قیمت پروفیل سبک قیمت قوطی ستونی قیمت قوطی 40*40 قیمت قوطی 20*20 قیمت قوطی 30*60 قیمت قوطی 40*80

قیمت پروفیل

قیمت پروفیل ضخامت 2

کد کالانام محصولقیمتواحدطول(m)بارگیرینوسانات
43339پروفیل 20*20 ضخامت 235.635 تومانکیلوگرم6اصفهان
43338پروفیل 20*30 ضخامت 235.635 تومانکیلوگرم6اصفهان
43337پروفیل 20*40 ضخامت 235.635 تومانکیلوگرم6اصفهان
43336پروفیل 30*30 ضخامت 235.635 تومانکیلوگرم6اصفهان
43457پروفیل 30*60 ضخامت 2 نیکان35.635 تومانکیلوگرم6اصفهان
43428پروفیل 40*40 ضخامت 235.635 تومانکیلوگرم6اصفهان
43335پروفیل 50*50 ضخامت 235.635 تومانکیلوگرم6اصفهان
43334پروفیل 60*60 ضخامت 235.635 تومانکیلوگرم6اصفهان
43332پروفیل 70*70 ضخامت 235.635 تومانکیلوگرم6اصفهان
43331پروفیل 90*90 ضخامت 235.635 تومانکیلوگرم6اصفهان
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }

قیمت پروفیل ضخامت 2.2

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43313پروفیل 20*20 ضخامت 2.235.635 تومان
2023-12-25 10:17
کیلوگرم6اصفهان
43319پروفیل 20*30 ضخامت 2.235.635 تومان
2023-12-25 10:18
کیلوگرم6اصفهان
43318پروفیل 20*40 ضخامت 2.235.635 تومان
2023-12-25 10:18
کیلوگرم6اصفهان
43317پروفیل 30*30 ضخامت 2.235.635 تومان
2023-12-25 10:18
کیلوگرم6اصفهان
43425پروفیل 40*40 ضخامت 2.235.300 تومان
2023-12-25 17:21
کیلوگرم6اصفهان
43327پروفیل 40*80 ضخامت 2.235.635 تومان
2023-12-25 10:23
کیلوگرم6اصفهان
43316پروفیل 50*50 ضخامت 2.235.635 تومان
2023-12-25 10:18
کیلوگرم6اصفهان
43315پروفیل 60*60 ضخامت 2.235.635 تومان
2023-12-25 10:18
کیلوگرم6اصفهان
43326پروفیل 70*70 ضخامت 2.235.635 تومان
2023-12-25 10:23
کیلوگرم6اصفهان
43325پروفیل 90*90 ضخامت 2.235.635 تومان
2023-12-25 10:23
کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل ضخامت 2.5

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43357پروفیل 20*20 ضخامت 2.535.300 تومان
2023-12-25 10:31
کیلوگرم6اصفهان
43356پروفیل 20*30 ضخامت 2.535.300 تومان
2023-12-25 10:31
کیلوگرم6اصفهان
43458پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 تهران شرق35.200 تومان
2023-12-25 17:58
کیلوگرم6اصفهان
43456پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 جباری35.300 تومان
2023-12-25 17:58
کیلوگرم6اصفهان
43427پروفیل 40*40 ضخامت 2.535.300 تومان
2023-12-25 17:22
کیلوگرم6اصفهان
43351پروفیل 40*80 ضخامت 2.535.300 تومان
2023-12-25 10:31
کیلوگرم6اصفهان
43353پروفیل 50*50 ضخامت 2.535.300 تومان
2023-12-25 10:31
کیلوگرم6اصفهان
43352پروفیل 60*60 ضخامت 2.535.300 تومان
2023-12-25 10:31
کیلوگرم6اصفهان
43350پروفیل 70*70 ضخامت 2.535.300 تومان
2023-12-25 10:31
کیلوگرم6اصفهان
43349پروفیل 90*90 ضخامت 2.535.300 تومان
2023-12-25 10:31
کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل ضخامت 3

