آهن مهام » قیمت ورق
قیمت ورق آلیاژی قیمت ورق گالوانیزه قیمت ورق رنگی قیمت ورق آجدار قیمت ورق آلومینیوم قیمت ورق استیل

قیمت ورق آهن

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
446ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1.533.900 تومان1 تومان
1403/04/24
رول101.5
438ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2.5 عرض 1.2533.000 تومان1 تومان
1403/04/24
رول2.51.25
477ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2 عرض 132.900 تومان1 تومان
1403/04/24
رول21
465ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 ابعاد 1.5*632.600 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت126x1.5
433ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1.532.536 تومان1 تومان
1403/04/24
رول61.5
435ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1.532.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول151.5
440ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 1.532.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول31.5
442ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 1.532.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول41.5
443ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 1.532.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول51.5
444ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1.532.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول81.5
448ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1.532.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول121.5
436ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2 عرض 1.2532.100 تومان1 تومان
1403/04/24
رول21.25
439ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 1.2531.900 تومان1 تومان
1403/04/24
رول31.25
437ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2.5 عرض 1تماس بگیرید
1403/04/24
رول2.51
441ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/04/24
رول41.25
445ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/04/24
رول101.25
447ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/04/24
رول121.25
478ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/04/24
رول51.25
479ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/04/24
رول151.25
480ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2.5 عرض 1.5تماس بگیرید
1403/04/24
رول2.51.5
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
501ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 10 ابعاد 2*636.450 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت102*6 متر
499ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 15 ابعاد 2*633.730 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت152*6 متر
500ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 12 ابعاد 2*633.730 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت122*6 متر
493ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 30 ابعاد 2*630.730 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت302*6 متر
494ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 30 ابعاد 2*1230.730 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت3012x2
488ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 50 ابعاد 2*630.600 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت50 میلی متر2*6 متر
497ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 20 ابعاد 2*1230.550 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت2012x2
498ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 20 ابعاد 2*630.550 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت202*6 متر
495ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 25 ابعاد 2*1229.800 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت2512x2
496ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 25 ابعاد 2*629.800 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت252*6 متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
533ورق شیت ضخامت 12 ابعاد 1.5*6 کاویان37.300 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت126x1.5
535ورق شیت ضخامت 10 ابعاد 1.25*6 کاویان37.200 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت106x1.25
534ورق شیت ضخامت 10 ابعاد 1.5*6 کاویان36.200 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت106x1.5
536ورق شیت ضخامت 8 ابعاد 1.25*6 کاویان34.600 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت86x1.25
531ورق شیت ضخامت 15 ابعاد 1.5*6 کاویان33.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت156x1.5
522ورق شیت ضخامت 40 ابعاد 1.25*6 کاویان29.450 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت40 میلی متر1.25
532ورق شیت ضخامت 15 ابعاد 1.25*6 کاویان29.350 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت156x1.25
521ورق شیت ضخامت 40 ابعاد 1.5*6 کاویان29.300 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت40 میلی متر1.5
529ورق شیت ضخامت 20 ابعاد 1.5*6 کاویان27.600 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت206x1.5
530ورق شیت ضخامت 20 ابعاد 1.25*6 کاویان27.350 تومان1 تومان
1403/04/24
شیت206x1.25

قیمت ورق سیاه فولاد گیلان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
648ورق سیاه فولاد گیلان ضخامت 10 عرض 1.2532.200 تومان1 تومان
1403/04/24
رول101.25
649ورق سیاه فولاد گیلان ضخامت 8 عرض 1.2532.200 تومان1 تومان
1403/04/24
رول81.25
650ورق سیاه فولاد گیلان ضخامت 6 عرض 1.2532.200 تومان1 تومان
1403/04/24
رول61.25
647ورق سیاه فولاد گیلان ضخامت 12 عرض 1.2530.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول121.25

