آهن مهام » قیمت میلگرد
قیمت میلگرد 8 قیمت میلگرد 10 قیمت میلگرد 12 قیمت میلگرد 14 قیمت میلگرد 16 قیمت میلگرد 18 قیمت میلگرد 20 قیمت میلگرد 22

قیمت میلگرد

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2192میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور28.200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2191میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور27.400 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2183میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور26.400 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
2184میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور25.600 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2185میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور25.600 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2186میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور25.600 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2187میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور25.600 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2188میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور25.600 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2189میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور25.600 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2190میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور25.600 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2987میلگرد 10 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)27.000 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2988میلگرد 12 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.700 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2989میلگرد 14 میانه آنالیز A3 (فولاد آذربایجان)26.200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2990میلگرد 16 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2991میلگرد 18 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2992میلگرد 20 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2993میلگرد 22 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2994میلگرد 25 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2995میلگرد 28 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2996میلگرد 32 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان)26.200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2514میلگرد 10 آجدار A3 شاهرود28.100 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2515میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود27.900 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2523میلگرد 32 آجدار A3 شاهرود27.900 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
2520میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود26.950 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2521میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود26.950 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2522میلگرد 28 آجدار A3 شاهرود26.950 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2516میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود26.700 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2517میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود26.700 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2518میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود26.700 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2519میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود26.700 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
3474میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بناب27.300 تومان
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم8 میلی متر
3466میلگرد 12 آجدار A3 ظفر بناب27.100 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
3475میلگرد 10 آجدار A2 ظفر بناب27.100 تومان
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
3467میلگرد 14 آجدار A3 ظفر بناب26.700 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
3468میلگرد 16 آجدار A3 ظفر بناب26.700 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
3469میلگرد 18 آجدار A3 ظفر بناب26.700 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
3470میلگرد 20 آجدار A3 ظفر بناب26.700 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
3471میلگرد 22 آجدار A3 ظفر بناب26.700 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
3472میلگرد 25 آجدار A3 ظفر بناب26.700 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
3473میلگرد 28 آجدار A3 ظفر بناب26.700 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2626میلگرد 10 آجدار A3 شاهین بناب27.500 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2627میلگرد 12 آجدار A3 شاهین بناب27.300 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2628میلگرد 14 آجدار A3 شاهین بناب27.000 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2629میلگرد 16 آجدار A3 شاهین بناب27.000 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2630میلگرد 18 آجدار A3 شاهین بناب27.000 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2631میلگرد 20 آجدار A3 شاهین بناب27.000 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2632میلگرد 22 آجدار A3 شاهین بناب27.000 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2633میلگرد 25 آجدار A3 شاهین بناب27.000 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2634میلگرد 28 آجدار A3 شاهین بناب27.000 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2635میلگرد 32 آجدار A3 شاهین بناب27.000 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
2622میلگرد 8 آجدار A2 شاهین بناب26.500 تومان500 تومان
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم8 میلی متر
2623میلگرد 10 آجدار A2 شاهین بناب26.200 تومان500 تومان
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2624میلگرد 12 آجدار A2 شاهین بنابتماس بگیرید
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2625میلگرد 8 آجدار A3 شاهین بنابتماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم8 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2172میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان28.800 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2170میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان27.300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2171میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان27.300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2168میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان27.000 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2161میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان26.300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2164میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان26.300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2169میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان26.300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2167میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان26.000 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2165میلگرد 36 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم36 میلی متر
2166میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهانتماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر