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43375پروفیل 20*20 ضخامت 335.200 تومان
2023-12-25 10:35
کیلوگرم6اصفهان
43374پروفیل 20*30 ضخامت 335.200 تومان
2023-12-25 10:35
کیلوگرم6اصفهان
43373پروفیل 20*40 ضخامت 335.200 تومان
2023-12-25 10:35
کیلوگرم6اصفهان
43372پروفیل 30*30 ضخامت 335.200 تومان
2023-12-25 10:35
کیلوگرم6اصفهان
43455پروفیل 30*60 ضخامت 335.200 تومان
2023-12-25 17:58
کیلوگرم6اصفهان
43431پروفیل 40*40 ضخامت 335.200 تومان
2023-12-25 17:24
کیلوگرم6اصفهان
43369پروفیل 40*80 ضخامت 335.200 تومان
2023-12-25 10:35
کیلوگرم6اصفهان
43371پروفیل 50*50 ضخامت 335.200 تومان
2023-12-25 10:35
کیلوگرم6اصفهان
43370پروفیل 60*60 ضخامت 335.200 تومان
2023-12-25 10:35
کیلوگرم6اصفهان
43368پروفیل 70*70 ضخامت 335.200 تومان
2023-12-25 10:35
کیلوگرم6اصفهان
43367پروفیل 90*90 ضخامت 335.200 تومان
2023-12-25 10:35
کیلوگرم6اصفهان
3553پروفیل زد 18 ضخامت 335.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم6اصفهان
3552پروفیل زد 20 ضخامت 335.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم6اصفهان
3551پروفیل زد 22 ضخامت 335.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی بهفلز سپاهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3742قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 بهفلز سپاهان36.000 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم7.7کیلوگرم6کارخانه
3649قوطی ستونی 120*120 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم56 کیلوگرم6اصفهان
3652قوطی ستونی 140*140 ضخامت 4 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم1056اصفهان
3653قوطی ستونی 130*130 ضخامت 4 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم98 کیلوگرم6اصفهان
3654قوطی ستونی 140*140 ضخامت 3 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم80 کیلوگرم6اصفهان
3655قوطی ستونی 130*130 ضخامت 3 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم73 کیلوگرم6اصفهان
3656قوطی ستونی 120*120 ضخامت 3 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم68 کیلوگرم6اصفهان
3815قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 بهفلز سپاهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم34 کیلوگرم6کارخانه
3816قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2 بهفلز سپاهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم23 کیلوگرم6کارخانه
3817قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 بهفلز سپاهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم15 کیلوگرم6کارخانه
3818قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2 بهفلز سپاهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم11.56کارخانه
3812قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم24 کیلوگرم6کارخانه
3813قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم24 کیلوگرم6کارخانه
3814قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم19 کیلوگرم6کارخانه
3935قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم24 کیلوگرم6اصفهان
3936قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم38 کیلوگرم6اصفهان
3937قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم42 کیلوگرم6اصفهان
3939قوطی صنعتی 100*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم33 کیلوگرم6اصفهان
3938قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 3 بهفلز سپاهان35.200 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم39 کیلوگرم6اصفهان
3940قوطی صنعتی 100*40 ضخامت 3 بهفلز سپاهان35.200 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم39 کیلوگرم6اصفهان
3941قوطی صنعتی 100*100 ضخامت 3 بهفلز سپاهان35.200 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم56 کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی سازی جباری

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3809قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 جباری35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم34 کیلوگرم6اصفهان
3810قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2 جباری35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
3811قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 جباری35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
3805قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 جباری35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم42 کیلوگرم6اصفهان
3806قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5 جباری35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم29 کیلوگرم6اصفهان
3807قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 جباری35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم24 کیلوگرم6اصفهان
3808قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 جباری35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم19 کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی نیکان اصفهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3900قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 نیکان اصفهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم7.7کیلوگرم6اصفهان
3901قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 نیکان اصفهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
3903قوطی صنعتی 80*60 ضخامت 2 نیکان اصفهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم27 کیلوگرم6اصفهان
3906قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2 نیکان اصفهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم11.56اصفهان
3902قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم19 کیلوگرم6اصفهان
3904قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم43 کیلوگرم6اصفهان
3905قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم29 کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی مشهد

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3917قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 پروفیل مشهد35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم7.5 کیلوگرم6مشهد
3918قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم15 کیلوگرم6مشهد
3919قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم19 کیلوگرم6مشهد
3920قوطی صنعتی 60*60 ضخامت 2 پروفیل مشهد35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم23 کیلوگرم6مشهد
3921قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2 پروفیل مشهد35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم30.5 کیلوگرم6مشهد
3922قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم23 کیلوگرم6مشهد
3923قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 پروفیل مشهد35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم34 کیلوگرم6مشهد

قیمت قوطی ستونی بهفلز سپاهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3649قوطی ستونی 120*120 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم56 کیلوگرم6اصفهان
3652قوطی ستونی 140*140 ضخامت 4 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم1056اصفهان
3653قوطی ستونی 130*130 ضخامت 4 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم98 کیلوگرم6اصفهان
3654قوطی ستونی 140*140 ضخامت 3 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم80 کیلوگرم6اصفهان
3655قوطی ستونی 130*130 ضخامت 3 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم73 کیلوگرم6اصفهان
3656قوطی ستونی 120*120 ضخامت 3 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم68 کیلوگرم6اصفهان
[product-cat id="352"]
ادامه توضیحات
[custom-comment id="43478"]

در حال حاضر قیمت پروفیل در تاریخ امروز در انواع مدل ها و ضخامت ها در محدوده 39000 تا 42000 تومان تومان قرار دارد. با توجه به میزان کاربردهای فراوان پروفیل آهن اطلاع از نرخ آن برای استفاده در پروژه های مختلف اهمیت بالایی دارد. این محصولات در نوع و سایزهای متنوعی تولید می‌شوند. قیمت پروفیل اصفهان و کارخانجات دیگر در سراسر کشور را می‌توانید در جدول های بالا مورد بررسی قرار دهید.

