولاد 125*125 ساوه22.401 تومان1 تومان
1403/04/24
5SPساوه
4805شمش فولاد 150*150 اصفهان22.201 تومان1 تومان
1403/04/24
5SPاصفهان
4807شمش فولاد 125*125 اصفهان22.201 تومان1 تومان
1403/04/24
5SPاصفهان
4808شمش فولاد 125*125 یزد22.201 تومان1 تومان
1403/04/24
5SPیزد
4810شمش فولاد 150*150 یزد22.201 تومان1 تومان
1403/04/24
5SPیزد
4806شمش فولاد 120*120 اصفهانتومان1 تومان
1403/04/24
5SPاصفهان
4809شمش فولاد 100*100 یزدتومان1 تومان
1403/04/24
5SPیزد
4811شمش فولاد 150*150 قزوینتومان1 تومان
1403/04/24
5SPقزوین
قیمت آهن آلات نیز مانند بسیاری از مصالح ساختمانی و صنعتی دیگر متاثر از عوامل متعدد می باشد. به همین جهت، برای مقایسه قیمت آهن و مقاطع مختلف فولادی و همچنین اطلاع از کیفیت محصولات در برندهای گوناگون، نیاز به منبعی مطمئن و موثق می باشد. آهن مهام بستری جدید برای فعالیت یکی از قدیمی ترین شرکت های عرضه کننده انواع آهن آلات و محصولات صنایع فولاد یعنی فولاد تجارت مهام است. فولاد تجارت مهام از برترین مجموعه های فروش آهن آلات در سراسر کشور است، که سابقه ای درخشان و خدماتی گسترده در این زمینه برای هموطنان محترم ارائه نموده است. با آهن مهام تجربه و تخصص کارشناسان فعال در گروه فولاد تجارت مهام، به سادگی در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شناخت دقیق بازار آهن و درک بهتر از موارد موثر بر قیمت روزانه آهن در این بازار، به شما کمک خواهد کرد، تا محصول مورد نظر خود را در بین نمونه های فراوان انتخاب و خرید نمایید. بسیاری از کارشناسان فعال در بازار آهن آلات، برای بررسی قیمت روز آهن نیاز به منبعی مطمئن خواهند داشت. با توجه به سابقه فعالیت های گروه فولاد تجارت مهام، آهن مهام را میتوان به عنوان یک مرجع موثق برای این کار در نظر گرفت. انواع خدمات آهن آلات آهن مهام با ایجاد وب سایت آهن مهام، خدمات متعددی برای مشتریان فولاد تجارت مهام ایجاد شد. مشاهده لیست محصولات و قیمت آهن آلات، کسب مشورت در انتخاب و خرید، همچنین دسترسی سریع تر به کارشناسان این مجموعه و … از جمله خدماتی بودند که با استفاده از وب سایت آهن مهام امکان پذیر شده اند. در ادامه به برخی از خدمات اصلی قابل ارائه در وب سایت آهن مهام اشاره خواهیم کرد: فروش انواع آهن آلات با قیمت مناسب و کیفیت بالا آهن آلات در انواع صنعتی و ساختمانی، دسته بندی های متعددی داشته و برای شناخت محصولی خاص در بازار آهن، می بایست تجربه و تخصص کافی در این زمینه داشت. آهن مهام با خرید محصولات خود از برترین تولیدکنندگان کشور و عرضه آنها با قیمتی بسیار مناسب، رضایت بالایی را از مشتریان خود در طول سالهای گذشته دریافت کرده است. از برترین تولید کنندگان انواع تیرآهن در کشور می توان به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، فولاد البرز ایرانیان، مجتمع فولاد ظفر بناب، مجتمع فولاد خراسان رضوی و … اشاره نمود. تیرآهن های تولید شده در این برندها از جمله نمونه های پر مصرف در کشور ما هستند. محصولات عنوان شده در سایزهای مختلف توسط این مجموعه عرضه می شوند. کارخانجات فولاد مبارکه اصفهان، اکسین و کاویان اهواز و