قیمت میلگرد فولاد کویر کاشان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
1834میلگرد ساده 32 فولاد کویر29.500 تومان
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم32 میلی متر
1835میلگرد ساده 30 فولاد کویر29.500 تومان
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم30 میلی متر
1836میلگرد ساده 28 فولاد کویر29.500 تومان
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم28 میلی متر
1837میلگرد ساده 26 فولاد کویر29.500 تومان
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم26 میلی متر
1838میلگرد ساده 25 فولاد کویر29.500 تومان
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم25 میلی متر
1839میلگرد ساده 23 فولاد کویر29.500 تومان
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم23 میلی متر
1840میلگرد ساده 22 فولاد کویر29.500 تومان
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم22 میلی متر
1841میلگرد ساده 20 فولاد کویر29.500 تومان
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم20 میلی متر
1842میلگرد ساده 18 فولاد کویر29.500 تومان
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم18 میلی متر
1843میلگرد ساده 16 فولاد کویر29.500 تومان
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم16 میلی متر
1844میلگرد ساده 14 فولاد کویر29.500 تومان
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم14 میلی متر
3357میلگرد 12 آجدار A4 فولاد کویر کاشان27.100 تومان
1402/12/10
A4شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
3358میلگرد 14 آجدار A4 فولاد کویر کاشان27.100 تومان
1402/12/10
A4شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
3359میلگرد 16 آجدار A4 فولاد کویر کاشان27.100 تومان
1402/12/10
A4شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر, 25 میلی متر
3360میلگرد 18 آجدار A4 فولاد کویر کاشان27.100 تومان
1402/12/10
A4شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
3361میلگرد 20 آجدار A4 فولاد کویر کاشان27.100 تومان
1402/12/10
A4شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
3362میلگرد 22 آجدار A4 فولاد کویر کاشان27.100 تومان
1402/12/10
A4شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
1806میلگرد ساده 12 فولاد کویرتماس بگیرید
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم12 میلی متر
1828میلگرد ساده 50 فولاد کویرتماس بگیرید
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم50 میلی متر
1829میلگرد ساده 45 فولاد کویرتماس بگیرید
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم45 میلی متر
1830میلگرد ساده 40 فولاد کویرتماس بگیرید
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم40 میلی متر
1831میلگرد ساده 38 فولاد کویرتماس بگیرید
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم38 میلی متر
1832میلگرد ساده 36 فولاد کویرتماس بگیرید
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم36 میلی متر
1833میلگرد ساده 34 فولاد کویرتماس بگیرید
1402/12/10
A1شاخه سادهکیلوگرم34 میلی متر
3355میلگرد 8 آجدار A4 فولاد کویر کاشانتماس بگیرید
1402/12/10
A4شاخه آجدارکیلوگرم8 میلی متر
3356میلگرد 10 آجدار A4 فولاد کویر کاشانتماس بگیرید
1402/12/10
A4شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر

قیمت میلگرد کیان کاشان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2245میلگرد 16 آجدار A2 کیان کاشانتماس بگیرید
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2246میلگرد 14 آجدار A2 کیان کاشانتماس بگیرید
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2247میلگرد 12 آجدار A2 کیان کاشانتماس بگیرید
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2248میلگرد 10 آجدار A2 کیان کاشانتماس بگیرید
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2249میلگرد 8 آجدار A2 کیان کاشانتماس بگیرید
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم8 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2255میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان28.695 تومان
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم8 میلی متر
2256میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان28.195 تومان
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2257میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان27.495 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2263میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان27.245 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2264میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان27.245 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2258میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان27.195 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2259میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان27.195 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2260میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان27.195 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2261میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان27.195 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2262میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان27.195 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2265میلگرد 32 آجدار A3 راد همدانتماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2717میلگرد 14 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان25.700 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2718میلگرد 16 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان25.700 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2719میلگرد 18 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان25.500 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2720میلگرد 20 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان25.500 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2721میلگرد 22 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان25.500 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2722میلگرد 25 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان25.500 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2723میلگرد 28 آجدار A3 فولاد سیرجان25.500 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2724میلگرد 32 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان25.500 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
2714میلگرد 8 آجدار A3 جهان فولاد سیرجانتماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم8 میلی متر
2715میلگرد 10 آجدار A3 جهان فولاد سیرجانتماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2716میلگرد 12 آجدار A3 جهان فولاد سیرجانتماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2768میلگرد 10 آجدار A3 فایکو27.700 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2769میلگرد 12 آجدار A3 فایکو26.700 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2770میلگرد 14 آجدار A3 فایکو25.700 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2771میلگرد 16 آجدار A3 فایکو25.700 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2772میلگرد 18 آجدار A3 فایکو25.700 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2773میلگرد 20 آجدار A3 فایکو25.700 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2774میلگرد 22 آجدار A3 فایکو25.700 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2775میلگرد 25 آجدار A3 فایکو25.700 تومان500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2776میلگرد 28 آجدار A3 فایکوتماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2777میلگرد 32 آجدار A3 فایکوتماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2790میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد29.700 تومان200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم8 میلی متر
2791میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد27.700 تومان200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2793میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد26.400 تومان200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2794میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد26.400 تومان200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2795میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد26.200 تومان200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2796میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد26.200 تومان200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2797میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد26.200 تومان200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2798میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد26.200 تومان200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2799میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد26.200 تومان200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2800میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد26.200 تومان200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
2792میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزدتماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2841میلگرد 14 آجدار A3 سرمد ابرکوه25.300 تومان100 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2842میلگرد 16 آجدار A3 سرمد ابرکوه25.300 تومان100 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2843میلگرد 18 آجدار A3 سرمد ابرکوه25.200 تومان100 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2844میلگرد 20 آجدار A3 سرمد ابرکوه25.200 تومان100 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2845میلگرد 22 آجدار A3 سرمد ابرکوه25.200 تومان100 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2846میلگرد 25 آجدار A3 سرمد ابرکوه25.200 تومان100 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2847میلگرد 28 آجدار A3 سرمد ابرکوه25.200 تومان100 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2848میلگرد 32 آجدار A3 سرمد ابرکوه25.200 تومان100 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
2839میلگرد 10 آجدار A3 سرمد ابرکوهتماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2840میلگرد 12 آجدار A3 سرمد ابرکوهتماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2915میلگرد 10 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس28.800 تومان800 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2916میلگرد 12 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس26.450 تومان800 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2917میلگرد 14 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس26.000 تومان800 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2918میلگرد 16 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس26.000 تومان800 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2919میلگرد 18 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس26.000 تومان800 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2920میلگرد 20 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس26.000 تومان800 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2921میلگرد 22 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس26.000 تومان800 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2922میلگرد 25 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس26.000 تومان800 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2923میلگرد 28 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس26.000 تومان800 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2924میلگرد 32 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس26.000 تومان800 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
3010میلگرد 12 آجدار A3 کیان فولاد ابهر25.850 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
3011میلگرد 14 آجدار A3 کیان فولاد ابهر25.450 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
3012میلگرد 16 آجدار A3 کیان فولاد ابهر25.450 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
3013میلگرد 18 آجدار A3 کیان فولاد ابهر25.450 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
3014میلگرد 20 آجدار A3 کیان فولاد ابهر25.450 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
3015میلگرد 22 آجدار A3 کیان فولاد ابهر25.450 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
3016میلگرد 25 آجدار A3 کیان فولاد ابهر25.450 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
3009میلگرد 10 آجدار A3 کیان فولاد ابهر25.200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
3017میلگرد 28 آجدار A3 کیان فولاد ابهرتماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
3018میلگرد 8 آجدار A2 کیان فولاد ابهرتماس بگیرید
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم8 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2487میلگرد 10 آجدار A3 کاوه تیکمه داش26.950 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2496میلگرد 8 آجدار A2 کاوه تیکمه داش26.550 تومان
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم8 میلی متر
2499میلگرد 8 آجدار A3 کاوه تیکمه داش26.550 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم8 میلی متر
2486میلگرد 10 آجدار A2 کاوه تیکمه داش26.450 تومان
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2488میلگرد 12 آجدار A3 کاوه تیکمه داش26.450 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2489میلگرد 14 آجدار A3 کاوه تیکمه داش26.350 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2490میلگرد 16 آجدار A3 کاوه تیکمه داش26.350 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2491میلگرد 18 آجدار A3 کاوه تیکمه داش26.350 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2492میلگرد 20 آجدار A3 کاوه تیکمه داش26.350 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2493میلگرد 22 آجدار A3 کاوه تیکمه داش26.350 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2494میلگرد 25 آجدار A3 کاوه تیکمه داش26.350 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2495میلگرد 28 آجدار A3 کاوه تیکمه داش26.350 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2497میلگرد 32 آجدار A3 کاوه تیکمه داش26.350 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2546میلگرد 8 آجدار A2 امیرکبیر خزر26.700 تومان
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم8 میلی متر
2536میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر26.400 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2547میلگرد 10 آجدار A2 امیرکبیر خزر26.000 تومان
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2537میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر25.900 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2544میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر25.500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2545میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر25.500 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
2538میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر25.400 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2539میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر25.400 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2540میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر25.400 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2541میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر25.400 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2542میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر25.400 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2543میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر25.400 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2563میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد27.100 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2564میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد27.100 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2562میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد27.000 تومان300 تومان
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2565میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد26.900 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2566میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد26.900 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2567میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد26.900 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2568میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد26.800 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2569میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد26.800 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2570میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد26.800 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2571میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد26.800 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2403میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان27.200 تومان
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم8 میلی متر
2394میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان27.000 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2404میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان27.000 تومان
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2400میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان26.800 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2401میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان26.800 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2402میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان26.800 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
2395میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان26.400 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2396میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان26.400 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2397میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان26.400 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2398میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان26.400 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2399میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان26.400 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2310میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد27.500 تومان1000 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2311میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد27.100 تومان1000 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2312میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد26.750 تومان1000 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2317میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد26.750 تومان1000 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2318میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد26.750 تومان1000 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
2313میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد26.700 تومان1000 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2314میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد26.700 تومان1000 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2315میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد26.700 تومان1000 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2316میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد26.700 تومان1000 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2319میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد26.700 تومان1000 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر

قیمت میلگرد فولاد احرامیان یزد

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2892میلگرد 32 آجدار A3 یزد (احرامیان)25.600 تومان200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
2888میلگرد 20 آجدار A3 یزد (احرامیان)25.500 تومان200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2889میلگرد 22 آجدار A3 یزد (احرامیان)25.500 تومان200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2890میلگرد 25 آجدار A3 یزد (احرامیان)25.500 تومان200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2891میلگرد 28 آجدار A3 یزد (احرامیان)25.500 تومان200 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2893میلگرد 8 آجدار A2 یزد (احرامیان)تماس بگیرید
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم8 میلی متر
2894میلگرد 10 آجدار A2 یزد (احرامیان)تماس بگیرید
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2895میلگرد 36 آجدار A3 یزد (احرامیان)تماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم36 میلی متر
2896میلگرد 40 آجدار A3 یزد (احرامیان)تماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم40 میلی متر
2897میلگرد 30 آجدار A3 یزد (احرامیان)تماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم30 میلی متر

قیمت میلگرد روهینا دزفول

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2815میلگرد 10 آجدار A3 روهینا دزفول26.300 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2816میلگرد 12 آجدار A3 روهینا دزفول26.000 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2817میلگرد 14 آجدار A3 روهینا دزفول25.700 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2818میلگرد 16 آجدار A3 روهینا دزفول25.700 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2819میلگرد 18 آجدار A3 روهینا دزفول25.600 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2820میلگرد 20 آجدار A3 روهینا دزفول25.600 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2821میلگرد 22 آجدار A3 روهینا دزفول25.600 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2822میلگرد 25 آجدار A3 روهینا دزفول25.600 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2823میلگرد 28 آجدار A3 روهینا دزفول25.600 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2824میلگرد 32 آجدار A3 روهینا دزفول25.600 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
2814میلگرد 8 آجدار A3 روهینا دزفولتماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم8 میلی متر

قیمت میلگرد ارگ تبریز

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2742میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز25.800 تومان600 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2743میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز25.800 تومان600 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2744میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز25.800 تومان600 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2745میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز25.800 تومان600 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2746میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز25.800 تومان600 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2747میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز25.800 تومان600 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2748میلگرد 28 آجدار A3 ارگ تبریز25.800 تومان600 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2749میلگرد 32 آجدار A3 ارگ تبریز25.800 تومان600 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم32 میلی متر
2750میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریزتماس بگیرید
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2752میلگرد 10 آجدار A2 ارگ تبریزتماس بگیرید
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر

قیمت میلگرد سیادن ابهر

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2437میلگرد 10 آجدار A3 سیادن ابهر25.650 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر
2438میلگرد 12 اجدار A3 سیادن ابهر25.650 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2446میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهر25.450 تومان300 تومان
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم12 میلی متر
2439میلگرد 14 آجدار A3 سیادن ابهر25.400 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم14 میلی متر
2440میلگرد 16 آجدار A3 سیادن ابهر25.400 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم16 میلی متر
2441میلگرد 18 آجدار A3 سیادن ابهر25.400 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم18 میلی متر
2442میلگرد 20 آجدار A3 سیادن ابهر25.400 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم20 میلی متر
2443میلگرد 22 آجدار A3 سیادن ابهر25.400 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم22 میلی متر
2444میلگرد 25 آجدار A3 سیادن ابهر25.400 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم25 میلی متر
2445میلگرد 28 آجدار A3 سیادن ابهر25.400 تومان300 تومان
1402/12/10
A3شاخه آجدارکیلوگرم28 میلی متر
2436میلگرد 10 آجدار A2 سیادن ابهر25.250 تومان300 تومان
1402/12/10
A2شاخه آجدارکیلوگرم10 میلی متر

در حال حاضر قیمت میلگرد امروز تمامی کارخانه ها به صورت آجدار در تاریخ هم اکنون در محدود قیمت 23000 تا 29000 تومان قرار دارد. این محصولات در آنالیز های A2 تا A4 و به صورت کیلویی به فروش می رسند. شما عزیزان می توانید برای استعلام موجود هر شرکت و خرید آنلاین یا حضوری با کارشناسان فروش در تماس باشید.