مشاوره و خرید : 03131414000

قیمت پروفیل قوطی آهن

فهرست مطالب

این مقاطع در بخش های مختلف ساختمان و برای کاربردهای متنوع صنعتی قابل استفاده هستند. کاربردهای گسترده انواع پروفیل آهن در مراحل مختلف پروژه های ساختمانی، اهمیت فراوانی به این قطعات بخشیده است. فولاد تجارت مهام از بزرگ ترین مجموعه ها در عرضه انواع مقاطع فولادی در سراسر کشور است. جهت دریافت راهنمایی برای خرید پروفیل در نوع و برندهای مختلف، می‌توانید با کارشناسان این مجموعه تماس بگیرید.

قیمت پروفیل آهن

پروفیل آهن شامل طیف گسترده ای از مقاطع شاخه ای فولادی می‌شود که در شکل و اندازه های مختلف در بازار موجود هستند. از انواع قوطی پروفیل با سایزهای مختلف، تا پروفیل های باز مانند C و Z در کارخانجات سراسر کشور تولید و عرضه می‌شوند. متریال اصلی برای ساخت این تولیدات، ورق های فولادی هستند که در ضخامت های مختلف برای این کار مناسب می‌باشند.

پروفیل های زد و سی پرلین

به طور کلی قیمت ورق آهن با توجه به کاربرد فراوانی که در ساخت این محصولات دارد، بر روی قیمت انواع پروفیل تاثیر خواهد داشت. البته برخی از انواع این محصول به صورت فابریک و با استفاده از شمش های فولادی تولید می‌شوند. پروفیل به گروه های مختلفی مانند پروفیل باز، بسته، ساختمانی، صنعتی، سبک، سنگین و … تقسیم می‌شود. برای انتخاب در بین آنها می‌بایست با این محصولات و دسته بندی آنها آشنا باشید.

قیمت پروفیل اصفهان

پروفیل های اصفهان یکی از با کیفیت ترین محصولات در بازار آهن آلات سراسر کشور هستند. این تولیدات نه تنها در بازارهای داخلی، بلکه در خارج از ایران نیز طرفداران زیادی در بین مصرف کنندگان دارند. آخرین قیمت پروفیل اصفهان و شهرهای دیگر نیز در جدول های بالا ارائه شده‌اند. برای بررسی قیمت لحظه ای این تولیدات می‌توانید از طریق تماس با همکاران کارشناس ما در آهن مهام اقدام نمایید.

تمامی انواع پروفیل های ساختمانی و صنعتی در کارخانجات اصفهان تولید و عرضه می‌شوند. این محصولات در سایزهای مختلف و با سطح مقطع مربع، مستطیل، دایره و … در بازار موجود هستند. پروفیل اصفهان با رعایت حداکثری استانداردها و با استفاده از متریال با کیفیت تولید شده و به همین دلیل شاید قیمت آن کمی در بازار بیشتر از نمونه‌های دیگر باشد.

از شرکت های اصلی تولید کننده پروفیل در اصفهان می توان به بهفلز سپاهان، نیکان، جباری، تعاونی فولاد علویجه، کارخانه آپادانا و نورد لوله و پروفیل اصفهان اشاره کرد. البته شهر مشهد نیز قوطی های آهن بسیار باکیفیتی تولید می کند که قیمت آنها در همین صفحه قابل مشاهده می باشد.

قیمت پروفیل امروز

یکی از ویژگی های سایت آهن مهام به روز رسانی لحظه ای و مدوام قیمت های انواع قوطی آهن است. در همین صفحه شما عزیزان می توانید از قیمت پروفیل امروز در تمام ضخامت ها و سایز ها مطلع شوید. همچنین برای دریافت قیمت قوطی 4 در 8 که یکی از پر مصرف ترین پروفیل های ساختمانی است می توانید به صفحه مربوط به آن مراجعه نمایید و به صورت دقیق اطلاعات قیمتی آنرا دریافت نمایید.