قیمت ورق سیاه کارخانه قطعات

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
660ورق سیاه کارخانه قطعات ضخامت 8 عرض 1.235.000 تومان1 تومان
1403/04/24
رول81.2
659ورق سیاه کارخانه قطعات ضخامت 10 عرض 1.233.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول101.2
657ورق سیاه کارخانه قطعات ضخامت 15 عرض 1.230.200 تومان1 تومان
1403/04/24
رول151.2
658ورق سیاه کارخانه قطعات ضخامت 12 عرض 1.230.200 تومان1 تومان
1403/04/24
رول121.2

قیمت ورق ST37 فولاد اکسین

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
268ورق ضخامت 10 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
1403/04/24
شیت102*6 متر
282ورق ضخامت 50 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
1403/04/24
شیت50 میلی متر2*6 متر
283ورق ضخامت 45 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
1403/04/24
شیت45 میلی متر2*6 متر
284ورق ضخامت 40 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
1403/04/24
شیت40 میلی متر2*6 متر
285ورق ضخامت 25 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
1403/04/24
شیت252*6 متر
286ورق ضخامت 20 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
1403/04/24
شیت202*6 متر
287ورق ضخامت 12 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
1403/04/24
شیت122*6 متر

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
274ورق ضخامت 15 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/04/24
شیت156x1.5
275ورق ضخامت 12 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/04/24
شیت126x1.5
276ورق ضخامت 10 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/04/24
شیت106x1.5
277ورق ضخامت 8 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/04/24
شیت86x1.5
278ورق ضخامت 6 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/04/24
شیت66x1.5
279ورق ضخامت 5 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/04/24
شیت56x1.5
281ورق ضخامت 3 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/04/24
شیت36x1.5
280ورق ضخامت 4 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/04/24
شیت46x1.5

قیمت ورق آهن 1 میل

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
817ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1 عرض 1.2543.600 تومان1 تومان
1403/04/24
رول11.25
818ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1 عرض 143.600 تومان1 تومان
1403/04/24
رول11
866ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 1.2540.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول11.25
865ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 139.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول11
942ورق استنلس استیل ضخامت 1 آلیاژ 304تماس بگیرید
1403/04/24
شیت11x2
946ورق استنلس استیل ضخامت 1 آلیاژ 430تماس بگیرید
1403/04/24
شیت11x2
949ورق استنلس استیل ضخامت 1 آلیاژ 316تماس بگیرید
1403/04/24
شیت11x2

