آهن مهام » قیمت تیرآهن » قیمت تیرآهن هاش

قیمت تیرآهن هاش

قیمت تیرآهن هاش (بال پهن) به صورت سبک و سنگین در سایزهای 14، 16 تا 100 در تاریخ
در بازه قیمت تا قرار دارد.

قیمت تیرآهن هاش سبک انبار اصفهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)تحویلنوسانات
1519تیرآهن هاش 14 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم296 کیلوگرم1214اصفهان
1522تیرآهن هاش 10 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم200 کیلوگرم1210 سانتی متراصفهان
1523تیرآهن هاش 12 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم240 کیلوگرم1212اصفهان
1525تیرآهن هاش 16 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم364 کیلوگرم1216اصفهان
1526تیرآهن هاش 18 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم426 کیلوگرم1218اصفهان
1527تیرآهن هاش 20 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم510 کیلوگرم1220اصفهان
1528تیرآهن هاش 22 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم610 کیلوگرم1222اصفهان
1529تیرآهن هاش 24 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم720 کیلوگرم1224اصفهان
1530تیرآهن هاش 26 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم820 کیلوگرم1226اصفهان
1531تیرآهن هاش 28 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم920 کیلوگرم1228 سانتی متراصفهان
1532تیرآهن هاش 30 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1050 کیلوگرم1230اصفهان
1533تیرآهن هاش 32 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم11701232 سانتی متراصفهان
1534تیرآهن هاش 34 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1260 کیلوگرم1234 سانتی متراصفهان
1535تیرآهن هاش 36 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1344 کیلوگرم1236 سانتی متراصفهان
1536تیرآهن هاش 40 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1500 کیلوگرم1240 سانتی متراصفهان
1537تیرآهن هاش 45 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1680 کیلوگرم1245 سانتی متراصفهان
1538تیرآهن هاش 50 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1860 کیلوگرم1250 سانتی متراصفهان
1539تیرآهن هاش 55 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1992 کیلوگرم1255 سانتی متراصفهان
1540تیرآهن هاش 60 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم2136 کیلوگرم1260 سانتی متراصفهان
1541تیرآهن هاش 65 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم2280 کیلوگرم1265 سانتی متراصفهان
1542تیرآهن هاش 70 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم2448 کیلوگرم1270 سانتی متراصفهان
1543تیرآهن هاش 80 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم2688 کیلوگرم1280 سانتی متراصفهان
1544تیرآهن هاش 90 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم3024 کیلوگرم1290 سانتی متراصفهان
1545تیرآهن هاش 100 سبک انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم3264 کیلوگرم12100 سانتی متراصفهان

قیمت تیرآهن هاش سنگین انبار اصفهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)تحویلنوسانات
1587تیرآهن هاش 32 سنگین انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1524 کیلوگرم1232 سانتی متراصفهان
1588تیرآهن هاش 34 سنگین انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1608 کیلوگرم1234 سانتی متراصفهان
1589تیرآهن هاش 36 سنگین انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1704 کیلوگرم1236 سانتی متراصفهان
1590تیرآهن هاش 40 سنگین انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1860 کیلوگرم1240 سانتی متراصفهان
1591تیرآهن هاش 45 سنگین انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم2052 کیلوگرم1245 سانتی متراصفهان
1592تیرآهن هاش 50 سنگین انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم2244 کیلوگرم1250 سانتی متراصفهان
1593تیرآهن هاش 55 سنگین انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم2388 کیلوگرم1255 سانتی متراصفهان
1594تیرآهن هاش 60 سنگین انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم2544 کیلوگرم1260 سانتی متراصفهان
1595تیرآهن هاش 65 سنگین انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم2700 کیلوگرم1265 سانتی متراصفهان
1596تیرآهن هاش 70 سنگین انبار اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم2892 کیلوگرم1270 سانتی متراصفهان

قیمت تیرآهن هاش سبک انبار تهران

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)تحویلنوسانات
1524تیرآهن هاش 20 سبک انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم500 کیلوگرم1220تهران
1546تیرآهن هاش 16 سبک انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم364 کیلوگرم1216تهران
1547تیرآهن هاش 18 سبک انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم426 کیلوگرم1218تهران

