آهن مهام » قیمت پروفیل
قیمت پروفیل سبک قیمت قوطی ستونی قیمت قوطی 40*40 قیمت قوطی 20*20 قیمت قوطی 30*60 قیمت قوطی 40*80

قیمت پروفیل

قیمت پروفیل ضخامت 2

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43339پروفیل 20*20 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43338پروفیل 20*30 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43337پروفیل 20*40 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43336پروفیل 30*30 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43457پروفیل 30*60 ضخامت 2 نیکان39.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43428پروفیل 40*40 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43335پروفیل 50*50 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43334پروفیل 60*60 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43332پروفیل 70*70 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43331پروفیل 90*90 ضخامت 239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل ضخامت 2.2

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43313پروفیل 20*20 ضخامت 2.239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43319پروفیل 20*30 ضخامت 2.239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43318پروفیل 20*40 ضخامت 2.239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43317پروفیل 30*30 ضخامت 2.239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43425پروفیل 40*40 ضخامت 2.239.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43327پروفیل 40*80 ضخامت 2.239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43316پروفیل 50*50 ضخامت 2.239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43315پروفیل 60*60 ضخامت 2.239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43326پروفیل 70*70 ضخامت 2.239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43325پروفیل 90*90 ضخامت 2.239.900 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل ضخامت 2.5

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43357پروفیل 20*20 ضخامت 2.539.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43356پروفیل 20*30 ضخامت 2.539.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43458پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 تهران شرق39.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43456پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 جباری39.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43427پروفیل 40*40 ضخامت 2.539.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43351پروفیل 40*80 ضخامت 2.539.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43353پروفیل 50*50 ضخامت 2.539.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43352پروفیل 60*60 ضخامت 2.539.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43350پروفیل 70*70 ضخامت 2.539.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43349پروفیل 90*90 ضخامت 2.539.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل ضخامت 3

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدطول(m)تحویلنوسانات
43375پروفیل 20*20 ضخامت 339.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43374پروفیل 20*30 ضخامت 339.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43373پروفیل 20*40 ضخامت 339.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43372پروفیل 30*30 ضخامت 339.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43455پروفیل 30*60 ضخامت 339.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43431پروفیل 40*40 ضخامت 339.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43369پروفیل 40*80 ضخامت 339.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43371پروفیل 50*50 ضخامت 339.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43370پروفیل 60*60 ضخامت 339.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43368پروفیل 70*70 ضخامت 339.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
43367پروفیل 90*90 ضخامت 339.400 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
3553پروفیل زد 18 ضخامت 340.300 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
3552پروفیل زد 20 ضخامت 340.300 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان
3551پروفیل زد 22 ضخامت 340.300 تومان
1402/12/10
کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی بهفلز سپاهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3742قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 بهفلز سپاهان41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم7.7کیلوگرم6کارخانه
3815قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 بهفلز سپاهان41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم34 کیلوگرم6کارخانه
3816قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2 بهفلز سپاهان41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم23 کیلوگرم6کارخانه
3817قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 بهفلز سپاهان41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم15 کیلوگرم6کارخانه
3818قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2 بهفلز سپاهان41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم11.5 کیلوگرم6کارخانه
3938قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 3 بهفلز سپاهان40.500 تومان
1402/12/10
کیلوگرم39 کیلوگرم6اصفهان
3940قوطی صنعتی 100*40 ضخامت 3 بهفلز سپاهان40.500 تومان
1402/12/10
کیلوگرم39 کیلوگرم6اصفهان
3941قوطی صنعتی 100*100 ضخامت 3 بهفلز سپاهان40.500 تومان
1402/12/10
کیلوگرم56 کیلوگرم6اصفهان
3812قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان40.100 تومان
1402/12/10
کیلوگرم24 کیلوگرم6کارخانه
3813قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان40.100 تومان
1402/12/10
کیلوگرم24 کیلوگرم6کارخانه
3814قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان40.100 تومان
1402/12/10
کیلوگرم19 کیلوگرم6کارخانه
3935قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان40.100 تومان
1402/12/10
کیلوگرم24 کیلوگرم6اصفهان
3936قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان40.100 تومان
1402/12/10
کیلوگرم38 کیلوگرم6اصفهان
3937قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان40.100 تومان
1402/12/10
کیلوگرم42 کیلوگرم6اصفهان
3939قوطی صنعتی 100*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان40.100 تومان
1402/12/10
کیلوگرم33 کیلوگرم6اصفهان
3649قوطی ستونی 120*120 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/10
کیلوگرم56 کیلوگرم6اصفهان
3652قوطی ستونی 140*140 ضخامت 4 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/10
کیلوگرم105 کیلوگرم6اصفهان
3653قوطی ستونی 130*130 ضخامت 4 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/10
کیلوگرم98 کیلوگرم6اصفهان
3654قوطی ستونی 140*140 ضخامت 3 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/10
کیلوگرم80 کیلوگرم6اصفهان
3655قوطی ستونی 130*130 ضخامت 3 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/10
کیلوگرم73 کیلوگرم6اصفهان
3656قوطی ستونی 120*120 ضخامت 3 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/10
کیلوگرم68 کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی سازی جباری