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
859ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.5 عرض 142.000 تومان1 تومان
1403/04/24
رول0.51
860ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 141.850 تومان1 تومان
1403/04/24
رول0.61
853ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 2 عرض 141.350 تومان1 تومان
1403/04/24
رول21
866ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 1.2540.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول11.25
867ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.25 عرض 1.2540.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول1.251.25
864ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.9 عرض 1.2539.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول0.91.25
865ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 139.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول11
861ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/04/24
رول0.61.25
862ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.7 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/04/24
رول0.71.25
863ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.8 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/04/24
رول0.81.25
869ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.5 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/04/24
رول1.51.25
870ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.5 عرض 1تماس بگیرید
1403/04/24
رول1.51
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
809ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 2 عرض 176.300 تومان1 تومان
1403/04/24
رول21
811ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.4 عرض 1.2546.800 تومان1 تومان
1403/04/24
رول0.41.25
812ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.5 عرض 145.000 تومان1 تومان
1403/04/24
رول0.51
813ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.5 عرض 1.2545.000 تومان1 تومان
1403/04/24
رول0.51.25
814ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.6 عرض 144.800 تومان1 تومان
1403/04/24
رول0.61
815ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.6 عرض 1.2544.800 تومان1 تومان
1403/04/24
رول0.61.25
821ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1.5 عرض 1.2544.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول1.51.25
816ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.7 عرض 1.2544.400 تومان1 تومان
1403/04/24
رول0.71.25
817ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1 عرض 1.2543.600 تومان1 تومان
1403/04/24
رول11.25
818ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1 عرض 143.600 تومان1 تومان
1403/04/24
رول11
819ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1.25 عرض 1.2543.600 تومان1 تومان
1403/04/24
رول1.251.25
820ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1.25 عرض 143.600 تومان1 تومان
1403/04/24
رول1.251.25
822ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 2 عرض 1.5تماس بگیرید
1403/04/24
رول21.5
823ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1.5 عرض 1تماس بگیرید
1403/04/24
رول1.51
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
711ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 8 عرض 1.5تماس بگیرید
1403/04/24
رول, فابریک81.5
715ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 2 عرض 1تماس بگیرید
1403/04/24
رول, فابریک21
716ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 2.5 عرض 1تماس بگیرید
1403/04/24
رول, فابریک2.56x1
717ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 3 عرض 1تماس بگیرید
1403/04/24
رول, فابریک31
718ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 3 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/04/24
رول, فابریک31.25
719ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 3 عرض 1.5تماس بگیرید
1403/04/24
رول, فابریک31.5
720ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 4 عرض 1تماس بگیرید
1403/04/24
رول, فابریک41
721ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 4 عرض 1.5تماس بگیرید
1403/04/24
رول, فابریک41.5
722ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 4 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/04/24
رول, فابریک41.25
723ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 5 عرض 1.5تماس بگیرید
1403/04/24
رول, فابریک51.5
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
901ورق سفید فولاد مبارکه ضخامت 0.544.500 تومان1 تومان
1403/04/24
رول0.51.25
896ورق آبی فولاد مبارکه ضخامت 0.544.000 تومان1 تومان
1403/04/24
رول0.51.25
900ورق قرمز فولاد مبارکه ضخامت 0.544.000 تومان1 تومان
1403/04/24
رول0.51.25
925ورق نارنجی فولاد مبارکه ضخامت 0.544.000 تومان1 تومان
1403/04/24
رول0.51.25
899ورق قهوه ای فولاد مبارکه ضخامت 0.5تماس بگیرید
1403/04/24
رول0.51.25
902ورق پرتقالی فولاد مبارکه ضخامت 0.5تماس بگیرید
1403/04/24
رول0.51.25

در حال حاضر قیمت ورق آهن به صورت کیلویی از ضخامت 1 میل تا 20 میل در تاریخ امروز در محدود 29000 تا 46000 تومان قرار دارد. این محصولات به دو صورت رول و شیت بندی شده کارخانه و انبار به خریداران عرضه می شود. برای استعلام موجودی و خرید می توانید با کارشناسان فروش این مجموعه در تماس باشید.

مشاوره و خرید : 03131414000
قیمت ورق آهن

فهرست مطالب

 • -

قیمت انواع ورق آهن کیلویی

ورق های آهنی به طور معمول به صورت کیلویی در بازار ایران به فروش می رسند. برخی از ورق های بازار مانند ورق شیروانی و گالوانیزه به صورت متری خریداری می شوند. ولیکن اکثر ورق های بازار کیلویی مورد معامله قرار می گیرند. قیمت ورق آهن کیلویی به عواملی همچون آلیاژ آن، نحوه تولید و شرکت تولید کننده بسیار بستگی دارد و قیمت مشخصی برای این محصول وجود دارد. به طور کلی می توان گفت قیمت هر کیلو ورق آهن در بازار ایران حداقل 29000 تومان است و تا 58000 تومان نیز برخی از آلیاژی های گران قیمت به فروش می رسد.

قیمت ورق سیاه امروز

در سایت آهن مهام می توانید به صورت روازنه قیمت ورق سیاه را در ضخامت های 1.5 میل، 2 میل تا 20 میلیمتر مشاهده نمایید. این محصولات به صورت روزانه در سایت قیمت گذاری و آپدیت می شوند. گروه های آلیاژی موجود در سایت ورق سیاه ST37 ، ورق ST52 است. این محصولات اصلی ترین آلیاژهای ورق سیاه می باشند. البته آلیاژهای دیگری مانند A516 نیز در سایت موجود است.

