آهن مهام » قیمت ورق » قیمت ورق فولاد مبارکه

قیمت ورق فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت رول

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
433ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1.546.100 تومان
1403/02/06
رول61.5
446ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1.546.100 تومان
1403/02/06
رول101.5
444ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1.545.500 تومان
1403/02/06
رول81.5
443ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 1.544.500 تومان
1403/02/06
رول51.5
448ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1.544.100 تومان
1403/02/06
رول121.5
465ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 ابعاد 1.5*644.100 تومان
1403/02/06
شیت126x1.5
441ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 1.2543.600 تومان
1403/02/06
رول41.25
440ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 1.542.800 تومان
1403/02/06
رول31.5
442ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 1.542.800 تومان
1403/02/06
رول41.5
436ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2 عرض 1.2542.300 تومان
1403/02/06
رول21.25
438ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2.5 عرض 1.2542.200 تومان
1403/02/06
رول2.51.25
435ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1.542.000 تومان
1403/02/06
رول151.5
437ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2.5 عرض 1تماس بگیرید
1403/02/06
رول2.51
439ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/02/06
رول31.25
445ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/02/06
رول101.25
447ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/02/06
رول121.25
477ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2 عرض 1تماس بگیرید
1403/02/06
رول21
478ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/02/06
رول51.25
479ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/02/06
رول151.25
480ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2.5 عرض 1.5تماس بگیرید
1403/02/06
رول2.51.5

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت شیت

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
468ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 6 ابعاد 1.5*646.100 تومان
1403/02/06
شیت66x1.5
469ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 8 ابعاد 1.5*645.500 تومان
1403/02/06
شیت86x1.5
467ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 ابعاد 1.5*644.500 تومان
1403/02/06
شیت56x1.5
465ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 ابعاد 1.5*644.100 تومان
1403/02/06
شیت126x1.5
466ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 ابعاد 1.5*642.000 تومان
1403/02/06
شیت156x1.5
569ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 ابعاد 6x136.400 تومان
1403/02/06
شیت156x1
566ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 30 ابعاد 1*633.400 تومان
1403/02/06
شیت306x1
567ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 25 ابعاد 1*633.400 تومان
1403/02/06
شیت256x1
568ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 20 ابعاد 1*633.400 تومان
1403/02/06
شیت206x1
470ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 ابعاد 1.5*6تماس بگیرید
1403/02/06
شیت106x1.5
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
274ورق ضخامت 15 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/06
شیت156x1.5
275ورق ضخامت 12 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/06
شیت126x1.5
276ورق ضخامت 10 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/06
شیت106x1.5
277ورق ضخامت 8 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/06
شیت86x1.5
278ورق ضخامت 6 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/06
شیت66x1.5
279ورق ضخامت 5 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/06
شیت56x1.5
281ورق ضخامت 3 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/06
شیت36x1.5
280ورق ضخامت 4 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
1403/02/06
شیت46x1.5

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
896ورق آبی فولاد مبارکه ضخامت 0.557.000 تومان
1403/02/06
رول0.51.25
900ورق قرمز فولاد مبارکه ضخامت 0.557.000 تومان
1403/02/06
رول0.51.25
901ورق سفید فولاد مبارکه ضخامت 0.557.000 تومان
1403/02/06
رول0.51.25
899ورق قهوه ای فولاد مبارکه ضخامت 0.5تماس بگیرید
1403/02/06
رول0.51.25
902ورق پرتقالی فولاد مبارکه ضخامت 0.5تماس بگیرید
1403/02/06
رول0.51.25
925ورق نارنجی فولاد مبارکه ضخامت 0.5تماس بگیرید
1403/02/06
رول0.51.25