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3809قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 جباری41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم34 کیلوگرم6اصفهان
3810قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2 جباری41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
3811قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 جباری41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
3805قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 جباری40.100 تومان
1402/12/10
کیلوگرم42 کیلوگرم6اصفهان
3806قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5 جباری40.100 تومان
1402/12/10
کیلوگرم29 کیلوگرم6اصفهان
3807قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 جباری40.100 تومان
1402/12/10
کیلوگرم24 کیلوگرم6اصفهان
3808قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 جباری40.100 تومان
1402/12/10
کیلوگرم19 کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی نیکان اصفهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3900قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 نیکان اصفهان41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم7.7کیلوگرم6اصفهان
3901قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 نیکان اصفهان41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
3903قوطی صنعتی 80*60 ضخامت 2 نیکان اصفهان41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم27 کیلوگرم6اصفهان
3906قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2 نیکان اصفهان41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم11.5 کیلوگرم6اصفهان
3902قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان40.100 تومان
1402/12/10
کیلوگرم19 کیلوگرم6اصفهان
3904قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان40.100 تومان
1402/12/10
کیلوگرم43 کیلوگرم6اصفهان
3905قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان40.100 تومان
1402/12/10
کیلوگرم29 کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی مشهد

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3917قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 پروفیل مشهد41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم7.5 کیلوگرم6مشهد
3918قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم15 کیلوگرم6مشهد
3919قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم19 کیلوگرم6مشهد
3920قوطی صنعتی 60*60 ضخامت 2 پروفیل مشهد41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم23 کیلوگرم6مشهد
3921قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2 پروفیل مشهد41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم30.5 کیلوگرم6مشهد
3922قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم23 کیلوگرم6مشهد
3923قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 پروفیل مشهد41.200 تومان
1402/12/10
کیلوگرم34 کیلوگرم6مشهد

قیمت قوطی ستونی بهفلز سپاهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3649قوطی ستونی 120*120 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/10
کیلوگرم56 کیلوگرم6اصفهان
3652قوطی ستونی 140*140 ضخامت 4 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/10
کیلوگرم105 کیلوگرم6اصفهان
3653قوطی ستونی 130*130 ضخامت 4 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/10
کیلوگرم98 کیلوگرم6اصفهان
3654قوطی ستونی 140*140 ضخامت 3 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/10
کیلوگرم80 کیلوگرم6اصفهان
3655قوطی ستونی 130*130 ضخامت 3 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/10
کیلوگرم73 کیلوگرم6اصفهان
3656قوطی ستونی 120*120 ضخامت 3 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/10
کیلوگرم68 کیلوگرم6اصفهان

در حال حاضر قیمت پروفیل یا همان قوطی آهن اصفهان امروز از انواع مدل ها و ضخامت ها در محدود 39000 تا 42000 تومان مبادله شد. در نظر داشته باشید به طور کلی این محصولات برای مصارف ساختمانی استفاده می شوند و بیشتر چنین کاربردی دارند. طول این مقاطع فولادی 6 متری و به صورت کیلویی محاسبه می گردد. برای استعلام موجودی و خرید با کارشناسان فروش در تماس باشید.