از ویژگی بسیار مهم و کاربردی برای کاربران سایت آهن مهام، نمودار قیمت لحظه ای ورق سیاه است. به جهت نوسانات بسیار زیاد بازار آهن آلات در ایران و تغییر مداوم قیمت ها، شما عزیزان می توانید به صورت روزانه و لحظه ای قیمت های ورق سیاه را در تمام ضخامت ها و انواع کارخانه ها مشاهده نمایید. این نمودار قیمتی از بازه یک ساله، شش ماهه، سه ماهه و حتی روزانه برای شما قرار گرفته است. در ادامه برای مثال نمودار تعییران قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 2 میل به صورت رول را در بازه سه ماهه مشاهده می نمایید.

نمودار قیمت ورق سیاه 2 میل

عوام موثر بر قیمت ورق سیاه

همانطور که بیان شد، ورق های آهنی سیاه موجود در بازار روزانه و حتی لحظه ای دست خوش تغییرات قیمتی می شوند. عواملی برای تغییرات قیمت ورق سیاه در بازار کشور وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم. البته در نظر داشته باشید، شرکت فولاد تجارت مهام بهترین قیمت روازنه ورق آهن را در اختیار شما عزیزان قرار می دهد.

 • قیمت جهانی فولاد
 • نرخ ارز
 • میزان عرضه و تقاضا
 • حجم تولیدات داخلی
 • سیاست‌های صادرات و واردات
 • قوانین و بخشنامه‌های مربوطه

در میان این مولفه‌ها، حجم تولیدات داخلی تاثیر بسیار زیادی بر روی قیمت این محصولات در بازارهای مختلف دارد. تمامی این فاکتورها به صورت همزمان بر روی تمامی محصولات بازار فولاد تاثیر دارند. برای انتخاب و خرید ورق سیاه بهتر است با
همکاران ما در وب سایت آهن مهام مشورت کنید.

قیمت ورق آهن 1 میل و دیگر ضخامت ها

ورق های آهن یک میل کمترین ضخامت موجود را در بین ورق های سیاه در بازار دارد. این ورق ها از جمله پر کاربردترین ورق های آهنی در بازار کشور است. قیمت ورق آهن 1 میل در تمامی آلیاژها را می توانید در همین صفحه مشاهده نمایید. از کاربردهای اصلی ورق آهن با ضخامت یک میلی متر می توان در ساخت انواع پروفیل ساختمانی اشاره کرد.

این محصولات در سایت به دو صورت رول و شیت برش خورده در ابعاد 1، 1.25 ، 1.5 تا 2 متر روانه بازار می شوند. تمامی این ابعاد با بهترین قیمت در سایت موجود است.

قیمت ورق سیاه 1.5 میل و 2 میل

اصلی ترین و پرکاربردترین ورق های سیاه موجود در بازار ضخامت های 1.5 میل و 2 می باشد. این محصولات هم به صورت رول و هم به صورت برش خورده در سایت آهن مهام عرضه می شود. قیمت ورق سیاه 1.5 میل به صورت روزانه در همین صفحه براساسا آلیاژهای گوناگون و کارخانه های مختلف به روز رسانی می شود. همچنین قیمت ورق سیاه 2 میل و دیگر ضخامت ها نیز به همی صورت، لحظه ای آپدیت می گردد.

کارخانجات صنایع مختلف، سازندگان انواع تانکر و منابع، خوروسازی‌ها، قطعه سازان و … در تولیدات خود نیاز به استفاده از انواع ورق سیاه 1.5 میل و 2 میل دارند. نوع آلیاژ و وزن محصول بر روی قیمت آن تاثیر دارد و با توجه به این فاکتورها مورد معامله واقع می‌شوند. به عنوان مثال قیمت ورق st37 که در بسیاری از موارد با این ضخامت تولید می‌شود، کمی نسبت به a516 متفاوت است.

برند کارخانه تولیدکننده ورق سیاه 1.5 میل و 2 میل نیز بر روی قیمت این محصولات در بازار تاثیر خواهد داشت. کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، اکسین و کاویان اهواز و مجتمع فولاد گیلان، از مهمترین کارخانه‌های فعال در این زمینه هستند.

