قیمت تیرآهن

شناسهنام محصولقیمتواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)بارگیرینوسانات
1137تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان28.085 تومانکیلوگرم275 کیلوگرم1220کارخانه
1116تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان28.000 تومانکیلوگرم506 کیلوگرم1230کارخانه
1138تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان27.000 تومانکیلوگرم325 کیلوگرم1222کارخانه
1134تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان26.150 تومانکیلوگرم1551214کارخانه
1135تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان26.150 تومانکیلوگرم190 کیلوگرم1216کارخانه
1136تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان26.150 تومانکیلوگرم2251218کارخانه
1139تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان26.050 تومانکیلوگرم375 کیلوگرم1224کارخانه
1140تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان25.050 تومانکیلوگرم425 کیلوگرم1227کارخانه
1133تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهانتماس بگیریدکیلوگرم125 کیلوگرم1212کارخانه
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }

قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان

1403/04/30 - 08:53
شناسهنام محصولقیمتواحدوزن (kg)سایز (cm)بارگیریبرندنوسانات
1386تیرآهن 16 ذوب آهن انبار اصفهان4.995.000 تومانشاخه190 کیلوگرم16اصفهان
1387تیرآهن 14 ذوب آهن انبار اصفهان4.040.000 تومانشاخه15514اصفهان
1388تیرآهن 12 ذوب آهن انبار اصفهان3.350.000 تومانشاخه125 کیلوگرم12اصفهان
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }
شناسهنام محصولقیمتواحدوزن (kg)سایز (cm)بارگیرینوسانات
1345تیرآهن 30 ذوب آهن انبار مشهد14.818.000 تومانشاخه506 کیلوگرم30مشهد
1353تیرآهن 27 ذوب آهن انبار مشهد11.818.000 تومانشاخه425 کیلوگرم27مشهد
1352تیرآهن 24 ذوب آهن انبار مشهد9.954.000 تومانشاخه375 کیلوگرم24مشهد
1351تیرآهن 22 ذوب آهن انبار مشهد9.045.000 تومانشاخه22522مشهد
1350تیرآهن 20 ذوب آهن انبار مشهد7.836.000 تومانشاخه275 کیلوگرم20مشهد
1349تیرآهن 18 ذوب آهن انبار مشهد6.190.000 تومانشاخه22518مشهد
1348تیرآهن 16 ذوب آهن انبار مشهد5.145.000 تومانشاخه190 کیلوگرم16مشهد
43170تیرآهن 14 ذوب آهن انبار مشهد4.090.000 تومانشاخه15514مشهد
1346تیرآهن 12 ذوب آهن انبار مشهدتماس بگیریدشاخه125 کیلوگرم12مشهد
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }

قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار تهران

1403/04/30 - 08:53
شناسهنام محصولقیمتوزن (kg)سایز (cm)بارگیریبرندنوسانات
1365تیرآهن 30 ذوب آهن انبار تهران14.250.000 تومان50,000 تومان506 کیلوگرم30تهران
1373تیرآهن 27 ذوب آهن انبار تهران11.500.000 تومان90,000 تومان425 کیلوگرم27تهران
1372تیرآهن 24 ذوب آهن انبار تهران9.780.000 تومان375 کیلوگرم24تهران
1371تیرآهن 22 ذوب آهن انبار تهران8.630.000 تومان22522تهران
1370تیرآهن 20 ذوب آهن انبار تهران7.560.000 تومان275 کیلوگرم20تهران
1369تیرآهن 18 ذوب آهن انبار تهران6.015.000 تومان22518تهران
1368تیرآهن 16 ذوب آهن انبار تهران5.015.000 تومان190 کیلوگرم16تهران
1367تیرآهن 14 ذوب آهن انبار تهران4.060.000 تومان15514تهران
1366تیرآهن 12 ذوب آهن انبار تهران3.338.000 تومان125 کیلوگرم12تهران
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }

قیمت تیرآهن ظفر بناب

1403/04/30 - 08:52
کد کالانام محصولقیمتواحدوزن (kg)سایز (cm)بارگیرینوسانات
1411تیرآهن 14 ظفر بناب35.000 تومانکیلوگرم125 کیلوگرم14کارخانه
1412تیرآهن 16 ظفر بناب26.591 تومانکیلوگرم172 کیلوگرم16کارخانه
1413تیرآهن 18 ظفر بنابتماس بگیریدکیلوگرم210 کیلوگرم18کارخانه
1414تیرآهن 20 ظفر بنابتماس بگیریدکیلوگرم240 کیلوگرم20کارخانه
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }

قیمت تیرآهن شاهین بناب

1403/04/30 - 08:52
کد کالانام محصولقیمتواحدوزن (kg)سایز (cm)بارگیرینوسانات
1419تیرآهن 16 شاهین بنابتماس بگیریدکیلوگرم165 کیلوگرم16کارخانه
1420تیرآهن 14 شاهین بنابتماس بگیریدکیلوگرم126 کیلوگرم14کارخانه
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }
شناسهنام محصولقیمتواحدوزن (kg)سایز (cm)بارگیرینوسانات
1404تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان سبک39.000 تومانکیلوگرم13014کارخانه
1406تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان27.635 تومانکیلوگرم240 کیلوگرم20کارخانه
1405تیرآهن 16 فولاد البرز ایرانیان26.450 تومانکیلوگرم170 کیلوگرم16کارخانه
1403تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان سنگینتماس بگیریدکیلوگرم144 کیلوگرم14کارخانه
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }
شناسهنام محصولقیمتواحدوزن (kg)سایز (cm)بارگیرینوسانات
1433تیر آهن 18 فولاد یزد (احرامیان)26.450 تومانکیلوگرم215 کیلوگرم18کارخانه
1434تیر آهن 16 فولاد یزد (احرامیان)26.450 تومانکیلوگرم18016کارخانه
1436تیر آهن 22 فولاد یزد (احرامیان)26.450 تومانکیلوگرم300 کیلوگرم22کارخانه
1440تیر آهن 14 وزن 147 فولاد یزد26.450 تومانکیلوگرم147 کیلوگرم14کارخانه
1439تیر آهن 24 فولاد یزد (احرامیان)26.270 تومان180 تومانکیلوگرم360 کیلوگرم24کارخانه
1441تیر آهن 14 وزن 133 فولاد یزدتماس بگیریدکیلوگرم133 کیلوگرم14کارخانه
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }
شناسهنام محصولقیمتواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)بارگیرینوسانات
1449تیرآهن 14 ناب تبریزتماس بگیریدکیلوگرم132 کیلوگرم1214کارخانه
1450تیرآهن 16 ناب تبریزتماس بگیریدکیلوگرم170 کیلوگرم1216کارخانه
1451تیرآهن 18 ناب تبریزتماس بگیریدکیلوگرم212 کیلوگرم1218کارخانه
table.dataTable.cell-border tbody td { border-top: 1px solid #f4f4f4; border-right: 1px solid #f4f4f4; } span.call-for-price { color: #b9b9b9 !important; } table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd { background-color: #fff; } table.dataTable tbody tr { background-color: #e8e8e8; }
آنچه در ادامه میخوانید

در حال حاضر قیمت تیرآهن از انواع سایز ها در 30 تیر 1403 در محدود 26150 تومان قرار دارد. این محصولات به صورت کیلویی و شاخه ای در دو حالت رول و شیت در انبار موجود می باشد. شما عزیزان برای خرید و استعلام موجودی هر کارخانه می توانید با کارشناسان فروش آهن مهام در تماس باشید.
همانطور که بیان شد تیرآهن ها به دو صورت در بازار عرضه می‌شوند. مدل شاخه ای آنها در انبارهای تهران، اصفهان، مشهد در محدود قیمت 4.350.000 تا 16.400.000 تومان قرار دارد. مدل کیلویی آن نیز در جدول بالا به صورت مفصل درباره آنها توضیح داده شده است.