مشاوره و خرید : 03131414000
قیمت پروفیل قوطی آهن

فهرست مطالب

  • -

قیمت پروفیل اصفهان

استان اصفهان یکی از قطب های تولید انواع مقاطع فولادی در کشور و خاورمیانه و حتی در سطح جهانی می باشد. این استان تمام مقاطع فولادی را در تناژ بسیار بالا تولید و روانه بازار می کند. یکی از محصولات فولادی تولیدی استان اصفهان، انواع پروفیل های ساختمانی می باشد. قیمت پروفیل اصفهان به نسبت شرکت های دیگر در داخل ایران به جهت کیفیت بسیار بالا، کمی بیشتر است.

از شرکت های اصلی تولید کننده پروفیل ساختمانی در اصفهان می توان به بهفلز سپاهان، نیکان، جباری اصفهان اشاره کرد. البته شهر مشهد نیز قوطی های آهن بسیار باکیفیتی تولید می کند قیمت آن در همین صفحه قابل مشاهده می باشد. اصلی ترین علت تغییرات عمده این محصولات به قیمت ورق آهن بر میگردد. زیرا تمامی پروفیل ها از ورق های سیاه و … تولید می شوند.

قیمت پروفیل امروز

یکی از ویژگی های سایت آهن مهام به روز رسانی لحظه ای و مدوام قیمت های انواع قوطی آهن است. در همین صفحه شما عزیزان می توانید از قیمت پروفیل امروز در تمام ضخامت ها و سایز ها مطلع شوید. همچنین برای دریافت قیمت قوطی 4 در 8 که یکی از پر مصرف ترین پروفیل های ساختمانی است می توانید به صفحه مربوط به آن مراجعه نمایید و به صورت دقیق اطلاعات قیمتی آنرا دریافت نمایید.

تمامی قیمت های موجود در سایت به صورت روزانه آپدیت می شود و شما عزیزان با خیال راحت میتوانید هر میزان سفارش که داشته باشید را از ما خریداری کنید. روشهای متنوعی برای شما در نظر گرفته شده است. خریداران می توانند به صورت آنلاین، تلفنی و حتی در تلگرام یا واتساپ درخواست خود را برای خرید انواع پروفیل آهن ارائه دهند.

نمودار قیمت قوطی آهن

از دیگر ویژگی های سایت فولاد تجارت مهام، درج نمودار قیمت قوطی آهن در بازه های سه ماهه می باشد که کاربران بتوانند درک بهتری از تغییرات قیمتی این محصول داشته باشند. نمودار قیمت موجود در سایت امکان فیلتر کردن یک سال اخیر را نیز دارا می باشد. همچنین می توانید این تغییرات قیمتی پروفیل آهن را به صورت اکسل و پی دی اف دریافت نمایید.

تمامی محصولات موجود سایت دارای نمودار تغییرات قیمت هستند. برای مثال در ادامه نمودار قیمت پروفیل 40*80 اصفهان که یکی از پر مصرف ترین محصولات قوطی در ساختمان سازی است را در بازه سه ماهه اخیر مشاهده می نمایید.

نمودار تغییرات قیمت پروفیل 4 در 8 اصفهان

پروفیل یا قوطی آهنی چیست؟

پروفیل مقاطعی شاخه مانند، که در ابعاد و اشکال مختلف با ایجاد برش، انحنا و خم بر روی ورق های فولادی، تولید می شوند را پروفیل می گویند. این محصولات به تناسب با نوع کاربری و شرایط استفاده دارای خصوصیات مختلفی هستند.

نقش پروفیل های فلزی در صنایع و ساختمان سازی بسیار حائز اهمیت و غیر قابل تبدیل است. به عبارت دیگر پروفیل های فلزی بخصوص انواع فولادی، از جمله مصالح مصرفی هستند که با پیشرفت روز افزون صنعت، هنوز هم هیچ جایگزینی ندارند.

پشتیبانی از انواع اتصالات مناسب سازه، سختی، مقاومت کششی و افزایش تحمل بار در اسکلت های ساختمانی از جمله مواردی است که استفاده از این محصولات را به حد زیادی افزایش می دهد. از عوامل تاثیرگذار بر مصرف و قیمت پروفیل های فولادی، مناسب بودن قیمت فولاد نسبت به دیگر آلیاژهای مورد استفاده در تولید پروفیل های صنعتی و ساختمانی است.

از طرفی بکارگیری پروفیل های فولادی در تقویت سازه موجب کاهش وزن و هزینه نهایی در پروژه خواهد شد. در ادامه این مطلب به انواع پروفیل فولادی، نحوه تولید و کاربردهای آن در تولیدات مختلف بیان می کنیم.

