قیمت ورق فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت رول

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
446ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1.533.900 تومان
2023-12-03 15:01
رول101.5
438ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2.5 عرض 1.2533.000 تومان
2023-12-03 15:01
رول2.51.25
477ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2 عرض 132.900 تومان
2023-12-03 15:01
رول21
465ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 ابعاد 1.5*632.600 تومان
2023-12-03 15:01
شیت126x1.5
433ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1.532.536 تومان
2023-12-03 15:01
رول61.5
435ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1.532.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول151.5
440ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 1.532.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول31.5
442ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 1.532.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول41.5
443ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 1.532.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول51.5
444ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1.532.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول81.5
448ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1.532.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول121.5
436ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2 عرض 1.2532.100 تومان
2023-12-03 15:01
رول21.25
439ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 1.2531.900 تومان
2023-12-03 15:01
رول31.25
437ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2.5 عرض 1تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول2.51
441ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول41.25
445ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول101.25
447ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول121.25
478ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول51.25
479ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول151.25
480ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 2.5 عرض 1.5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول2.51.5

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت شیت

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
470ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 ابعاد 1.5*634.000 تومان
2023-12-03 15:01
شیت106x1.5
465ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 ابعاد 1.5*632.600 تومان
2023-12-03 15:01
شیت126x1.5
466ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 ابعاد 1.5*632.600 تومان
2023-12-03 15:01
شیت156x1.5
467ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 ابعاد 1.5*632.600 تومان
2023-12-03 15:01
شیت56x1.5
468ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 6 ابعاد 1.5*632.600 تومان
2023-12-03 15:01
شیت66x1.5
469ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 8 ابعاد 1.5*632.600 تومان
2023-12-03 15:01
شیت86x1.5
569ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 ابعاد 6x129.450 تومان
2023-12-03 15:01
شیت156x1
566ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 30 ابعاد 1*627.900 تومان
2023-12-03 15:01
شیت306x1
567ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 25 ابعاد 1*627.900 تومان
2023-12-03 15:01
شیت256x1
568ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 20 ابعاد 1*627.900 تومان
2023-12-03 15:01
شیت206x1
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
274ورق ضخامت 15 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت156x1.5
275ورق ضخامت 12 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت126x1.5
276ورق ضخامت 10 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت106x1.5
277ورق ضخامت 8 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت86x1.5
278ورق ضخامت 6 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت66x1.5
279ورق ضخامت 5 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت56x1.5
281ورق ضخامت 3 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت36x1.5
280ورق ضخامت 4 فابریک ST37 فولاد مبارکهتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت46x1.5

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
901ورق سفید فولاد مبارکه ضخامت 0.544.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.51.25
896ورق آبی فولاد مبارکه ضخامت 0.544.000 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.51.25
900ورق قرمز فولاد مبارکه ضخامت 0.544.000 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.51.25
925ورق نارنجی فولاد مبارکه ضخامت 0.544.000 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.51.25
899ورق قهوه ای فولاد مبارکه ضخامت 0.5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول0.51.25
902ورق پرتقالی فولاد مبارکه ضخامت 0.5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول0.51.25

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
711ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 8 عرض 1.5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک81.5
715ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 2 عرض 1تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک21
716ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 2.5 عرض 1تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک2.56x1
717ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 3 عرض 1تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک31
718ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 3 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک31.25
719ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 3 عرض 1.5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک31.5
720ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 4 عرض 1تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک41
721ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 4 عرض 1.5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک41.5
722ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 4 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک41.25
723ورق رول فولاد مبارکه آج‌دار ضخامت 5 عرض 1.5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول, فابریک51.5

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
859ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.5 عرض 142.000 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.51
860ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 141.850 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.61
853ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 2 عرض 141.350 تومان
2023-12-03 15:01
رول21
866ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 1.2540.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول11.25
867ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.25 عرض 1.2540.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول1.251.25
864ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.9 عرض 1.2539.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول0.91.25
865ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 139.500 تومان
2023-12-03 15:01
رول11
861ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول0.61.25
862ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.7 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول0.71.25
863ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.8 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول0.81.25
869ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.5 عرض 1.25تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول1.51.25
870ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.5 عرض 1تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول1.51

قیمت ورق A516 فولاد مبارکه

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیحالتضخامت (mm)ابعاد (m)نوسانات
360ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 846.400 تومان
2023-12-03 15:01
رول81.5
359ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 1046.000 تومان
2023-12-03 15:01
رول101.5
358ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 1245.900 تومان
2023-12-03 15:01
رول121.5
357ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 1544.900 تومان
2023-12-03 15:01
رول151.5
349ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 5تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول51.5
353ورق A516 گرید 70 ضخامت 10 انبار تهرانتماس بگیرید
2023-12-03 15:01
شیت106x1.5
361ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 6تماس بگیرید
2023-12-03 15:01
رول61.5
[product-cat id="26"]
ادامه توضیحات
سوالات متداول
آیا قیمت ورق این کارخانه در وب سایت آهن مهام به روز رسانی شده؟
قیمت همه محصولات قابل عرضه در آهن مهام، از جمله انواع ورق فولاد مبارکه، آخرین قیمت این محصولات در بازار می باشد.
تحویل محصول، پس از ثبت سفارش و خرید ورق فولاد مبارکه چقدر زمان خواهد برد؟
تحویل ورق فولاد مبارکه و دیگر محصولات در محل مورد نظر مشتری در سراسر کشور، 2 تا 4 روز کاری پس از ثبت سفارش انجام می گیرد.
[custom-comment id="42863"]