قیمت روز آهن آلات

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
468ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 6 ابعاد 1.5*649.700 تومان
1402/12/14
شیت66x1.5
443ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 1.549.600 تومان
1402/12/14
رول51.5
467ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 ابعاد 1.5*649.600 تومان
1402/12/14
شیت56x1.5
444ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1.549.500 تومان
1402/12/14
رول81.5
469ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 8 ابعاد 1.5*649.500 تومان
1402/12/14
شیت86x1.5
446ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1.545.800 تومان
1402/12/14
رول101.5
470ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 ابعاد 1.5*645.800 تومان
1402/12/14
شیت106x1.5
448ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1.545.300 تومان
1402/12/14
رول121.5
466ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 ابعاد 1.5*643.600 تومان
1402/12/14
شیت156x1.5
479ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1.25تماس بگیرید
1402/12/14
رول151.25
569ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 ابعاد 6x1تماس بگیرید
1402/12/14
شیت156x1
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)تحویلنوسانات
1137تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان37.300 تومان300 تومان
1402/12/14
کیلوگرم275 کیلوگرم1220کارخانه
1138تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان36.000 تومان36000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم325 کیلوگرم1222کارخانه
1134تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان33.500 تومان500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم1551214کارخانه
1140تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان31.800 تومان100 تومان
1402/12/14
کیلوگرم425 کیلوگرم1227کارخانه
1116تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان31.500 تومان500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم506 کیلوگرم1230کارخانه
1135تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان31.500 تومان100 تومان
1402/12/14
کیلوگرم190 کیلوگرم1216کارخانه
1139تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان31.500 تومان200 تومان
1402/12/14
کیلوگرم375 کیلوگرم1224کارخانه
1136تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان30.000 تومان200 تومان
1402/12/14
کیلوگرم2251218کارخانه
1133تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم125 کیلوگرم1212کارخانه
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2987میلگرد 10 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)27.700 تومان
1402/12/14
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2988میلگرد 12 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)27.400 تومان
1402/12/14
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2989میلگرد 14 میانه آنالیز A3 (فولاد آذربایجان)26.900 تومان
1402/12/14
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2990میلگرد 16 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.900 تومان
1402/12/14
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2991میلگرد 18 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.900 تومان
1402/12/14
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2992میلگرد 20 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.900 تومان
1402/12/14
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2993میلگرد 22 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.900 تومان
1402/12/14
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2994میلگرد 25 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.900 تومان
1402/12/14
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2995میلگرد 28 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.900 تومان
1402/12/14
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2996میلگرد 32 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.900 تومان
1402/12/14