انواع پروفیل

نحوه اتصالات، آلیاژ مصرفی در تولید و میزان سختی مورد انتظار از سازه نهایی، موجب تنوع پروفیل های کاربردی در آن می شود. پروفیل های فولادی با توجه به شکل هندسی و نوع کاربردشان در انواع مختلفی تولید میشوند.
در ابتدا پروفیل های فولادی به دو دسته سنگین و سبک تقسیم می شوند. پروفیل هایی که در ساخت آنها از ورق های آلیاژی ضخامت بالا استفاده می شود با نام پروفیل های سنگین و یا صنعتی نام گذاری شوند البته قیمت این نوع پروفیل ها کمی گران تر از سایرین می باشد. و در طرف مقابل، محصولاتی که در ساخت آنها از ورق های ضخامت پایین، مثل برخی از انواع فولاد گالوانیزه استفاده شده را پروفیل های ساختمانی گویند.

در دسته بندی دیگر پروفیل های فولادی به دو دسته باز و بسته تقسیم میشوند. برای شناخت آنها کافیست بدانید، پروفیل هایی که در تولید آن دو طرف ورق به هم جوش میخورند مثل قوطی و لوله، پروفیل های بسته و در غیر این صورت باز خواهند بود. این محصولات در نهایت با توجه به شکل ظاهری و نوع کاربری در دسته بندی دیگری قرار می گیرند، که در ادامه به انواع آن و کاربردهایشان اشاره خواهیم داشت.

پروفیل C (سی پرلین)

این قطعه به دلیل شباهت به حرف C به این نام شهرت دارد و نام دیگر آن تیرچه سی است. اصلی ترین کاربرد این محصول ایجاد استحکام در سازه ها با استفاده در بین اتصالات است. در پوشش های سقف های شیروانی و سقف سوله های از این پروفیل استفاده زیادی میشود.

پروفیل C در ضخامت های بالای خود در ایجاد پوشش های صنعتی نقش کلاف و بست را ایفا میکند. این قطعه با آلیاژهای متنوع در صنایع مختلف مثل خودروسازی، تولید لوازم خانگی، تولید مبلمان و .. کاربرد دارد.

پروفیل های زد و سی پرلین

پروفیل Z

این مقاطع پرکاربرد به خاطر شباهت ظاهری با حرف Z با این نام مشهور هستند. از جمله کاربردهای این پروفیل، تولید سقف های شیروانی، سوله سازی و اتصالات میانه ای در سازه است. ایجاد کلاف و بست برای تقویت تولیدات چوبی و ام دی اف از دیگر کاربرد های این محصول است. پروفیل زد به خاطر شکل خاصی که دارد، برای ایجاد اختلاف سطح در کف و سقف بسیار پرکاربردی است. علاوه بر ساختمان سازی، کارخانجات لوازم خانگی و خودرو سازی از مصرف کنندگان این پروفیل در آلیاژهای مختلف هستند.

پروفیل درب و پنجره

یکی دیگر از انواع پروفیل های فولادی، پروفیل درب و پنجره است که در تولید شافت های مورد استفاده در ساخت درب و پنجره بکارگیری میشوند. در تولید این قطعه به خاطر اهمیت بالای درب و پنجره در ساختمان و سازه، استاندارد های زیادی تعریف می شود. علاوه بر این که پروفیل درب و پنجره، خودش به انواع مختلفی مثل لنگه دری، چهارچوبی، و سپری تقسیم می گردد که مولفه هایی مثل عایق صدا و دما بودن در تولید هر کدام به شکلی خاص تعریف می شود.

پروفیل آبرو

نقش اصلی این دسته از پروفیل های فولادی، ایجاد راه برای هدایت و انتقال آب از روی سطوح آبگیر است. این مقاطع در دو نوع یک طرفه و دو طرفه تولید میشوند. تفاوت این دو دسته در نوع اتصال آنها بوده، به این صورت که آبروهای دو طرفه به خلاف انواع یک طرفه، از هر دو رو بر روی سازه متصل میشوند.

دسته بندی دیگری که برای این محصول در نظر می گیرند، به جهت شکل ظاهری آنها است. پروفیل آبرو در دو دسته لندنی با ظاهری خمیده و قوس دار و جعبه ای که به شکل مکعب هستند تقسیم میشوند.