تمامی قیمت های موجود در سایت به صورت روزانه آپدیت می شود و شما عزیزان با خیال راحت میتوانید هر میزان سفارش که داشته باشید را از ما خریداری کنید. روشهای متنوعی برای شما در نظر گرفته شده است. خریداران می توانند به صورت آنلاین، تلفنی و حتی در تلگرام یا واتساپ درخواست خود را برای خرید انواع پروفیل آهن ارائه دهند.

نمودار قیمت قوطی آهن

از دیگر ویژگی های سایت فولاد تجارت مهام، درج نمودار قیمت قوطی آهن در بازه های سه ماهه می باشد که کاربران بتوانند درک بهتری از تغییرات قیمتی این محصول داشته باشند. نمودار قیمت موجود در سایت امکان فیلتر کردن یک سال اخیر را نیز دارا می باشد. همچنین می توانید این تغییرات قیمتی پروفیل آهن را به صورت اکسل و پی دی اف دریافت نمایید.

تمامی محصولات موجود سایت دارای نمودار تغییرات قیمت هستند. برای مثال در ادامه نمودار قیمت پروفیل 40*80 اصفهان که یکی از پر مصرف ترین محصولات قوطی در ساختمان سازی است را در بازه سه ماهه اخیر مشاهده می نمایید.

نمودار تغییرات قیمت پروفیل 4 در 8 اصفهان

پرکاربردترین پروفیل ها

این محصولات با توجه به ساختار، وزن، اندازه و میزان سختی که دارند در بخش های مختلف ساختمان و صنایع گوناگون مورد استفاده واقع می‌شوند. کاربردهای وسیع این مقاطع شاخه ای موجب تنوع بسیار زیادی در بین آنها شده است. قوطی 2*2، 3*3 و 4*8 را می‌توان به عنوان پرمصرف ترین سایزها معرفی نمود. متریال اصلی ساخت آن ورق سیاه است.

قوطی آهنی عموما در بخش های مختلف سازه های فلزی مورد کاربرد است. البته این محصولات در صنایع نیز استفاده های فراوانی برای تولید قطعات و لوازم گوناگون دارند. بیشترین حجم تقاضا در بین این تولیدات برای پروفیل 4*8 می‌باشد. این محصول به جهت برخورداری از سطح مقطع مستطیلی و اندازه ای متوسط، کاربردهای زیادی پیدا کرده است. به همین دلیل بخش زیادی از ظرفیت کارخانه های تولیدکننده پروفیل به ساخت قوطی 4*8 اختصاص داده شده است.

برای محاسبه قیمت قوطی پروفیل در شکل و سایزهای مختلف به وزن محصول توجه خواهد شد. میزان ضخامت جداره و ابعاد آن در شاخص وزنی آن تاثیر دارند. همچنین نوع آلیاژ قطعه نیز به دلیل کیفیت های مختلف، می‌تواند در قیمت نهایی محصول تاثیرگذار باشد.

چه مواردی بر قیمت پروفیل تاثیر دارند؟

عوامل تاثیرگذار بر نرخ این محصولات در بازار به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم بندی می‌شوند. گروه اول به خصوصیات و ویژگی های فنی خود محصول مربوط هستند و دسته دوم به شرایط حاکم بر بازار ارتباط دارند. جنس (آلیاژ)، ضخامت، وزن، ابعاد و برند تولیدکننده، پارامترهای داخلی یک محصول هستند که در محاسبه و تعیین قیمت پروفیل تاثیر خواهند داشت.

اما در کنار این موارد، گزینه های دیگری نیز به صورت کلی بر بازار و قیمت قوطی آهن تاثیر خواهد داشت. از جمله این موارد نرخ ارز، قیمت فولاد، تغییرات فصلی و همچنین بخش نامه ها و قوانین مربوط به فروش، صادرات و واردات این محصول هستند. بررسی این عوامل به شما کمک می‌کند که محصول مورد نیاز خود را در شرایط بهتری خریداری نمایید.

روش سفارش و خرید انواع پروفیل

برندهای مختلفی در ساخت پروفیل های فولادی در کشور ما فعالیت دارند. هر کارخانه ای به ساخت و عرضه نوع خاصی از این تولیدات می‌پردازد. برای انتخاب و خرید پروفیل می‌توان از روش های مختلفی استفاده نمود. خرید حضوری و سفارش آنلاین دو روش متداول در تهیه این محصولات هستند.

ثبت سفارش به صورت آنلاین در وب سایت و شبکه های مجازی و به صورت حضوری و تلفنی از خدمات فولاد تجارت مهام در عرضه انواع مقاطع فولادی می‌باشد. همچنین می‌توانید تمامی خریدهای خود را همراه با دریافت پیش فاکتور و فاکتور رسمی انجام دهید. برای دریافت راهنمایی های بیشتر با همکاران کارشناس ما در آهن مهام تماس بگیرید.