قیمت ورق ST37 قیمت ورق ST52 قیمت ورق A283 قیمت ورق A516 قیمت ورق CK45 قیمت ورق CK60 قیمت ورق A36

قیمت ورق آلیاژی

کد کالانام محصولقیمتحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
268ورق ضخامت 10 شیت st37 اکسینتماس بگیریدشیت102*6 متر
274ورق ضخامت 15 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیریدشیت156x1.5
275ورق ضخامت 12 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیریدشیت126x1.5
276ورق ضخامت 10 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیریدشیت106x1.5
277ورق ضخامت 8 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیریدشیت86x1.5
278ورق ضخامت 6 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیریدشیت66x1.5
281ورق ضخامت 3 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیریدشیت36x1.5
285ورق ضخامت 25 شیت st37 اکسینتماس بگیریدشیت252*6 متر
286ورق ضخامت 20 شیت st37 اکسینتماس بگیریدشیت202*6 متر
279ورق ضخامت 5 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیریدشیت56x1.5
280ورق ضخامت 4 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیریدشیت46x1.5
282ورق ضخامت 50 شیت st37 اکسینتماس بگیریدشیت50 میلی متر2*6 متر
283ورق ضخامت 45 شیت st37 اکسینتماس بگیریدشیت45 میلی متر2*6 متر
284ورق ضخامت 40 شیت st37 اکسینتماس بگیریدشیت40 میلی متر2*6 متر
287ورق ضخامت 12 شیت st37 اکسینتماس بگیریدشیت122*6 متر
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }
کد کالانام محصولقیمتحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
102ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 442.100 تومانرول41.5
104ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 542.100 تومانرول51.5
106ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 640.600 تومانرول61.5
108ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 840.600 تومانرول81.5
110ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 1040.100 تومانرول101.5
145ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 1040.100 تومانشیت, فابریک106x1.5
146ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 1240.100 تومانشیت, فابریک126x1.5
111ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 1539.600 تومانرول151.5
114ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 1239.600 تومانرول121.5
154ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 1539.100 تومانشیت, فابریک156x1.5
70ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 3تماس بگیریدرول31.5
139ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 4تماس بگیریدشیت, فابریک46x1.5
142ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 5تماس بگیریدشیت, فابریک56x1.5
143ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 6تماس بگیریدشیت, فابریک66x1.5
147ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 8تماس بگیریدشیت, فابریک86x1.5
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }
کد کالانام محصولقیمتحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
416ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 1041.300 تومانشیت106x1.5
415ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 1240.800 تومانشیت126x1.5
417ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 840.600 تومانشیت86x1.5
418ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 640.600 تومانشیت66x1.5
414ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 1539.300 تومانشیت156x1.5
412ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 5تماس بگیریدشیت56x1.5
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }
کد کالانام محصولقیمتحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
360ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 846.400 تومانرول81.5
359ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 1046.000 تومانرول101.5
358ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 1245.900 تومانرول121.5
357ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 1544.900 تومانرول151.5
349ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 5تماس بگیریدرول51.5
352ورق A516 گرید 70 ضخامت 12 انبار تهرانتماس بگیریدشیت126x1.5
353ورق A516 گرید 70 ضخامت 10 انبار تهرانتماس بگیریدشیت106x1.5
354ورق A516 گرید 70 ضخامت 8 انبار تهرانتماس بگیریدشیت86x1.5
355ورق A516 گرید 70 ضخامت 6 انبار تهرانتماس بگیریدشیت66x1.5
356ورق A516 گرید 70 ضخامت 5 انبار تهرانتماس بگیریدشیت56x1.5
361ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 6تماس بگیریدرول61.5
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }
کد کالانام محصولقیمتحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
332ورق CK45 اکسین ضخامت 2061.800 تومانشیت202*6 متر
335ورق CK45 اکسین ضخامت 1061.800 تومانشیت102*6 متر
330ورق CK45 اکسین ضخامت 8تماس بگیریدشیت82*6 متر
333ورق CK45 اکسین ضخامت 15تماس بگیریدشیت152*6 متر
334ورق CK45 اکسین ضخامت 12تماس بگیریدشیت122*6 متر
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }
کد کالانام محصولقیمتحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
256ورق CK60 فنری ضخامت 1077.250 تومانشیت102*6 متر
258ورق CK60 فنری ضخامت 3077.250 تومانشیت302*6 متر
259ورق CK60 فنری ضخامت 2577.250 تومانشیت252*6 متر
260ورق CK60 فنری ضخامت 2077.250 تومانشیت202*6 متر
261ورق CK60 فنری ضخامت 1577.250 تومانشیت152*6 متر
262ورق CK60 فنری ضخامت 1277.250 تومانشیت122*6 متر
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }
کد کالانام محصولقیمتحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
398ورق دریایی A36 ضخامت 642.400 تومانشیت66x1.5
403ورق دریایی A36 ضخامت 842.400 تومانشیت86x1.5
401ورق دریایی A36 ضخامت 1241.300 تومانشیت12, 66x1.5
402ورق دریایی A36 ضخامت 1041.300 تومانشیت106x1.5
400ورق دریایی A36 ضخامت 1539.800 تومانشیت15, 66x1.5
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }
[product-cat id="24"]
ادامه توضیحات
سوالات متداول
قیمت ورق آلیاژی را در بازار چگونه محاسبه می‌کنند؟
ورق آلیاژی با توجه به وزن، ابعاد و ضخامت قیمت گذاری می‌شود و مورد معامله قرار می‌گیرد.
آیا قیمت ورق‌های آلیاژی در آهن مهام به روز رسانی شده‌اند؟
بله. قیمت های نمایش داده شده برای ورق های آلیاژی و دیگر محصولات صنایع فولاد در آهن مهام، آخرین قیمت آنها در بازار روز می باشد.
در صورت خرید ورق آلیاژی و دیگر محصولات آهن مهام، تحویل سفارش چقدر زمان می‌برد؟
تمامی سفارشات آهن مهام ظرف مدت 2 تا 4 روز کاری در سراسر کشور به دست مشتریان در محصل مورد نظر آنها خواهد رسید.
[custom-comment id="42757"]