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
721ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 4 عرض 1.555.000 تومان
1403/02/06
رول, فابریک41.5
722ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 4 عرض 1.2554.800 تومان
1403/02/06
رول, فابریک41.25
723ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 5 عرض 1.553.800 تومان
1403/02/06
رول, فابریک51.5
719ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 3 عرض 1.553.300 تومان
1403/02/06
رول, فابریک31.5
711ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 8 عرض 1.553.100 تومان
1403/02/06
رول, فابریک81.5
718ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 3 عرض 1.2553.100 تومان
1403/02/06
رول, فابریک31.25
715ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 2 عرض 1تماس بگیرید
1403/02/06
رول, فابریک21
716ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 2.5 عرض 1تماس بگیرید
1403/02/06
رول, فابریک2.56x1
717ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 3 عرض 1تماس بگیرید
1403/02/06
رول, فابریک31
720ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 4 عرض 1تماس بگیرید
1403/02/06
رول, فابریک41

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
859ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.5 عرض 155.000 تومان
1403/02/06
رول0.51
860ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 152.800 تومان
1403/02/06
رول0.61
870ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.5 عرض 152.800 تومان
1403/02/06
رول1.51
862ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.7 عرض 1.2552.300 تومان
1403/02/06
رول0.71.25
864ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.9 عرض 1.2552.200 تومان
1403/02/06
رول0.91.25
865ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 152.200 تومان
1403/02/06
رول11
867ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.25 عرض 1.2552.200 تومان
1403/02/06
رول1.251.25
853ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 2 عرض 1تماس بگیرید
1403/02/06
رول21
861ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/02/06
رول0.61.25
863ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.8 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/02/06
رول0.81.25
866ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/02/06
رول11.25
869ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.5 عرض 1.25تماس بگیرید
1403/02/06
رول1.51.25

قیمت ورق A516 فولاد مبارکه

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
360ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 853.050 تومان
1403/02/06
رول81.5
357ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 1553.000 تومان
1403/02/06
رول151.5
358ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 1253.000 تومان
1403/02/06
رول121.5
359ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 1053.000 تومان
1403/02/06
رول101.5
361ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 653.000 تومان
1403/02/06
رول61.5
349ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 5تماس بگیرید
1403/02/06
رول51.5
353ورق A516 گرید 70 ضخامت 10 انبار تهرانتماس بگیرید
1403/02/06
شیت106x1.5

در حال حاضر قیمت ورق فولاد مبارکه اصفهان به صورت کیلویی در تاریخ امروز در محدود 39000 تا 56000 تومان قرار دارد. این کارخانه، یکی از اصلی ترین شرکت های تولید کننده انواع مقاطع فولادی در بازار ایران و خاورمیانه میباشد. از جمله محصولات آن می توان به ورقهای رنگی، گالوانیزه، سیاه، روغنی و … اشاره کرد. برای خرید و استعلام موجودی می توانید با کارشناسان فروش مجموعه در تماس باشید.

مشاوره و خرید : 03131414000
قیمت ورق فولاد مبارکه

فهرست مطالب

  • -

قیمت ورق فولاد مبارکه لحظه ای

شرکت فولاد مبارکه اصفهان یکی از بزرگترین صنایع تولیدی ورق های فولادی در ایران می باشد. این کارخانه توانایی تولید انواع ورق آهنی از جمله ورق سیاه، ورق رنگی، گالوانیزه، روغنی و … را دارا می باشد. در سایت آهن مهام قیمت انواع ورق های فولاد مبارکه درج شده است. از ویژگی های بارز این صفحه قیمت ورق فولاد مبارکه اصفهان را به صورت روزانه و حتی لحظه ای برای خریداران آپدیت می کند.

خیلی از خریداران به دنبال قیمت لحظه ای انواع ورق فولاد مبارکه می باشند. همچنین نمودار تغییرات قیمت ورق فولاد مبارکه نیز در همین صفحه در بازه های سه ماهه قرار می گیرد. این امکان کمک می کند تا بهتر بتوانید برای خرید خود تصمیم بگیرید. برای مثال در ادامه نمودار تغییرات قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه را در بازه سه ماهه به شما نمایش خواهیم داد. البته تمامی ضخامت ها در همین صفحه نمودار آن موجود می باشد که می توانید به صورت اکسل، فایل تصویری و حتی پی دی اف ذخیره نمایید.