مشاوره و خرید : 03131414000
قیمت میلگرد امروز

فهرست مطالب

  • -

عوامل مختلفی بر روی قیمت روز میلگرد در بازار تاثیرگذار می‌باشد. هزینه‌های مواد اولیه و تولید، نرخ ارز و اخبار مرتبط با سیاست‌های موثر بر بازار، می‌توانند به صورت مستقیم بر روی این محصولات تاثیر بگذارند. اطلاع دقیق از نوسانات این محصولات در بازار برای بسیاری از پیمانکاران و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اهمیت دارد.

قیمت میلگرد به صورت آنلاین

با توجه به اهمیت این محصول و هزینه آن در بازار، باید قیمت آنلاین میلگرد از منبعی موثق و مطمئن دریافت شود. تمامی محصولات در بازار فولاد کشور، از جمله قیمت انواع میلگرد را می‌توانید به صورت برخط یا آنلاین در صفحات وب سایت آهن مهام مشاهده و مورد بررسی قرار دهید. این اطلاعات به صورت روزانه از ابتدا تا پایان فعالیت بازار به روز رسانی می‌شوند.

حتی برای دریافت قیمت لحظه ای میلگرد می‌توانید با کارشناسان ما در این مجموعه تماس بگیرد. هر لحظه، عوامل مختلفی از جمله، نوسانات ارزی، قیمت جهانی فولاد و اخبار منتشر شده در فضای بازار، بر روی قیمت این محصولات تاثیر دارد. بنابراین بهتر است برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر، پیش از انتخاب و خرید، اقدام به استعلام آنلاین قیمت میلگرد نمایید.

تفاوت قیمت میلگرد آجدار با نمونه‌های دیگر

این تولیدات در دو گروه آجدار و ساده تولید و عرضه می‌شوند. میزان مصرف نمونه‌های آجدار بسیار بیشتر از انواع ساده می باشد و به طور کلی در بازار، منظور از میلگرد، نمونه آجدار آن است. هر کارخانه‌ای که در تولید این محصولات فعالیت دارد، با توجه به ویژگی‌هایی که در محصول خود انتظار دارد، از استاندارد خاصی پیروی می‌کند. قیمت میلگرد آجدار در مقایسه با انواع ساده، کمتر می‌باشد. چرا که نمونه‌های ساده به لحاظ میزان کیفیت آلیاژی و کیفیت تولید، سطحی بالاتر از انواع ساختمانی و آجدار دارند.

البته توجه کنید که در بین نمونه‌های آجدار در استانداردهای ساختمانی (A2، A3 و A4) تفاوت قیمت تنها به شاخص‌های وزنی در این محصولات باز می‌گردد. انواع ساختمانی همانطور که بیان شد برای شناژبندی ساختمان مورد کاربردند و انواع ساده برای قطعه سازی.

این استانداردها، هرچند بر روی قیمت آرماتور تاثیر زیادی ندارد، اما باید در هنگام خرید میلگرد به آن توجه بسیار زیادی داشت. تفاوت اصلی این محصولات در میانگین‌های مختلف، مانند تنش سیلان، تنش گسیختگی، مقدار سختی و یا انعطاف می‌باشد. پرمصرف ترین نوع از آنها، استاندارد A3 است که علاوه بر کاربرد جهت ساخت خاموت، می‌توان به عنوان آرماتورهای طولی نیز از آن استفاده نمود.

نمودار قیمت میلگرد امروز

در سایت آهن مهام به صورت روزانه قیمت های تمامی کارخانه ها و از انواع گرید ها و ضخامت آپدیت می شود. همچنین بخشی در هر محصول قرار گرفته که بتوانید نمودار تغییرات قیمت این محصولات را به صورت روزانه رصد کنید برای مثال در شش ماهه گذشته قیمت میلگرد اصفهان سایز 14 به صورت نمودار زیر می باشد.