انواع ورق سیاه در بازار

گروه‌های آلیاژی پر مصرف در ایران برای ساخت ورق سیاه ST52 و ST37 و A516 هستند که با استفاده از فرآیند نورد گرم تولید می‌شوند. کمترین میزان ضخامت در این تولیدات 1 میلیمتر می باشد و بیشترین آن 100 میلیمتر است. از آنجایی که میزان چگالی و ارزش در این آلیاژها تفاوت چندانی ندارد، می‌توان گفت گرید و ترکیبات آلیاژ تاثیری در قیمت ورق سیاه نخواهد داشت.

بنابراین برای محاسبه آن به دو صورت عمل خواهد شد. میزان وزن نمونه‌های رولی در کارخانه، در برگه‌های کنترل کیفیت محصول، درج شده و در انواع برش خورده و فابریک، ضخامت در طول و عرض و چگالی فولاد ضرب شده و حاصل آن در قیمت واحد (کیلوگرم) ضرب خواهد شد.

بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده لوازم و تجهیزات نیروگاهی، به ورق‌های ضخامت بالا نیاز دارند. قیمت ورق آهن 10 میل و دیگر سایزهای این محصولات را می‌توانید در جدول‌های این صفحه که به صورت روزانه بروزرسانی می‌شوند، مورد بررسی قرار دهید.

این محصولات را می‎‌توانید به صورت شیت و برش خورده و یا رول شده در بازار مشاهده نمایید. وزن این محصول در ابعاد 6 در 1.5 متر، چیزی حدود 707 کیلوگرم می‌باشد. محصولات بالاتر از 15 میلیمتر به جهت ضخامت بیش از اندازه، تنها به صورت شیت دسته بندی می‌شوند.

کاربردهای ورق آهن سیاه

اصلی‌ترین محصول در میان انواع ورق های آهنی، انواع ورق سیاه هستند. این محصولات به جهت قیمت مناسبی که به نسبت دیگر انواع ورق دارند، به میزان بسیار بیشتری در کاربردهای سنگین مورد استفاده واقع می‌شوند. از ساخت پروفیل‌های ساختمانی و صنعتی گرفته تا تولید بدنه برای انواع خودرو، کاربردهای مختلف ورق سیاه هستند. در زیر برخی از مهمترین کاربردهای انواع ورق سیاه را بیان خواهیم کرد.

 • تولید انواع پروفیل
 • ساخت تیرورق
 • ساخت بدنه برای انواع ماشین آلات
 • قطعه سازی
 • تولید تجهیزات صنعتی
 • ساخت تجهیزات ترافیکی
 • تولید انواع ورق پوشش دار
 • تولید لوله، مخزن و بخش‌های دیگر تاسیساتی

همانطور که بیان کردیم صنایع مختلفی در تولیدات و تجهیزاتی که دارند، نیاز به استفاده از انواع ورق سیاه خواهند داشت. در ادامه برخی از صنایعی که وابسته به ورق آهن هستند را معرفی خواهیم نمود.

 • صنایع نظامی
 • کشتی سازی
 • ساخت و ساز
 • خودروسازی
 • صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 • نیروگاه‌ها

تولیدکنندگان ورق در ایران

در کشور ما کارخانجات متعددی به تولید انواع ورق سیاه مشغول هستند. اصلی‌ترین مجموعه‌هایی که به تولید بهترین انواع ورق سیاه در کشور مشغول هستند عبارتند از:

 • فولاد مبارکه اصفهان
 • مجتمع فولاد گیلان
 • مجتمع فولاد کاویان
 • فولاد اکسین خوزستان

این کارخانجات بین 20 تا 27 سال پیش در استان‌های اصفهان، مازندران و خوزستان را‌ه‌اندازی شده‌اند و به بهره‌برداری رسیدند. برخی از کارخانجات دیگری که در این زمینه فعالیت دارند عبارتند از:

 • نورد و لوله سمنان
 • نورد و لوله اهواز
 • کارخانه قطعات
 • قائم اصفهان
 • صنایع فولاد سبا