نمودار قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

از جمله مهمترین مراکز صنعتی تولید کننده ورق فولادی در کشور ما می توان به کارخانجات شرکت فولاد مبارکه اصفهان اشاره نمود. یکی از محصولاتی که کاربرد گسترده ای در ساخت و ساز و تولیدات صنعتی و مشاغل پایین تر دارد، ورق فولادی است. ورق های فولادی، از جمله محصولاتی می باشد که طی فرایند نورد مسطح تولید می شوند. بسیاری از انواع ورق فولادی در کارخانجات شرکت فولاد مبارکه تولید می شوند.

دمای مناسب برای تولید هر نوع از ورق های فولادی در طی عملیات نورد متفاوت است. این تفاوت دما باعث میشود عملیات نورد به دو صورت نورد گرم و سرد تقسیم بندی شود. ورق های فولادی پس از تولید به دو صورت ورق رول شده یا ورق شیت دسته بندی و به بازار عرضه میشوند. برخی از کارخانجات تولید کننده این محصولات، تنها به تولید و عرضه ورق های نورد سرد یا گرم می پردازند.

کارخانه فولاد مبارکه، از جمله مهمترین کارخانجات در زمینه تولید محصولات فولادی می باشد که امروزه با تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی روز دنیا، انواع مختلف قطعات با کیفیت از جمله ورق های فولادی را در ابعاد، ضخامت و استاندارد های مختلف با استفاده از خطوط نورد سرد و گرم تولید و عرضه می کند. همچنین قیمت ورق های فولاد مبارکه به نسبت کیفیتی که برای کاربران به ارمغان می آورد بسیار مناسب می باشد. قیمت ورق فولاد مبارکه بسته به نوع فرایند تولید، نوع آلیاژ مصرفی و قیمت روز فولاد متفاوت است.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

یکی از پرکاربردترین و مهمترین انواع ورق های فولاد مبارکه، ورق سیاه است. این محصولات در صنایع مختلفی مثل ساختمان سازی، خودرو سازی، تولید ماشین آلات سنگین و سبک، کشتی سازی و دیگر صنایع بزرگ و کوچک نقش عمده ای دارند. برای مثال در زمینه ساختمان سازی برای تولید سوله و شیت هایی که در ساخت درب و پنجره استفاده میشود کاربرد زیادی دارد.

به صورت کلی می توان گفت در وزن های مشابه قیمت ورق فولاد مبارکه در این نوع، بسیار پایین تر از قیمت دیگر محصولات در این مجموعه می باشد. البته نوع آلیاژ بکارگیری شده در تولید نیز بر روی این فاکتور موثر خواهد بود. در تولید این نوع از ورق های فولادی از عملیات نورد گرم استفاده می شود.

دمای مورد نیاز برای این فرایند بین 930 تا 1200 درجه سانتی گراد است که در طی آن ورق ها با ضخامت و سایزهای مختلف، پرس، بریده، سرد و دسته بندی میشوند. ورق های سیاه در دسته ها و با آلیاژ های مختلفی تولید میشوند که ورق A516، ورقSt37 و ورق St52 از رایج ترین نمونه های موجود در بازار می باشد. از آنجایی که ورق سیاه پایه تولید بسیاری دیگر از تولیدات این مجموعه است، قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه بر روی قیمت خیلی از تولیدات، در این مجموعه موثر است.

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

این نوع از ورق های فولادی دسته ای از انواع ورق نورد سرد می باشند. ورق های روغنی به خلاف ورق های سیاه سطحی براق دارند و به همین جهت در تولید لوازمی مورد استفاده قرار می گیرد که کیفیت سطحی در آن اهمیت بالایی داشته باشد. همین ویژگی روغنی بودن این نوع از ورق ها را براق کرده و مقاومتی بیشتر نسبت به خوردگی و ساییدگی به آنها میبخشد. قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه در رتبه دوم از ارزان ترین محصولات پس از ورق سیاه در این مجموعه قرار می گیرد.

