آهن مهام » قیمت تیرآهن
قیمت تیرآهن 12 قیمت تیرآهن 16 قیمت تیرآهن 18 قیمت تیرآهن 20 قیمت تیرآهن لانه زنبوری قیمت تیرآهن هاش

قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن 14 کارخانه

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)تحویلنوسانات
1411تیرآهن 14 ظفر بناب26.636 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم125 کیلوگرم1214کارخانه
1404تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان سبک26.450 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم130 کیلوگرم1214کارخانه
1134تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان26.150 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم1551214کارخانه
1403تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان سنگینتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم144 کیلوگرم1214کارخانه
1420تیرآهن 14 شاهین بنابتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم126 کیلوگرم1214کارخانه
1423تیرآهن 14 صبح پارسیانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم138 کیلوگرم1214کارخانه
1449تیرآهن 14 ناب تبریزتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم132 کیلوگرم1214کارخانه

قیمت تیرآهن 14 انبار

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)تحویلنوسانات
43170تیرآهن 14 ذوب آهن انبار مشهد4.090.001 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه1551214مشهد
1367تیرآهن 14 ذوب آهن انبار تهران4.060.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه1551214تهران
1387تیرآهن 14 ذوب آهن انبار اصفهان4.040.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه1551214اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان کارخانه

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)تحویلنوسانات
1137تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان28.085 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم275 کیلوگرم1220کارخانه
1116تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان28.000 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم506 کیلوگرم1230کارخانه
1138تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان27.000 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم325 کیلوگرم1222کارخانه
1134تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان26.150 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم1551214کارخانه
1135تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان26.150 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم190 کیلوگرم1216کارخانه
1136تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان26.150 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم2251218کارخانه
1139تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان26.050 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم375 کیلوگرم1224کارخانه
1140تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان25.050 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم425 کیلوگرم1227کارخانه
1133تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم125 کیلوگرم1212کارخانه

قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار تهران

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)تحویلنوسانات
1365تیرآهن 30 ذوب آهن انبار تهران14.250.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه506 کیلوگرم1230تهران
1373تیرآهن 27 ذوب آهن انبار تهران11.500.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه425 کیلوگرم1227تهران
1372تیرآهن 24 ذوب آهن انبار تهران9.780.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه375 کیلوگرم1224تهران
1371تیرآهن 22 ذوب آهن انبار تهران8.630.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه2251222تهران
1370تیرآهن 20 ذوب آهن انبار تهران7.560.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه275 کیلوگرم1220تهران
1369تیرآهن 18 ذوب آهن انبار تهران6.015.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه2251218تهران
1368تیرآهن 16 ذوب آهن انبار تهران5.015.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه190 کیلوگرم1216تهران
1367تیرآهن 14 ذوب آهن انبار تهران4.060.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه1551214تهران
1366تیرآهن 12 ذوب آهن انبار تهران3.338.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه125 کیلوگرم1212تهران

قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)تحویلنوسانات
1386تیرآهن 16 ذوب آهن انبار اصفهان4.995.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه190 کیلوگرم1216اصفهان
1387تیرآهن 14 ذوب آهن انبار اصفهان4.040.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه1551214اصفهان
1388تیرآهن 12 ذوب آهن انبار اصفهان3.350.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه125 کیلوگرم1212اصفهان
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدتعدادوزن (kg)سایز (cm)تحویلنوسانات
1345تیرآهن 30 ذوب آهن انبار مشهد14.818.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه10506 کیلوگرم30مشهد
1353تیرآهن 27 ذوب آهن انبار مشهد11.818.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه12425 کیلوگرم27مشهد
1352تیرآهن 24 ذوب آهن انبار مشهد9.954.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه14375 کیلوگرم24مشهد
1351تیرآهن 22 ذوب آهن انبار مشهد9.045.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه1622522مشهد
1350تیرآهن 20 ذوب آهن انبار مشهد7.836.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه18275 کیلوگرم20مشهد
1349تیرآهن 18 ذوب آهن انبار مشهد6.190.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه2422518مشهد
1348تیرآهن 16 ذوب آهن انبار مشهد5.145.000 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه30190 کیلوگرم16مشهد
43170تیرآهن 14 ذوب آهن انبار مشهد4.090.001 تومان1 تومان
1403/04/24
شاخه3615514مشهد
1346تیرآهن 12 ذوب آهن انبار مشهدتماس بگیرید
1403/04/24
شاخه44125 کیلوگرم12مشهد
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)تحویلنوسانات
1449تیرآهن 14 ناب تبریزتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم132 کیلوگرم1214کارخانه
1450تیرآهن 16 ناب تبریزتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم170 کیلوگرم1216کارخانه
1451تیرآهن 18 ناب تبریزتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم212 کیلوگرم1218کارخانه
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)تحویلنوسانات
1411تیرآهن 14 ظفر بناب26.636 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم125 کیلوگرم1214کارخانه
1412تیرآهن 16 ظفر بناب26.636 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم172 کیلوگرم1216کارخانه
1413تیرآهن 18 ظفر بنابتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم210 کیلوگرم1218کارخانه
1414تیرآهن 20 ظفر بنابتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم240 کیلوگرم1220کارخانه
1419تیرآهن 16 شاهین بنابتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم165 کیلوگرم1216کارخانه
1420تیرآهن 14 شاهین بنابتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم126 کیلوگرم1214کارخانه
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن (kg)طول (m)سایز (cm)تحویلنوسانات
1406تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان27.635 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم240 کیلوگرم1220کارخانه
1404تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان سبک26.450 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم130 کیلوگرم1214کارخانه
1405تیرآهن 16 فولاد البرز ایرانیان26.450 تومان1 تومان
1403/04/24
کیلوگرم170 کیلوگرم1216کارخانه
1403تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان سنگینتماس بگیرید
1403/04/24
کیلوگرم144 کیلوگرم1214کارخانه