نمودار قیمت میلگرد امروز

راهنمای خرید میلگرد

برای خرید میلگرد به چه نکاتی باید توجه داشت؟ تعیین قیمت میلگرد در بنگاه‌های عرضه کننده این محصولات به چه صورتی انجام می‌شود؟ چه ویژگی‌هایی در انتخاب محصول تاثیر زیادی دارند؟ به طور کلی برای انتخاب و خرید به موارد زیر توجه داشته باشید.

  • نوع استاندارد (A2، A3 و A4)
  • هماهنگی شاخص‌های فنی با نوع نیاز
  • وزن محصول
  • ضخامت (سایز)

تمامی این مشخصات، بعلاوه اطلاعات مورد نیاز دیگر، به صورت کامل در برگه گواهینامه کنترل کیفی محصول درج شده‌اند که می‌توان آن را در هنگام خرید، از فروشنده مطالبه نمود.

خرید میلگرد با فاکتور رسمی

اگر تجربه خرید در بازار آهن برای مجموعه‌های مختلف را داشته باشید، حتما از دردسرهای استعلام قیمت نیز اطلاع خواهید داشت. صدور پیش فاکتور راهکاری بسیار مناسب برای استعلام و برآورد قیمت این تولیدات در بنگاه‌های عرضه کننده، پیش از خرید میلگرد است. فاکتور رسمی نیز به مشتریان این تضمین را می‌دهد که خرید آنها معتبر بوده و در صورت بروز مشکل، راهکاری برای پیگیری آن خواهند داشت.

صدور پیش فاکتور و فاکتور رسمی از دیگر خدمات این مجموعه برای تهیه انواع مقاطع فولادی است که در کمترین زمان ممکن انجام می‌گیرد. فروش آهن آلات همراه با فاکتور رسمی برای برخی از مصرف کنندگان اهمیت بالایی دارد. یکی از خدمات آهن مهام صدور فاکتور رسمی در هنگام خرید و مقاطع دیگر می‌باشد.

خرید میلگرد از کارخانه

شاید شما نیز مانند بسیاری از دیگر مصرف کنندگان، تفاوتی در محل تهیه محصولات مورد نیاز خود احساس نکنید. اما اگر کمی تجربه در زمینه خرید این تولیدات داشته باشید، تفاوت قیمت و خرید میلگرد از کارخانه را با بازار متوجه می‌شوید. قیمت عرضه در این دو بخش، تقریبا بین 2 تا 5 درصد در نمونه‌های گوناگون، متفاوت می‌باشد.
تقریبا هر روزه قیمت این محصولات توسط کارخانه تولیدکننده اعلام می‌شود. گاهی مواقع با وجود تعیین آن از سوی کارخانه، باز هم اخبار موجود در بازار برای محصولات مختلف نوسان ایجاد می‌کنند. اما به طور معمول این تغییر قیمت همراه با افزایش خواهد بود. بنابراین در صورت مراجعه به بنگاه معاملاتی آهن آلات، بهتر است از اعتبار و سابقه آن مطمئن باشید.

خرید کارخانه بسیار مقرون به صرفه‌تر می‌باشد، اما مشکلاتی مانند عدم موجودی، حمل و نقل بار و خرید به صورت عمده را در پی دارند. مجموعه فولاد تجارت مهام از بزرگترین و برترین واحدهای صنفی در بازار آهن کشور می باشد که در بسیاری از زمینه‌ها، کار را برای مشتریان ساده می کند.
خرید میلگرد به قیمت کارخانه، بدون دردسرهای حمل و نقل بار و عدم موجودی در وزن‌های مختلف، از خدمات دیگر فولاد تجارت مهام می‌باشد. ضمن اینکه شما می‌توانید از خدمات آن برای مشاوره در انتخاب و یا خرید، همچنین استعلام قیمت میلگرد، استفاده نمایید.

ادامه توضیحات
سوالات متداول
قیمت‌های ارائه شده برای انواع میلگرد در سایت آهن مهام به روز است؟
بله. همه قیمت‌هایی که برای انواع میلگرد در وب سایت آهن مهام درج شده به روز می‌باشند.
آیا فروش میلگرد توسط آهن مهام همراه با فاکتور و پیش فاکتور رسمی است؟
همه سفارشات آهن مهام دارای پیش فاکتور و فاکتور رسمی هستند.
چگونه برای خرید میلگرد از فولاد تجارت مهام اقدام نماییم؟
جهت ثبت سفارش و خرید میلگرد از مجموعه فولاد تجارت مهام، تنها کافیست با کارشناسان فروش ما در بخش میلگرد تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − نوزده =

نظری یافت نشد