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43339پروفیل 20*20 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43338پروفیل 20*30 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43337پروفیل 20*40 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43336پروفیل 30*30 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43457پروفیل 30*60 ضخامت 2 نیکان39.900 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43428پروفیل 40*40 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43335پروفیل 50*50 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43334پروفیل 60*60 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43332پروفیل 70*70 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
43331پروفیل 90*90 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/14
کیلوگرم6اصفهان
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)ضخامت (mm)تحویلنوسانات
4760لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2 بهفلز41.400 تومان
1402/12/14
کیلوگرم62کارخانه
4750لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2 زرین41.400 تومان
1402/12/14
کیلوگرم62کارخانه
4755لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2 سپاهان41.400 تومان
1402/12/14
کیلوگرم62کارخانه
4739لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2 صدرا41.400 تومان
1402/12/14
کیلوگرم62کارخانه
4733لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2 فولادگران41.400 تومان
1402/12/14
کیلوگرم62کارخانه
4725لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2 نیکان41.400 تومان
1402/12/14
کیلوگرم62کارخانه
4744لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2 یزد41.400 تومان
1402/12/14
کیلوگرم62کارخانه
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
4322نبشی 4*4 ضخامت 3 انبار اصفهان30.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم11 کیلوگرم6اصفهان
4271نبشی 4*4 ضخامت 3 ناب تبریز28.100 تومان
1402/12/14
کیلوگرم11 کیلوگرم6کارخانه
4319نبشی 4*4 ضخامت 4 انبار اصفهان27.600 تومان
1402/12/14
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
4270نبشی 4*4 ضخامت 4 ناب تبریز27.900 تومان
1402/12/14
کیلوگرم14.5 کیلوگرم6کارخانه
4356نبشی 4*6 ضخامت 6 انبار تهرانتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم30 کیلوگرم6تهران
4353نبشی 4*8 ضخامت 8 انبار تهرانتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم48 کیلوگرم6تهران
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزتحویلنوسانات
4811شمش فولاد 150*150 قزوین24.050 تومان
1402/12/14
5SPقزوین
4812شمش فولاد 125*125 ساوه23.900 تومان
1402/12/14
5SPساوه
4813شمش فولاد 125*125 سمنان23.900 تومان
1402/12/14
5SPسمنان
4801شمش فولاد 125*125 قم23.750 تومان
1402/12/14
5SPقم
4805شمش فولاد 150*150 اصفهان23.650 تومان
1402/12/14
5SPاصفهان
4810شمش فولاد 150*150 یزد23.650 تومان
1402/12/14
5SPیزد
4807شمش فولاد 125*125 اصفهان23.550 تومان
1402/12/14
5SPاصفهان
4808شمش فولاد 125*125 یزد23.500 تومان
1402/12/14
5SPیزد
4806شمش فولاد 120*120 اصفهانتماس بگیرید
1402/12/14
5SPاصفهان
4809شمش فولاد 100*100 یزدتماس بگیرید
1402/12/14
5SPیزد
قیمت آهن آلات نیز مانند بسیاری از مصالح ساختمانی و صنعتی دیگر متاثر از عوامل متعدد می باشد. به همین جهت، برای مقایسه قیمت آهن و مقاطع مختلف فولادی و همچنین اطلاع از کیفیت محصولات در برندهای گوناگون، نیاز به منبعی مطمئن و موثق می باشد. آهن مهام بستری جدید برای فعالیت یکی از قدیمی ترین شرکت های عرضه کننده انواع آهن آلات و محصولات صنایع فولاد یعنی فولاد تجارت مهام است. فولاد تجارت مهام از برترین مجموعه های فروش آهن آلات در سراسر کشور است، که سابقه ای درخشان و خدماتی گسترده در این زمینه برای هموطنان محترم ارائه نموده است. با آهن مهام تجربه و تخصص کارشناسان فعال در گروه فولاد تجارت مهام، به سادگی در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شناخت دقیق بازار آهن و درک بهتر از موارد موثر بر قیمت روزانه آهن در این بازار، به شما کمک خواهد کرد، تا محصول مورد نظر خود را در بین نمونه های فراوان انتخاب و خرید نمایید. بسیاری از کارشناسان فعال در بازار آهن آلات، برای بررسی قیمت روز آهن نیاز به منبعی مطمئن خواهند داشت. با توجه به سابقه فعالیت های گروه فولاد تجارت مهام، آهن مهام را میتوان به