قیمت تیرآهن امروز

در مجموعه فولاد تجارت مهام تمامی سایز های تیرآهن به صورت لحظه ای قیمت گذاری می‌شوند. قیمت تیرآهن را به صورت روزانه از سایز 14 تا 30 سانتی متر، تمامی کارخانه های رسمی کشور در سایت آهن مهام قرار می گیرد. این قیمت ها به صورت رول و شیت در دو حالت کیلویی و شاخه ایی عرضه می‌شود. محصولات موجود در انبار مشهد، تهران، تبریز و اصفهان به صورت شاخه ای در اختیار مشتریان قرار می گیرد. همچنین می‌توانید قیمت هر کیلو تیرآهن کارخانه های اصفهان (سهامی ذوب آهن) و دیگر کارخانه های کشور را در همین صفحه مشاهده و اقدام به خرید نمایید.

در این صفحه تمامی سایز‌های تیرآهن استاندارد IPS یا همان معمولی قرار گرفته است. برای اطلاع قیمت تیرآهن لانه زنبوری و هاش می‌توانید به صفحه مربوط به آن در سایت مراجعه کنید. مهمتری تیرآهن‌هایی که خریداران بسیار به دنبال اطلاع از قیمت و خرید آن هستند، تیرآهن 14، 16 و 18 می‌باشد که بیشترین کاربرد را در صنایع و ساختمان سازی دارند.

نمودار قیمت تیرآهن 14 اصفهان

یکی از محبوب ترین سایزهای تیرآهن در بازار کشور تیرآهن سایز 14 است. البته از مهمترین کارخانه های تولید کننده تیرآهن 14 شرکت ذوب آهن اصفهان می‌باشد. قیمت تیرآهن 14 اصفهان به صورت روزانه در سایت آهن مهام به روز رسانی می‌شود. همچنین شما می‌توانید نمودار قیمت آن را در بازه های سه ماهه و امروز مشاهده کنید. در ادامه نمودار قیمت تیرآهن 14 اصفهان در بازه سه ماهه اخیر را مشاهده می‌کنید.

نمودار قیمت تیرآهن 14 اصفهان

تیرآهن اصفهان یکی از پر فروش ترین و پر مصرف ترین تیرهای موجود در بازار ایران می‌باشد. این محصول برای کاربری هایی همچون، ساخت خرپا، نعل، پل های لانه زنبوری، پوشش سقف و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نظر داشته باشید، به جهت محبوبیت این محصولات در ساختمان سازی و صنایع اطلاع از قیمت تیرآهن اصفهان بسیار مورد نیاز می‌باشد.

تیرآهن چیست؟

تیرآهن ها دسته ای از پروفیل های صلب (توپر)، فولادی هستند که برای ایجاد مقاومت فشاری و یکپارچگی سازه در تقسیم نیروی ناشی از وزن، حرکت و ارتعاش، در سازه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مقاطع در همه انواع از سه قسمت تشکیل می‌شوند که این قسمت‌ها عبارتند از دو تیغه کناری به نام بال و یک تیغه میانی که متصل کننده بال ها در نمای عرضی به یکدیگر است. به تیغه متصل کننده بالها به یکدیگر جان گفته می شود. سایزبندی انواع تیرآهن به صورت یک استاندارد جهانی با اندازه گیری عرض بال در این قطعات انجام می‌گیرد.

این کار به این دلیل است، که مهمترین پارامتر در اتصال این تولیدات به یکدیگر همان اندازه عرض جان می‌باشد. استانداردهای مختلفی که برای تولید و بکارگیری انواع تیرآهن تنظیم و معرفی شده اند در نهادهای علمی بین المللی و موسسات استاندارد کشورهای پیشرو در زمینه تولید فولاد گردآوری شده اند. کشورهای آلمان، آمریکا، روسیه و چین از بزرگترین تولید کنندگان تیرآهن در سطح جهان هستند، که کارخانجات وسیع و خطوط تولید پیشرفته ای در صنایع فولاد خود دارند.