قیمت تیرآهن هاش سنگین انبار تهران

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)تحویلنوسانات
1623تیرآهن هاش 14 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم400 کیلوگرم1214تهران
1624تیرآهن هاش 10 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم201 کیلوگرم1210 سانتی مترتهران
1626تیرآهن هاش 12 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم2391212تهران
1627تیرآهن هاش 16 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم500 کیلوگرم1216تهران
1628تیرآهن هاش 18 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم610 کیلوگرم1218تهران
1629تیرآهن هاش 20 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم200 کیلوگرم1220تهران
1630تیرآهن هاش 22 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم606 کیلوگرم1222تهران
1631تیرآهن هاش 24 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم702 کیلوگرم1224تهران
1632تیرآهن هاش 26 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم764 کیلوگرم1226تهران
1633تیرآهن هاش 28 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم875 کیلوگرم1228 سانتی مترتهران
1634تیرآهن هاش 30 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1524 کیلوگرم, 999 کیلوگرم1230تهران
1635تیرآهن هاش 32 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم11721232 سانتی مترتهران
1636تیرآهن هاش 34 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1260 کیلوگرم1234 سانتی مترتهران
1637تیرآهن هاش 36 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1344 کیلوگرم1236 سانتی مترتهران
1638تیرآهن هاش 40 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1500 کیلوگرم1240 سانتی مترتهران
1639تیرآهن هاش 45 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1680 کیلوگرم1245 سانتی مترتهران
1640تیرآهن هاش 50 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1860 کیلوگرم1250 سانتی مترتهران
1641تیرآهن هاش 55 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم1992 کیلوگرم1255 سانتی مترتهران
1642تیرآهن هاش 60 سنگین انبار تهرانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم2136 کیلوگرم1260 سانتی مترتهران

تیرهای هاش که با نام های تیرآهن بال پهن و یا تیر آهن بلژیکی نیز در صنعت فولاد سازی شناخته می شوند، یکی از نمونه هایی است که در اوایل پیدایش، به جهت کارایی بالا تبدیل به یک استاندارد جهانی در تولید تیرآهن شد، تا جایی که امروزه با انواع مختلف و پرکاربردی از آن سروکار داریم. شما می توانید قیمت تیرآهن هاش در انواع سبک و سنگین را به همراه نمودار آن در وب سایت آهن مهام مشاهده نمایید.

بسیاری از طرح های عمرانی و صنعتی برای اجرا نیاز به خرید تیرآهن هاش دارند. کاربرد این محصولات در ساخت سازه های بزرگ سنگین و نیمه سنگین بسیار گسترده می باشد. تیرآهن بال پهن و یا همان استاندارد IPB، نوعی از تیرهای آهنی است که بال های بلندتری نسبت به نمونه های معمولی و یا همان استانداردهای تیرآهن IPE و INP داشته و همانطور که از نام آن پیداست، هندسه عرضی آنها شبیه به حرف H می باشد.

آشنایی با برند شرکت های تولید کننده و استانداردهایی که رعایت آنها در تولید، عرضه و بکارگیری این محصولات لازم است، در زمان خرید، بسیار لازم و ضروری است. قیمت تیرآهن بسته به سایز، وزن و ابعاد آن، همچنین نرخ ارز و مواد اولیه مورد استفاده در تولید، به صورت روزانه متغیر است. در ادامه این مطلب به شناخت و توضیح انواع تیرآهن هاش، استاندارد و کاربردهای مختلف این تولیدات در ساختمان سازی و صنعت خواهیم پرداخت.

خرید انواع تیرآهن بال پهن

میزان عرض جان، که تعیین کننده سایز انواع تیرآهن است، در این تولیدات بین 100 تا 1000 میلیمتر می باشد. طول در نظر گرفته شده برای این مقاطع در تولید، 12 متر است. با وجود شرکت هایی که در داخل کشور به تولید این محصولات پرداخته اند، هنوز هم میزان قابل توجهی از این محصولات در بازار های داخلی، تولیدات خارجی هستند که از کشورهای چین و روسیه خریداری تهیه می شوند.