در حال حاضر قیمت تیرآهن اصفهان و دیگر کارخانه ها، سایز 14 و … در تاریخ امروز در محدود 26000 تا 33000 تومان قرار دارد. این محصولات به صورت کیلویی و شاخه ای در دو حالت رول و شیت در انبار موجود می باشد. شما عزیزان برای خرید و استعلام موجودی هر کارخانه می توانید با کارشناسان فروش آهن مهام در تماس باشید.

مشاوره و خرید : 03131414000
قیمت تیرآهن اصفهان

فهرست مطالب

  • -

همانطور که بیان شد تیرآهن ها به دو صورت در بازار عرضه می‌شوند. مدل شاخه ای آنها در انبارهای تهران، اصفهان، مشهد در محدود قیمت 4.350.000 تا 16.400.000 تومان قرار دارد. مدل کیلویی آن نیز در جدول بالا به صورت مفصل درباره آنها توضیح داده شده است.

قیمت تیرآهن امروز

در مجموعه فولاد تجارت مهام تمامی سایز های تیرآهن به صورت لحظه ای قیمت گذاری می‌شوند. قیمت تیرآهن را به صورت روزانه از سایز 14 تا 30 سانتی متر، تمامی کارخانه های رسمی کشور در سایت آهن مهام قرار می گیرد. این قیمت ها به صورت رول و شیت در دو حالت کیلویی و شاخه ایی عرضه می‌شود. محصولات موجود در انبار مشهد، تهران، تبریز و اصفهان به صورت شاخه ای در اختیار مشتریان قرار می گیرد. همچنین می‌توانید قیمت هر کیلو تیرآهن کارخانه های اصفهان (سهامی ذوب آهن) و دیگر کارخانه های کشور را در همین صفحه مشاهده و اقدام به خرید نمایید.

در این صفحه تمامی سایز‌های تیرآهن استاندارد IPS یا همان معمولی قرار گرفته است. برای اطلاع قیمت تیرآهن لانه زنبوری و هاش می‌توانید به صفحه مربوط به آن در سایت مراجعه کنید. مهمتری تیرآهن‌هایی که خریداران بسیار به دنبال اطلاع از قیمت و خرید آن هستند، تیرآهن 14، 16 و 18 می‌باشد که بیشترین کاربرد را در صنایع و ساختمان سازی دارند.

نمودار قیمت تیرآهن 14 اصفهان

یکی از محبوب ترین سایزهای تیرآهن در بازار کشور تیرآهن سایز 14 است. البته از مهمترین کارخانه های تولید کننده تیرآهن 14 شرکت ذوب آهن اصفهان می‌باشد. قیمت تیرآهن 14 اصفهان به صورت روزانه در سایت آهن مهام به روز رسانی می‌شود. همچنین شما می‌توانید نمودار قیمت آن را در بازه های سه ماهه و امروز مشاهده کنید. در ادامه نمودار قیمت تیرآهن 14 اصفهان در بازه سه ماهه اخیر را مشاهده می‌کنید.

