قیمت ورق آلیاژی قیمت ورق گالوانیزه قیمت ورق رنگی قیمت ورق آجدار قیمت ورق آلومینیوم قیمت ورق استیل

قیمت ورق آهن

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
446ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1.533.900 تومان
2023-12-03 15:01
رول101.5
438ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2.5 عرض 1.2533.000 تومان
2023-12-03 15:01
رول2.51.25
477ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2 عرض 132.900 تومان
2023-12-03 15:01
رول21
465ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 ابعاد 1.5*632.600 تومان
2023-12-03 15:01
شیت126x1.5
433ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1.532.536 تومان
2023-12-03 15:01
رول61.5
435ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1.532.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول151.5
440ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 1.532.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول31.5
442ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 1.532.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول41.5
443ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 1.532.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول51.5
444ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1.532.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول81.5
448ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1.532.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول121.5
436ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2 عرض 1.2532.100 تومان
2023-12-03 15:01
رول21.25
439ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 1.2531.900 تومان
2023-12-03 15:01
رول31.25
437ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2.5 عرض 1تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول2.51
441ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول41.25
445ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول101.25
447ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول121.25
478ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول51.25
479ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول151.25
480ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2.5 عرض 1.5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول2.51.5
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
501ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 10 ابعاد 2*636.450 تومان
2023-12-03 15:01
شیت102*6 متر
499ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 15 ابعاد 2*633.730 تومان
2023-12-03 15:01
شیت152*6 متر
500ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 12 ابعاد 2*633.730 تومان
2023-12-03 15:01
شیت122*6 متر
493ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 30 ابعاد 2*630.730 تومان
2023-12-03 15:01
شیت302*6 متر
494ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 30 ابعاد 2*1230.730 تومان
2023-12-03 15:01
شیت3012x2
488ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 50 ابعاد 2*630.600 تومان
2023-12-03 15:01
شیت50 میلی متر2*6 متر
497ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 20 ابعاد 2*1230.550 تومان
2023-12-03 15:01
شیت2012x2
498ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 20 ابعاد 2*630.550 تومان
2023-12-03 15:01
شیت202*6 متر
495ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 25 ابعاد 2*1229.800 تومان
2023-12-03 15:01
شیت2512x2
496ورق شیت سیاه اکسین ضخامت 25 ابعاد 2*629.800 تومان
2023-12-03 15:01
شیت252*6 متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
533ورق شیت ضخامت 12 ابعاد 1.5*6 کاویان37.300 تومان
2023-12-03 15:01
شیت126x1.5
535ورق شیت ضخامت 10 ابعاد 1.25*6 کاویان37.200 تومان
2023-12-03 15:01
شیت106x1.25
534ورق شیت ضخامت 10 ابعاد 1.5*6 کاویان36.200 تومان
2023-12-03 15:01
شیت106x1.5
536ورق شیت ضخامت 8 ابعاد 1.25*6 کاویان34.600 تومان
2023-12-03 15:01
شیت86x1.25
531ورق شیت ضخامت 15 ابعاد 1.5*6 کاویان33.000 تومان
2023-12-03 15:01
شیت156x1.5
522ورق شیت ضخامت 40 ابعاد 1.25*6 کاویان29.450 تومان
2023-12-03 15:01
شیت40 میلی متر1.25
532ورق شیت ضخامت 15 ابعاد 1.25*6 کاویان29.350 تومان
2023-12-03 15:01
شیت156x1.25
521ورق شیت ضخامت 40 ابعاد 1.5*6 کاویان29.300 تومان
2023-12-03 15:01
شیت40 میلی متر1.5
529ورق شیت ضخامت 20 ابعاد 1.5*6 کاویان27.600 تومان
2023-12-03 15:01
شیت206x1.5
530ورق شیت ضخامت 20 ابعاد 1.25*6 کاویان27.350 تومان
2023-12-03 15:01
شیت206x1.25

قیمت ورق سیاه فولاد گیلان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
648ورق سیاه فولاد گیلان ضخامت 10 عرض 1.2532.200 تومان
2023-12-03 15:01
رول101.25
649ورق سیاه فولاد گیلان ضخامت 8 عرض 1.2532.200 تومان
2023-12-03 15:01
رول81.25
650ورق سیاه فولاد گیلان ضخامت 6 عرض 1.2532.200 تومان
2023-12-03 15:01
رول61.25
647ورق سیاه فولاد گیلان ضخامت 12 عرض 1.2530.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول121.25

قیمت ورق سیاه کارخانه قطعات

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
660ورق سیاه کارخانه قطعات ضخامت 8 عرض 1.235.000 تومان
2023-12-03 15:01
رول81.2
659ورق سیاه کارخانه قطعات ضخامت 10 عرض 1.233.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول101.2
657ورق سیاه کارخانه قطعات ضخامت 15 عرض 1.230.200 تومان
2023-12-03 15:01
رول151.2
658ورق سیاه کارخانه قطعات ضخامت 12 عرض 1.230.200 تومان
2023-12-03 15:01
رول121.2