همانطور که بیان شد کشور ما نیز با بهره گیری از دانشمندان علم متالوژی و صنعتگران زبده یکی از قطب‌های تولید تیرآهن و دیگر مقاطع فولادی در سطح منطقه خاورمیانه است. جالب است بدانید محصولات فولادی ایران به صورت با واسطه و بدون واسطه در بیش از 35 کشور جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته و صنایع فولادی ما یکی از مهمترین منابع درآمدهای غیرنفتی در کشور ما می‌باشد.

کاربرد تیرآهن در اسکلت بندی ساختمان ها

کاربرد تیرآهن

تیرهای آهنی از مهمترین مصالح ساختمانی هستند که علاوه بر ساختمان سازی، در صنایع مختلف نیز به شکلی گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. ساخت و توسعه سازه ها و اسکلت‌های فلزی یکی از صدها موردی است که در آن از نمونه‌های مختلف تیرآهن، با استانداردهای متفاوت استفاده می‌شود. بکارگیری این تولیدات به صورت واردات و تولید داخلی در ایران به اوایل دهه بیست تا تاسیس کارخانجات صنایع فولادی مانند ذوب آهن اصفهان در دهه چهل شمسی باز می‌گردد.

کشور ما در دهه های گذشته با بکارگیری طرح ها مختلف توسعه صنعتی، رشد قابل قبولی در میزان ظرفیت تولید تیرآهن‌ها و قطعات فولادی دیگر داشته است. قیمت تیرآهن بسته به استانداردهای تولید و میزان عرضه و تقاضایی که در بازارهای داخلی و خارجی وجود دارد، به صورت روزانه در نوسان می‌باشد. اطلاع از قیمت روز تیرآهن و مولفه های موثر در آن یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که باید در زمان خرید تیرآهن در استانداردها و انواع مختلف مورد توجه قرار بگیرد.

گروه های آلیاژی مورد استفاده در تولید این مقاطع، همچنین ماشین آلات و روش‌هایی که در ساخت تیرآهن مورد کاربری واقع می‌شوند، در کارخانجات شرکت‌های تولید کننده، متفاوت بوده و همین امر موجب ایجاد طیف وسیعی از سطوح کیفی در محصولات قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود. در ادامه این مطلب قصد داریم به شناخت انواع تیرآهن، نوع کاربری و همچنین ویژگی های مختلف هر استاندارد به صورت جداگانه بپردازیم.

انواع تیرآهن

استانداردهای مختلفی در تولید تیرآهن ها برای انتخاب گریدهای آلیاژی و همچنین روش تولید وجود دارد. اصلی ترین انواع تیرآهن که در بازارهای مختلف جهان از جمله بازار آهن ایران مورد معامله قرار می گیرند در چهار استاندارد اصلی به نام های IPE، INP، IPB و CPE تولید می‌گردد.

نام و نشان های تجاری دسته بندی دیگری هستند که جزء عوامل تاثیرگذار بر قیمت تیرآهن می باشد. شناخت آنها برای انجام مقایسه در نمونه های مختلف این تولیدات از نظر کیفیت و قیمت بسیار حائز اهمیت می باشد. انواع IPB و INP از جمله استانداردهای رایج و پر استفاده در کشورهای اروپایی از جمله آلمان هستند.

این نوع تیرهای آهنی در کشور ما نیز به صورت متداول مورد استفاده پیمانکاران، مهندسان و طراحان ساختمان قرار می‌گیرد. استاندارد های IPB و CPE که نام دیگر آنها به ترتیب، تیرآهن هاش و تیرآهن لانه زنبوری است، دو دسته از انواع تیرآهن هستند که بیشترین کاربری از این نمونه ها در کشورهای چین و روسیه است.