نمودار قیمت تیرآهن 14 اصفهان

تیرآهن اصفهان یکی از پر فروش ترین و پر مصرف ترین تیرهای موجود در بازار ایران می‌باشد. این محصول برای کاربری هایی همچون، ساخت خرپا، نعل، پل های لانه زنبوری، پوشش سقف و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نظر داشته باشید، به جهت محبوبیت این محصولات در ساختمان سازی و صنایع اطلاع از قیمت تیرآهن اصفهان بسیار مورد نیاز می‌باشد.

تیرآهن چیست؟

تیرآهن ها دسته ای از پروفیل های صلب (توپر)، فولادی هستند که برای ایجاد مقاومت فشاری و یکپارچگی سازه در تقسیم نیروی ناشی از وزن، حرکت و ارتعاش، در سازه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مقاطع در همه انواع از سه قسمت تشکیل می‌شوند که این قسمت‌ها عبارتند از دو تیغه کناری به نام بال و یک تیغه میانی که متصل کننده بال ها در نمای عرضی به یکدیگر است. به تیغه متصل کننده بالها به یکدیگر جان گفته می شود. سایزبندی انواع تیرآهن به صورت یک استاندارد جهانی با اندازه گیری عرض بال در این قطعات انجام می‌گیرد.

این کار به این دلیل است، که مهمترین پارامتر در اتصال این تولیدات به یکدیگر همان اندازه عرض جان می‌باشد. استانداردهای مختلفی که برای تولید و بکارگیری انواع تیرآهن تنظیم و معرفی شده اند در نهادهای علمی بین المللی و موسسات استاندارد کشورهای پیشرو در زمینه تولید فولاد گردآوری شده اند. کشورهای آلمان، آمریکا، روسیه و چین از بزرگترین تولید کنندگان تیرآهن در سطح جهان هستند، که کارخانجات وسیع و خطوط تولید پیشرفته ای در صنایع فولاد خود دارند.

همانطور که بیان شد کشور ما نیز با بهره گیری از دانشمندان علم متالوژی و صنعتگران زبده یکی از قطب‌های تولید تیرآهن و دیگر مقاطع فولادی در سطح منطقه خاورمیانه است. جالب است بدانید محصولات فولادی ایران به صورت با واسطه و بدون واسطه در بیش از 35 کشور جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته و صنایع فولادی ما یکی از مهمترین منابع درآمدهای غیرنفتی در کشور ما می‌باشد.

کاربرد تیرآهن در اسکلت بندی ساختمان ها

کاربرد تیرآهن

تیرهای آهنی از مهمترین مصالح ساختمانی هستند که علاوه بر ساختمان سازی، در صنایع مختلف نیز به شکلی گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. ساخت و توسعه سازه ها و اسکلت‌های فلزی یکی از صدها موردی است که در آن از نمونه‌های مختلف تیرآهن، با استانداردهای متفاوت استفاده می‌شود. بکارگیری این تولیدات به صورت واردات و تولید داخلی در ایران به اوایل دهه بیست تا تاسیس کارخانجات صنایع فولادی مانند ذوب آهن اصفهان در دهه چهل شمسی باز می‌گردد.

کشور ما در دهه های گذشته با بکارگیری طرح ها مختلف توسعه صنعتی، رشد قابل قبولی در میزان ظرفیت تولید تیرآهن‌ها و قطعات فولادی دیگر داشته است. قیمت تیرآهن بسته به استانداردهای تولید و میزان عرضه و تقاضایی که در بازارهای داخلی و خارجی وجود دارد، به صورت روزانه در نوسان می‌باشد. اطلاع از قیمت روز تیرآهن و مولفه های موثر در آن یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که باید در زمان خرید تیرآهن در استانداردها و انواع مختلف مورد توجه قرار بگیرد.

گروه های آلیاژی مورد استفاده در تولید این مقاطع، همچنین ماشین آلات و روش‌هایی که در ساخت تیرآهن مورد کاربری واقع می‌شوند، در کارخانجات شرکت‌های تولید کننده، متفاوت بوده و همین امر موجب ایجاد طیف وسیعی از سطوح کیفی در محصولات قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود. در ادامه این مطلب قصد داریم به شناخت انواع تیرآهن، نوع کاربری و همچنین ویژگی های مختلف هر استاندارد به صورت جداگانه بپردازیم.

انواع تیرآهن

استانداردهای مختلفی در تولید تیرآهن ها برای انتخاب گریدهای آلیاژی و همچنین روش تولید وجود دارد. اصلی ترین انواع تیرآهن که در بازارهای مختلف جهان از جمله بازار آهن ایران مورد معامله قرار می گیرند در چهار استاندارد اصلی به نام های IPE، INP، IPB و CPE تولید می‌گردد.