جنس پروفیل

پروفیل های فولادی با ورق های آلیاژ فولادی تولید میشوند. در ساخت این محصولات انواع مختلفی از ورق های فولادی مثل ورق روغنی و سیاه استفاده می شوند که هر یک به دلیل برخورداری از خواص مختلف کاربردهای متنوعی را به پروفیل های تولید شده میدهند.

در ساخت پروفیل های مختلف صنعتی از ورق های آلیاژی مقاوم و ضخیم تر مثل A283، CK45 و در تولید پروفیل های سبک، از ورق های نازک تر مثل و ورق گالوانیزه و St37 استفاده میشود. ورق های گالوانیزه و روغنی به جهت برخورداری از روکش های مختلف، خاصیت ضد زنگ داشته و از کیفیت سطحی بالاتری برخوردارند. قیمت قوطی های آهن اصفهان تولیدی با هر نوع و گرید ورق از قیمت خود ورق تاثیر می گیرد. یعنی اگر از مواد اولیه ارزان تر تولید شوند، قطعاً محصول نهایی یعنی همان پروفیل ساختمانی نیز ارزان خواهد بود.

از این ورق ها برای تولید قطعات فولادی که در معرض آب و رطوبت قرار می گیرند، مثل تجهیزات کشاورزی و دامداری، استفاده زیادی میشود. از طرف دیگر ورق هایی که در برابر حرارت بالا مقاومت دارند در ساخت پروفیل هایی استفاده می شوند که در معرض آتش و دمای بالا بکارگیری خواهند شد. گفتنی است که سازگاری محیطی موجود در محصولات فولادی یکی دیگر از عوامل فراگیری استفاده از آنها محسوب می شود.

تولید پروفیل

در فرایند تولید پروفیل های فولادی ابتدا ورق ها از حالت رول توسط دستگاه خارج می شود و در بین غلطک ها نورد میشوند. پس از آن ورق های صاف، در طول برش می خورند و به شکل نوار مانند در می آیند. این تسمه های به دست آمده در مرحله بعدی حرارت می بینند و برای قالب گیری آماده میشوند.

در تولید پروفیل های بسته مثل پروفیل درب و پنجره، از دو روش مستقیم و غیر مستقیم استفاده میشود. در روش مستقیم نوارها پس از برش و حرارت دیدن، قالب گیری و پس از آن دو لبه نوار، به هم جوش میخورد. ولی در روش غیر مستقیم، نوارها ابتدا به صورت لوله ای در می آیند و لبه ها جوش میخورد.

پس از آن لوله ها قالب گیری می شوند و به شکل پروفیل مورد نظر در می آیند. در روند تولید پروفیل های باز به خاطر نبودن مرحله جوشکاری، تنها از روش مستقیم استفاده می شود. به این صورت که تسمه های حرارت دیده را به صورت مستقیم وارد دستگاه قالب می کنند. به غیر از این دو روش، جوش دادن دو نیم پروفیل قالب، یکی دیگر از روش های تولید پروفیل های بسته است.

نکته مهم این است که از نظر فنی، تنظیم بودن لبه ها و تساوی اضلاع، پروفیل های تولیدی به روش مستقیم کیفیت بالاتری دارند. و در این بین محصولات تولیدی با روش سوم، به جهت زیاد بودن نقاط جوش از کیفیت پایین تری برخوردار هستند.

شرکتهای تولید کننده انواع پروفیل

تولید کنندگان و صنعتگران صنایع فولاد، در دهه های اخیر با افزایش کیفیت و رعایت استانداردهای مختلف تولید، بستری مناسب برای رقابت شرکت های تولید کننده ایجاده کرده اند، که همین امر موجب کنترل قیمت و تناسب میزان عرضه و تقاضا در کشور بوده.

از جمله شرکت های معتبر و با سابقه در زمینه تولید انواع پروفیل های فولادی میتوان به فولاد بام اسپادانا، صدرا، نیکان، پروفیل یزد، جهان پروفیل پارس و کیهان اشاره کرد. خریداران پروفیل و دیگر محصولات فولادی در سراسر ایران میتوانند با بهره گیری از تجربه و دانش کارشناسان ما، خریدی مطمئن و با ضمانت داشته باشند. برای اطلاع از قیمت پروفیل اصفهان و خرید آن و خدمات شرکت های صنایع فولاد با ما در آهن مهام با مدیریت رحمت تبریزی تماس بگیرید.

ادامه توضیحات
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + پنج =

نظری یافت نشد