ضخامت ورق های روغنی فولاد مبارکه موجود در بازار، بین 0.3 الی 3 میلی متر و عرض 1، 1.25 و 1.5 متر می باشند که معمولا بصورت رولی در کارخانه فولاد مبارکه تولید و عرضه می شوند. قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه در گریدهای مختلف بر روی هزینه تولید محصولاتی که با استفاده از آنها ساخته می شوند تاثیر بسزایی دارند. بیشترین کاربرد این نوع از ورق های فولادی علاوه بر تولید محصولات دیگر است که به دلیل براق بودن و داشتن کیفیت سطحی بیشتر در خودروسازی و تولید لوازم خانگی استفاده میشوند.

تولید ورق روغنی در کارخانجات فولاد مبارکه اصفهان، مطابق با استاندارد BS EN 10130، DIN 1623 و در گریدهای ST13 (ورق روغنی نیمه کشش)، ST12 (ورق روغنی معمولی) و ST14 (ورق روغنی فوق کشش) هستند که حروف ST، بیانگر کیفیت ورق است.

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

ورق های رنگی فولاد مبارکه، شامل ورقه هایی با ضخامت 0.3 تا 1.2 میلیمتر و در رنگ های آبی، نارنجی، سفید، قرمز و … می باشند. در تولید ورق رنگی از ورق های گالوانیزه استفاده میشود که در مطالب بعدی به آن اشاره خواهیم کرد. برخی از واحدهای صنعتی با خرید ورق فولاد مبارکه در نوع گالوانیزه و انجام فرآیند رنگ آمیزی و فرمینگ بر روی آن اقدام به تولید محصولات مختلفی در بازار آهن آلات مانند ورق های رنگی و شیروانی می کنند. قیمت ورق فولاد مبارکه در نوع گالوانیزه بر روی هزینه های تولید این محصولات تاثیرگذار خواهد بود. ورق های گالوانیزه، بعد از چرب زدایی و انجام تصفیه شیمیایی، برای براق کردن و پیوند بهتر با لایه های بعدی، پولیش و برس کاری می شوند. سپس پوششی ارگانیک بر روی آنها قرار گرفته و ورق های رنگی فولادی را تولید میکنند.

بیشترین کاربرد ورق رنگی فولاد مبارکه در ساختمان سازی و تولید لوازم خانگی است. این دسته از ورق های فولادی بخاطر برخورداری از ظاهری براق و رنگی، برای زیبا سازی محیط، ساخت سوله و انواع سقف کاربرد زیادی دارد. با این که قیمت ورق رنگی نسبت به سایر تولیدات در این مجموعه بیشتر است، اما قیمت آن در مقایسه با هزینه های مورد نیاز برای مصالح مشابه مناسب تر است. این تولیدات به صورت رول در بازار عرضه می شوند و مهمترین کاربرد آنها ساخت انواع ورق های شیروانی می باشد.

خرید ورق فولاد مبارکه اصفهان

به طور کلی، قیمت ورق فولاد مبارکه، به عوامل متعددی از جمله ابعاد، ضخامت، رول یا شیت بودن، میزان فرایند ها جهت کنترل کیفیت و همچنین نوع استاندارد آن بستگی دارد. شما می توانید جهت خرید ورق فولاد مبارکه و کسب اطلاعات بیشتر، با همکاران کارشناس ما در شرکت فولاد تجارت مهام تماس برقرار نمایید. آهن مهام، یکی از برترین مجموعه ها در فروش انواع محصولات فولادی مانند انواع ورق، میلگرد، تیرآهن و غیره است. برای دریافت آخرین قیمت آهن آلات و محصولات دیگر در بازار آهن با ما در تماس باشید.

ادامه توضیحات
سوالات متداول
آیا قیمت ورق این کارخانه در وب سایت آهن مهام به روز رسانی شده؟
قیمت همه محصولات قابل عرضه در آهن مهام، از جمله انواع ورق فولاد مبارکه، آخرین قیمت این محصولات در بازار می باشد.
تحویل محصول، پس از ثبت سفارش و خرید ورق فولاد مبارکه چقدر زمان خواهد برد؟
تحویل ورق فولاد مبارکه و دیگر محصولات در محل مورد نظر مشتری در سراسر کشور، 2 تا 4 روز کاری پس از ثبت سفارش انجام می گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 13 =

نظری یافت نشد