نام و نشان های تجاری دسته بندی دیگری هستند که جزء عوامل تاثیرگذار بر قیمت تیرآهن می باشد. شناخت آنها برای انجام مقایسه در نمونه های مختلف این تولیدات از نظر کیفیت و قیمت بسیار حائز اهمیت می باشد. انواع IPB و INP از جمله استانداردهای رایج و پر استفاده در کشورهای اروپایی از جمله آلمان هستند.

این نوع تیرهای آهنی در کشور ما نیز به صورت متداول مورد استفاده پیمانکاران، مهندسان و طراحان ساختمان قرار می‌گیرد. استاندارد های IPB و CPE که نام دیگر آنها به ترتیب، تیرآهن هاش و تیرآهن لانه زنبوری است، دو دسته از انواع تیرآهن هستند که بیشترین کاربری از این نمونه ها در کشورهای چین و روسیه است.

این دو نوع از انواع مختلف تیرآهن در کارخانجات صنایع فولاد کشور ما نیز تولید می شوند، ولی بخشی از نیازهای داخلی ما به این دو استاندارد، با نمونه‌های وارداتی از کشورهای چین و ژاپن پوشش می پذیرد. گروه‌های آلیاژی، سایز و اندازه‌های مختلف و همچنین برندهایی که در نمونه‌های مختلف این تولیدات وجود دارد به این تقسیم بندی، تنوع زیادی را در بازارهای آهن جهان ایجاد  می کنند.

در ادامه به برخی ویژگی‌های نمونه‌های عنوان شده خواهیم پرداخت. همچنین تیرآهن ها به سایز‌های مختلف نیز تقسیم بندی می شوند از این موارد می توان به تیرآهن 14، تیرآهن 16، تیرآهن 18 و تیرآهن 20 اشاره کرد که کاربرد فراوان تری در صنایع دارند.

تیرآهن های استاندارد IPE

مشخصات تیرآهن IPE

یکی از انواع پرکاربرد در ایران، که حتما تا کنون در ساخت و سازهای سطح شهر مشاهده کرده اید، تیرآهن IPE است. این استاندارد مخفف I Profile Eroeenne می باشد. این استاندارد به دلیل اندازه، وزن و قیمت مناسب در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان ضخامت بال‌ها در سایزهای مختلف این استاندارد مساوی بوده و زاویه اتصال بال‌ها به تیغه میانی و یا همان جان 90 درجه می باشد. این نوع تیرآهن به همراه استاندارد INP در گروه تیرهای بال کوتاه و یا I شکل قرار می گیرد. گروه های آلیاژی مورد استفاده در تولید تیرآهن IPE متفاوت می باشد.

استاندارد ST در گریدهای 37، 44 و 52 یکی از رایج ترین گروه هایی است که در ساخت این محصول مورد استفاده قرار می گیرد. از کاربری های مختلف ساختمانی که برای این تولیدات در نظر می گیرند می توان به ساخت خرپا و نعل درگاه، استفاده به عنوان تیرهای اصلی و ستون در سازه‌های مختلف و همچنین از تیرهای فرعی در سازه های سنگین، اشاره نمود. در برخی سازه های فولادی فوق سنگین از تیرهای IPE و INP برای تقویت اتصالات اصلی در محورهای جانبی استفاده می شود.

خرید تیرآهن

همانطور که بیان شد، کشور ما یکی از اصلی ترین قطب‌های صنعتی منطقه خاورمیانه است. ایران در زمینه تولید مقاطع فولادی از جمله تیرآهن ها در سایز و انواع مختلف نیز فعالیت دارد. شرکت‌های بزرگ دولتی و مجموعه های مختلف کوچکتری در سراسر ایران به ساخت و عرضه تیرآهن می پردازند. شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان یکی از مراکز صنعتی مهمی است که در سالیان گذشته سهم بزرگی در تامین نیازهای داخلی و صادرات مقاطع فولادی به کشورهای دیگر داشته است.

مجتمع فولاد خراسان، مجتمع فولاد بناب، کارخانجات شرکت فایکو در استان مازندران و شرکت احرامیان در یزد و تیرآهن اصفهان از جمله مجموعه های معتبر در صنایع فولاد هستند. این شرکت ها تولید تیرآهن‌های استاندارد IPE، INP، IPB و CPE را با استفاده از خطوط مجهز به تکنولوژی روز و کادر مجرب، انجام می دهند.

هموطنان عزیز برای کسب مشاوره و اطلاعات در زمینه قیمت روز تیرآهن، نحوه سفارش و خرید این مقاطع می توانند با همکاران متخصص ما در وب سایت آهن مهام تماس حاصل فرمایند.

ادامه توضیحات
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 14 =

نظری یافت نشد