این دو نوع از انواع مختلف تیرآهن در کارخانجات صنایع فولاد کشور ما نیز تولید می شوند، ولی بخشی از نیازهای داخلی ما به این دو استاندارد، با نمونه‌های وارداتی از کشورهای چین و ژاپن پوشش می پذیرد. گروه‌های آلیاژی، سایز و اندازه‌های مختلف و همچنین برندهایی که در نمونه‌های مختلف این تولیدات وجود دارد به این تقسیم بندی، تنوع زیادی را در بازارهای آهن جهان ایجاد  می کنند.

در ادامه به برخی ویژگی‌های نمونه‌های عنوان شده خواهیم پرداخت. همچنین تیرآهن ها به سایز‌های مختلف نیز تقسیم بندی می شوند از این موارد می توان به تیرآهن 14، تیرآهن 16، تیرآهن 18 و تیرآهن 20 اشاره کرد که کاربرد فراوان تری در صنایع دارند.

تیرآهن های استاندارد IPE

مشخصات تیرآهن IPE

یکی از انواع پرکاربرد در ایران، که حتما تا کنون در ساخت و سازهای سطح شهر مشاهده کرده اید، تیرآهن IPE است. این استاندارد مخفف I Profile Eroeenne می باشد. این استاندارد به دلیل اندازه، وزن و قیمت مناسب در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان ضخامت بال‌ها در سایزهای مختلف این استاندارد مساوی بوده و زاویه اتصال بال‌ها به تیغه میانی و یا همان جان 90 درجه می باشد. این نوع تیرآهن به همراه استاندارد INP در گروه تیرهای بال کوتاه و یا I شکل قرار می گیرد. گروه های آلیاژی مورد استفاده در تولید تیرآهن IPE متفاوت می باشد.

استاندارد ST در گریدهای 37، 44 و 52 یکی از رایج ترین گروه هایی است که در ساخت این محصول مورد استفاده قرار می گیرد. از کاربری های مختلف ساختمانی که برای این تولیدات در نظر می گیرند می توان به ساخت خرپا و نعل درگاه، استفاده به عنوان تیرهای اصلی و ستون در سازه‌های مختلف و همچنین از تیرهای فرعی در سازه های سنگین، اشاره نمود. در برخی سازه های فولادی فوق سنگین از تیرهای IPE و INP برای تقویت اتصالات اصلی در محورهای جانبی استفاده می شود.

خرید تیرآهن

همانطور که بیان شد، کشور ما یکی از اصلی ترین قطب‌های صنعتی منطقه خاورمیانه است. ایران در زمینه تولید مقاطع فولادی از جمله تیرآهن ها در سایز و انواع مختلف نیز فعالیت دارد. شرکت‌های بزرگ دولتی و مجموعه های مختلف کوچکتری در سراسر ایران به ساخت و عرضه تیرآهن می پردازند. شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان یکی از مراکز صنعتی مهمی است که در سالیان گذشته سهم بزرگی در تامین نیازهای داخلی و صادرات مقاطع فولادی به کشورهای دیگر داشته است.

مجتمع فولاد خراسان، مجتمع فولاد بناب، کارخانجات شرکت فایکو در استان مازندران و شرکت احرامیان در یزد و تیرآهن اصفهان از جمله مجموعه های معتبر در صنایع فولاد هستند. این شرکت ها تولید تیرآهن‌های استاندارد IPE، INP، IPB و CPE را با استفاده از خطوط مجهز به تکنولوژی روز و کادر مجرب، انجام می دهند.

هموطنان عزیز برای کسب مشاوره و اطلاعات در زمینه قیمت روز تیرآهن، نحوه سفارش و خرید این مقاطع می توانند با همکاران متخصص ما در وب سایت آهن مهام تماس حاصل فرمایند.