مجتمع فولاد گیلان، تولید کنندگان اصلی انواع ورق فولادی در ایران هستند. شرکت های هفت الماس، امیرکبیر کاشان و فولاد بهمن، سازندگان انواع ورق رنگی و پروفیل های مختلف هستند می باشند. تمامی محصولات این شرکت ها در وب سایت آهن مهام با قیمت مناسب عرضه می شوند. فروش میلگرد، انواع پروفیل های ساختمانی و صنعتی، انواع لوله و دیگر محصولات صنعت فولاد از جمله خدمات آهن مهام در سال های گذشته می باشد. گفتنی است فولاد تجارت مهام با اخذ نمایندگی مستقیم از این شرکت ها، توان ارائه این محصولات را با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت دارد. مشاوره در انتخاب و خرید آهن آلات با توجه به نیاز مشتری خرید آهن آلات در بسیاری از موارد برای مشتریان چالش برانگیز می باشد. به همین دلیل شرکت فولاد تجارت مهام، از تخصص کارشناسان خود برای آشنایی بیشتر مشتریان با محصولات این بازار استفاده کرده است. مشاوران آهن مهام با در نظر داشتن نوع نیاز و سلیقه مشتریان، آنها را در انتخاب و خرید محصول مورد نظر خود کمک خواهند نمود. مشاوران آهن مهام در پروژه های متعدد ساختمانی، صنعتی و عمرانی برای انتخاب مواد مناسب در بازار آهن آلات، به مشتریان کمک می نمایند. سعی ما این است که با ارائه درکی صحیح از نیازهای هر پروژه، مشتریان خود را در بالاتر بردن سطح استانداردها و استفاده بهینه از انواع مقاطع فولادی یاری نماییم. ارسال سفارشات به سراسر کشور در کمترین زمان فولاد تجارت مهام با برخورداری از انبار آهن آلات متعدد در نقاط مختلف کشور، ظرفیت بالایی در عرضه محصولات صنعت فولاد با انواع مختلف ایجاد نموده. ضمن این که با توجه به تعداد بالای انبارها در سراسر کشور، این کار در کمترین زمان ممکن انجام خواهد گرفت. شما می توانید محصول مورد نظر خود را پس از سفارش در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت نمایید. ارائه اطلاعات تخصصی در زمینه فلزات و آهن آلات به صورت آنلاین علاوه بر عرضه انواع مقاطع آهنی، ارائه اطلاعات مختلف و لازم برای آشنایی با این محصولات و خرید انواع آهن آلات، یکی دیگر از خدمات این مجموعه می باشد. اطلاع از قیمت روز آهن، برای خرید محصولات مختلف در بازار آهن آلات، یکی از نکات مورد نیاز و البته ضروری است. ضمن این که مقاله های متعددی در بخش دانشنامه آهن مهام، برای آشنایی کاربران با بازار آهن و محصولات مختلف در آن ارائه شده اند. از دیگر خدمات آهن مهام می توان به ارائه فاکتور رسمی برای تمامی سفارشات، عرضه محصولات به صورت عمده و خرد و تحویل آنها در مکان مورد نظر مشتری اشاره کرد. قیمت آهن به صورت روزانه صنایع و مشاغل مختلفی هستند که در محصولات و خدمات خود، نیاز به انواع آهن آلات دارند. به همین جهت، دریافت قیمت آهن به صورت روزانه، برای آنها اهمیت بالایی خواهد داشت. با اطلاع از قیمت روز فولاد، می توان تصمیمات مناسب تری در قیمت گذاری محصولات داشته و یا برای تهیه مواد اولیه خود به درستی اقدام نمایند. شما می توانید به منظور استفاده از خدمات مختلف عنوان شده، از طریق شماره های ارائه شده در وب سایت آهن مهام با کارشناسان فعال در این مجموعه تماس بگیرید.
ادامه توضیحات