هر یک از آنها با توجه به ویژگی‌هایی که از محصول نهایی خود انتظار دارند، از استانداردهای خاصی در تولید و آلیاژهای انتخابی استفاده می‌کنند. برخی از آنها مانند کاویان، اکسین و اهواز، دیگر انواع ورق گرم را نیز تولید می‌کنند. در میان آنها فولاد مبارکه اصفهان با ظرفیت و سابقه بسیار بیشتر به نسبت دیگر کارخانجات، نقش پررنگ‌تری در پاسخگویی به نیازهای داخلی و صادرات این محصولات دارد.

راهنمای خرید ورق به صورت آنلاین

توجه به نوع کاربرد و همخوانی آن با ورق انتخابی در هنگام خرید ورق سیاه اهمیت بسیار بالایی دارد. در صورتی که برای این کار نیاز به مشاوره دارید، می‌توانید از تجربه و راهنمایی‌های کارشناسان ما در مجموعه فولاد تجارت مهام استفاده نمایید. راه‌های مختلفی برای تهیه این محصولات پیش روی شما می‌باشد.

مطمئن‌ترین گزینه، استفاده از خدمات یک شرکت عرضه کننده با سابقه و خدمات گسترده است. شرکت فولاد تجارت مهام از برترین و بزرگترین مجموعه‌های فروش مقاطع فولادی از جمله ورق در کشور است. این شرکت با برند آهن مهام در فضای مجازی فعالیت داشته و این تولیدات را با بهترین قیمت به مشتریان خود در سراسر کشور عرضه می‌کند.

در آهن مهام از صفر تا صد خرید ورق و محصولات مورد نیاز خود را به کارشناسان ما بسپارید. از مشاوره تخصصی رایگان در انتخاب و خرید تا دریافت و تحویل بار در محل مورد نظر. ارائه پیش فاکتور و فاکتور رسمی، ارائه گواهینامه کنترل کیفیت و حمل نقل و بیمه بار با بهترین قیمت، خدمات مختلفی است که در آهن مهام برای خرید ورق سیاه وجود دارد.

یکی از بزگترین مجموعه‌های عرضه کننده انواع مقاطع فولادی آهن مهام است. خریداران می‌توانند از طریق تماس با همکاران ما در این مرکز، از قیمت آهن آلات در انواع گوناگون اطلاع یافته و برای خرید آنها اقدام نمایید.

ادامه توضیحات
سوالات متداول
آیا قیمت این محصولات در وب سایت آهن مهام به روز است؟
بله. قیمت همه محصولات در این مجموعه به روز رسانی شده و عدد قابل مشاهده آخرین قیمت محصول در بازار می باشد.
برای خرید ورق آهنی از وب سایت آهن مهام چگونه اقدام نماییم؟
به منظور ثبت سفارش و خرید ورق فولادی و دیگر محصولات مورد نیاز خود، تنها کافی است با کارشناسان ما تماس بگیرید.
قیمت این محصولات در بازار به چه صورتی محاسبه می‌شود؟
این محصولات با توجه به شاخص‌های وزنی، یعنی با ضرب طول، عرض، ضخامت و چاگالی فولاد، قیمت گذاری می‌شوند.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 2 =

سلام وقتتون بخیر سفارش حجم پایین هم قبول می‌کنید؟ و اینکه چطور ثبت سفارش کنیم؟
مهدی
بله. سفارش در هر اندازه ای باشه تفاوتی نداره. برای سفارش و یا دریافت مشاوره تخصصی رایگان هم می‌تونید از طریق شماره تماس 03131414000 اقدام کنید.
مدیر سایت
چرا قیمت ورق آهن در ماه آذر انقدر بالا و پایین شده؟
علی احمدی
به خاطر عدم ثبات نرخ ارز و تغییرات شدید در بازار بورس، متاسفانه قیمت ورق در انواع گوناگون همیشه دست خوش تغییر است.
مدیر سایت