به همین جهت نوسانات نرخ ارز نیز سهم زیادی در قیمت و خرید انواع تیرآهن هاش دارد. یک دسته بندی بسیار مهم برای این محصولات وجود دارد که با در نظر گرفتن وزن آنها انجام می گیرد. تیرآهن هاش سبک و سنگین، هر دو دسته در سایزهای 100 تا 1000 میلیمتر، در دو وزن سبک و سنگین تولید می شوند. تفاوت وزن این محصولات در سایزهای مشابه نزدیک به 20 درصد می باشد. کاربرد تیرهای سنگین بیشتر در ساخت ستون ها و اتصالات اصلی بوده و تیرهای سبک بیشتر برای سازه های تقویت کننده و پشتیبان کاربرد دارند.

قیمت تیرآهن هاش سبک

تیرهای هاش به دو دسته عمده از نظر وزن و سایز تقسیم می شوند. این مقاطع به طور کلی در دو زیر مجموعه تیرهای هاش سبک و سنگین قرار می گیرند. تیرآهن هاش سبک که با نشان های IPBL و HEA نمایش داده می شوند، ضخامت بال کمتری داشته و وزن آنها از متوسط وزن تعریف شده برای این مقاطع در آیین نامه های استانداردی کمتر می باشد. قیمت تیرآهن هاش سبک به علت وزن پایین تر، کمتر از نمونه های سنگین وزن است.

خرید تیرآهن هاش سبک، بیشتر برای ساخت خرپا، استفاده در طبقات فوقانی سازه ها و کار در ارتفاع انجام می گیرد. سایزهای مختلف از این محصول در کارخانجات داخل کشور تولید می شوند و برخی از سایزهای آن از کشورهای تولید کننده دیگر مانند روسیه، چین و … وارد بازار شده اند.

قیمت تیرآهن هاش سنگین

تیرهای هاش سنگین، که با نام های IPBV و HEB نیز شناخته می شوند، نسبت به نمونه ی دیگر بال های ضخیم تری داشته و وزن آنها از میانگین تعریف شده بالاتر است. تیرهای هاش سنگین از پرفروش ترین مقاطع فولادی در بازارهای آهن دنیا هستند. قیمت تیرآهن هاش سنگین به جهت برخورداری از ضخامت و وزن بیشتر، بالاتر می باشد.

البته در تقسیمات وزنی این مقاطع دسته دیگری نیز به نام تیرهای هاش فوق سنگین یا HEM نیز وجود دارد، ولی به دلیل این که کمتر مورد توجه و استفاده قرار میگیرد آن را به عنوان دسته ای جداگانه نمی شناسند و در زیر مجموعه تیرهای هاش سنگین و یا همان IPBV قرار می دهند. اندازه عرض بال این مقاطع در سایزهای مختلف به صورت متغیر چیزی بین 100 تا 302 میلیمتر می باشد و عرض جان این تولیدات در سایزهای مختلف بین 96 تا 1008 میلیمتر، متغیر است.

نکته قابل ملاحظه این است که در برخی از سایزهای تیرآهن بال پهن، اندازه جان و بال ها برابر بوده و این ساختار منحصر به فرد، در بسیاری از مقاطع سازه و ساختمان کاربرد دارد. برخی از استانداردهای مورد استفاده در تولید این محصولات بین المللی بوده و برخی دیگر، به صورت ملی در کشورهای مهم صنعتی مانند آلمان و روسیه تنظیم و ارائه شده اند.

کاربردهای تیرآهن هاش

اندازه بزرگ و پهنی بال های این مقاطع در ایجاد مقاومت و استحکام بیشتر در سازه تاثیر زیادی داشته و این قابلیت به مهار تنش هایی که به صورت منظم به سازه وارد می شود، کمک می کند. همین ویژگی موجب شده است که از این مقاطع در ساخت سازه هایی که بیشتر در معرض ارتعاشات سیکل گونه قرار دارند، مانند انواع پل ها و تونل ها استفاده شود. استحکام بالا، همچنین میزان مقاومت تسلیم و یا همان تنش سیلان در این مقاطع، آنها را به گزینه های بسیار مناسب جهت ساخت خرپا در سازه های سنگین و فوق سنگین تبدیل کرده است.