عنوان یک مرجع موثق برای این کار در نظر گرفت. انواع خدمات آهن آلات آهن مهام با ایجاد وب سایت آهن مهام، خدمات متعددی برای مشتریان فولاد تجارت مهام ایجاد شد. مشاهده لیست محصولات و قیمت آهن آلات، کسب مشورت در انتخاب و خرید، همچنین دسترسی سریع تر به کارشناسان این مجموعه و … از جمله خدماتی بودند که با استفاده از وب سایت آهن مهام امکان پذیر شده اند. در ادامه به برخی از خدمات اصلی قابل ارائه در وب سایت آهن مهام اشاره خواهیم کرد: فروش انواع آهن آلات با قیمت مناسب و کیفیت بالا آهن آلات در انواع صنعتی و ساختمانی، دسته بندی های متعددی داشته و برای شناخت محصولی خاص در بازار آهن، می بایست تجربه و تخصص کافی در این زمینه داشت. آهن مهام با خرید محصولات خود از برترین تولیدکنندگان کشور و عرضه آنها با قیمتی بسیار مناسب، رضایت بالایی را از مشتریان خود در طول سالهای گذشته دریافت کرده است. از برترین تولید کنندگان انواع تیرآهن در کشور می توان به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، فولاد البرز ایرانیان، مجتمع فولاد ظفر بناب، مجتمع فولاد خراسان رضوی و … اشاره نمود. تیرآهن های تولید شده در این برندها از جمله نمونه های پر مصرف در کشور ما هستند. محصولات عنوان شده در سایزهای مختلف توسط این مجموعه عرضه می شوند. کارخانجات فولاد مبارکه اصفهان، اکسین و کاویان اهواز و مجتمع فولاد گیلان، تولید کنندگان اصلی انواع ورق فولادی در ایران هستند. شرکت های هفت الماس، امیرکبیر کاشان و فولاد بهمن، سازندگان انواع ورق رنگی و پروفیل های مختلف هستند می باشند. تمامی محصولات این شرکت ها در وب سایت آهن مهام با قیمت مناسب عرضه می شوند. فروش میلگرد، انواع پروفیل های ساختمانی و صنعتی، انواع لوله و دیگر محصولات صنعت فولاد از جمله خدمات آهن مهام در سال های گذشته می باشد. گفتنی است فولاد تجارت مهام با اخذ نمایندگی مستقیم از این شرکت ها، توان ارائه این محصولات را با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت دارد. مشاوره در انتخاب و خرید آهن آلات با توجه به نیاز مشتری خرید آهن آلات در بسیاری از موارد برای مشتریان چالش برانگیز می باشد. به همین دلیل شرکت فولاد تجارت مهام، از تخصص کارشناسان خود برای آشنایی بیشتر مشتریان با محصولات این بازار استفاده کرده است. مشاوران آهن مهام با در نظر داشتن نوع نیاز و سلیقه مشتریان، آنها را در انتخاب و خرید محصول مورد نظر خود کمک خواهند نمود. مشاوران آهن مهام در پروژه های متعدد ساختمانی، صنعتی و عمرانی برای انتخاب مواد مناسب در بازار آهن آلات، به مشتریان کمک می نمایند. سعی ما این است که با ارائه درکی صحیح از نیازهای هر پروژه، مشتریان خود را در بالاتر بردن سطح استانداردها و استفاده بهینه از انواع مقاطع فولادی یاری نماییم. ارسال سفارشات به سراسر کشور در کمترین زمان فولاد تجارت مهام با برخورداری از انبار آهن آلات متعدد در نقاط مختلف کشور، ظرفیت بالایی در عرضه محصولات صنعت فولاد با انواع مختلف ایجاد نموده. ضمن این که با توجه به تعداد بالای انبارها در سراسر کشور، این کار در کمترین زمان ممکن انجام خواهد گرفت. شما می توانید محصول مورد نظر خود را پس از سفارش در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت نمایید. ارائه اطلاعات تخصصی در زمینه فلزات و آهن آلات به صورت آنلاین علاوه بر عرضه انواع مقاطع آهنی، ارائه اطلاعات مختلف و لازم برای آشنایی با این محصولات و خرید انواع آهن آلات، یکی دیگر از خدمات این مجموعه می باشد. اطلاع از قیمت روز آهن، برای خرید محصولات مختلف در بازار آهن آلات، یکی از نکات مورد نیاز و البته ضروری است. ضمن این که مقاله های متعددی در بخش دانشنامه آهن مهام، برای آشنایی کاربران با بازار آهن و محصولات مختلف در آن ارائه شده اند. از دیگر خدمات آهن مهام می توان به ارائه فاکتور رسمی برای تمامی سفارشات، عرضه محصولات به صورت عمده و خرد و تحویل آنها در مکان مورد نظر مشتری اشاره کرد. قیمت آهن به صورت روزانه صنایع و مشاغل مختلفی هستند که در محصولات و خدمات خود، نیاز به انواع آهن آلات دارند. به همین جهت، دریافت قیمت آهن به صورت روزانه، برای آنها اهمیت بالایی خواهد داشت. با اطلاع از قیمت روز فولاد، می توان تصمیمات مناسب تری در قیمت گذاری محصولات داشته و یا برای تهیه مواد اولیه خود به درستی اقدام نمایند. شما می توانید به منظور استفاده از خدمات مختلف عنوان شده، از طریق شماره های ارائه شده در وب سایت آهن مهام با کارشناسان فعال در این مجموعه تماس بگیرید.
ادامه توضیحات