قیمت ورق ST37 فولاد اکسین

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
268ورق ضخامت 10 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت102*6 متر
282ورق ضخامت 50 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت50 میلی متر2*6 متر
283ورق ضخامت 45 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت45 میلی متر2*6 متر
284ورق ضخامت 40 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت40 میلی متر2*6 متر
285ورق ضخامت 25 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت252*6 متر
286ورق ضخامت 20 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت202*6 متر
287ورق ضخامت 12 شیت st37 اکسینتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت122*6 متر

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
274ورق ضخامت 15 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت156x1.5
275ورق ضخامت 12 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت126x1.5
276ورق ضخامت 10 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت106x1.5
277ورق ضخامت 8 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت86x1.5
278ورق ضخامت 6 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت66x1.5
279ورق ضخامت 5 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت56x1.5
281ورق ضخامت 3 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت36x1.5
280ورق ضخامت 4 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت46x1.5

قیمت ورق آهن 1 میل

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
817ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1 عرض 1.2543.600 تومان
2023-12-03 15:01
رول11.25
818ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1 عرض 143.600 تومان
2023-12-03 15:01
رول11
866ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 1.2540.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول11.25
865ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 139.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول11
942ورق استنلس استیل ضخامت 1 آلیاژ 304تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت11x2
946ورق استنلس استیل ضخامت 1 آلیاژ 430تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت11x2
949ورق استنلس استیل ضخامت 1 آلیاژ 316تماس بگیرید
2023-12-03 15:02
شیت11x2

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
859ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.5 عرض 142.000 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.51
860ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 141.850 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.61
853ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 2 عرض 141.350 تومان
2023-12-03 15:01
رول21
866ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 1.2540.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول11.25
867ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.25 عرض 1.2540.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول1.251.25
864ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.9 عرض 1.2539.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.91.25
865ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 139.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول11
861ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول0.61.25
862ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.7 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول0.71.25
863ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.8 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول0.81.25
869ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.5 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول1.51.25
870ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.5 عرض 1تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول1.51
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
809ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 2 عرض 176.300 تومان
2023-12-03 15:01
رول21
811ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.4 عرض 1.2546.800 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.41.25
812ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.5 عرض 145.000 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.51
813ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.5 عرض 1.2545.000 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.51.25
814ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.6 عرض 144.800 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.61
815ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.6 عرض 1.2544.800 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.61.25
821ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1.5 عرض 1.2544.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول1.51.25
816ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 0.7 عرض 1.2544.400 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.71.25
817ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1 عرض 1.2543.600 تومان
2023-12-03 15:01
رول11.25
818ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1 عرض 143.600 تومان
2023-12-03 15:01
رول11
819ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1.25 عرض 1.2543.600 تومان
2023-12-03 15:01
رول1.251.25
820ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1.25 عرض 143.600 تومان
2023-12-03 15:01
رول1.251.25
822ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 2 عرض 1.5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول21.5
823ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد ضخامت 1.5 عرض 1تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول1.51
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
711ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 8 عرض 1.5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک81.5
715ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 2 عرض 1تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک21
716ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 2.5 عرض 1تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک2.56x1
717ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 3 عرض 1تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک31
718ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 3 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک31.25
719ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 3 عرض 1.5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک31.5
720ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 4 عرض 1تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک41
721ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 4 عرض 1.5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک41.5
722ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 4 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک41.25
723ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 5 عرض 1.5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک51.5
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
901ورق سفید فولاد مبارکه ضخامت 0.544.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.51.25
896ورق آبی فولاد مبارکه ضخامت 0.544.000 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.51.25
900ورق قرمز فولاد مبارکه ضخامت 0.544.000 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.51.25
925ورق نارنجی فولاد مبارکه ضخامت 0.544.000 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.51.25
899ورق قهوه ای فولاد مبارکه ضخامت 0.5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول0.51.25
902ورق پرتقالی فولاد مبارکه ضخامت 0.5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول0.51.25
[product-cat id="23"]
ادامه توضیحات
سوالات متداول
آیا قیمت این محصولات در وب سایت آهن مهام به روز است؟
بله. قیمت همه محصولات در این مجموعه به روز رسانی شده و عدد قابل مشاهده آخرین قیمت محصول در بازار می باشد.
برای خرید ورق آهنی از وب سایت آهن مهام چگونه اقدام نماییم؟
به منظور ثبت سفارش و خرید ورق فولادی و دیگر محصولات مورد نیاز خود، تنها کافی است با کارشناسان ما تماس بگیرید.
قیمت این محصولات در بازار به چه صورتی محاسبه می‌شود؟
این محصولات با توجه به شاخص‌های وزنی، یعنی با ضرب طول، عرض، ضخامت و چاگالی فولاد، قیمت گذاری می‌شوند.
[custom-comment id="42568"]