یکی از عمده مزایای تیرهای هاش به دلیل مساوی بودن اندازه بال ها با جان، کنترل و مهار نیروهای وارد شده در محور عمودی سازه است که این قابلیت موجب عملکرد بسیار بهینه این مقاطع به عنوان ستون های اصلی در سازه می شود. یکی از قابلیت های بسیار مهم تیرهای هاش به دلیل وزن آنها، مقاومت بالا در برابر نیروهای خمشی و برشی حاصل از وزن سازه و همچنین نیروهای حرکتی که به دلیل نشست و لرزش زمین به سازه وارد می شوند، است.

از مزایای مختلف استفاده از این مقاطع میتوان به افزایش سرعت انجام پروژه و کاهش ضریب خطا و میزان مصرف فولاد در سازه اشاره کرد. مناسب بودن قیمت تیرآهن هاش، در نمونه های داخلی موجب می شود که سازندگان سازه های سنگین بتوانند در هزینه های پروژه های خود صرفه جویی نمایند.

یکدستی در ساخت و یکپارچگی بیشتر در حرکت و مقاومت از جمله دیگر مزایایی است که میتوان در استفاده از تیرهای هاش به آنها اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که این تولیدات نقاط ضعفی هم دارند. یکی از این نقاط ضعف پر هزینه بودن فرایند جوشکاری و اتصال در این مقاطع می باشد. سطح این مقاطع بزرگ بوده و وزن بالای آنها عملیات جوشکاری را زمانبر و پرهزینه می کند. کاهش مقاومت سازه در برابر دمای بالا و همچنین هزینه بالای روکش های ضد زنگ و عایق برای جلوگیری از اکسیداسیون از دیگر نقاط ضعف این مقاطع می باشد.

خرید تیرآهن هاش

همانطور که اشاره شد، با وجود شرکت ها و کارخانجات متعددی که دارای خطوط پیشرفته تولید تیرآهن هاش هستند، هنوز هم میزان زیادی از محصولات قابل عرضه در بازارهای مختلف کشور از تولیدات خارجی و وارداتی هستند. اما با گسترش روزافزون فناوری های مختلف در کشور و اجرایی شدن طرح های توسعه صنعتی، می توان امیدوار بود که کشورمان در سالهای آتی در تولید این مقاطع نیز خودکفا شود.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که در دهه چهل شمسی تاسیس و راه اندازی شد، یکی از مراکز بزرگ صنعتی است که در تولید انواع مقاطع فولادی از جمله تیرآهن هاش با سایزهای مختلف سابقه قابل توجهی دارد. مجتمع فایکو، فولاد غرب آسیا، جهان فولاد غرب و … تعدادی از مجموعه های معتبری هستند که در دهه های اخیر در کنار قطعات دیگر به تولید تیرهای هاش نیز پرداخته اند. هموطنان عزیز برای کسب مشاوره در انتخاب کالای مورد نظر، نحوه سفارش و خرید تیرآهن هاش و به منظور دریافت قیمت آهن آلات در انواع مختلف، میتوانند با همکاران متخصص ما در وب سایت آهن مهام تماس برقرار نمایند.

ادامه توضیحات
سوالات متداول
چگونه از وب سایت آهن مهام تیرآهن هاش خریداری نماییم؟
برای خرید تیرآهن های هاش سبک و سنگین و دیگر محصولات قابل عرضه در وب سایت آهن مهام، تنها کافی است با همکاران کارشناس ما در بخش فروش آهن مهام تماس برقرار نمایید.
آیا قیمت هایی که برای تیرآهن هاش در وب سایت آهن مهام ارائه شده به روز است؟
بله. در جدول های آهن مهام می توانید آخرین قیمت محصولات صنایع فولاد در بازار روز را مشاهده نمایید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + 10 =

نظری یافت نشد