قیمت عرشه فولادی

قیمت عرشه فولادی در انواع کارخانه ها در تاریخ
در بازه قیمت تا قرار دارد.

قیمت عرشه فولادی انبار اصفهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیضخامت (mm)تحویلنوسانات
4991عرشه فولادی 0.8 انبار اصفهان40.700 تومان
2023-12-03 15:07
0.8اصفهان
4996عرشه فولادی 0.9 انبار اصفهان40.700 تومان
2023-12-03 15:07
0.9اصفهان
4995عرشه فولادی 1 انبار اصفهان40.700 تومان
2023-12-03 15:07
1اصفهان
4994عرشه فولادی 1.25 انبار اصفهان40.700 تومان
2023-12-03 15:07
1.25اصفهان

قیمت عرشه فولادی هفت الماس

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیضخامت (mm)تحویلنوسانات
5005عرشه فولادی 0.8 هفت الماس40.700 تومان
2023-12-03 15:07
0.8کارخانه
5004عرشه فولادی 0.9 هفت الماس40.700 تومان
2023-12-03 15:07
0.9کارخانه
5003عرشه فولادی 1 هفت الماس40.700 تومان
2023-12-03 15:07
1کارخانه
5002عرشه فولادی 1.25 هفت الماس40.700 تومان
2023-12-03 15:07
1.25کارخانه

قیمت عرشه فولادی شهرکرد

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیضخامت (mm)تحویلنوسانات
5013عرشه فولادی 0.8 شهرکرد40.700 تومان
2023-12-03 15:07
0.8شهرکرد
5012عرشه فولادی 0.9 شهرکرد40.700 تومان
2023-12-03 15:07
0.9شهرکرد
5011عرشه فولادی 1 شهرکرد40.700 تومان
2023-12-03 15:07
1شهرکرد
5010عرشه فولادی 1.25 شهرکرد40.700 تومان
2023-12-03 15:07
1.25شهرکرد

قیمت عرشه فولادی کاشان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیضخامت (mm)تحویلنوسانات
5021عرشه فولادی 0.8 کاشان40.700 تومان
2023-12-03 15:07
0.8کاشان
5020عرشه فولادی 0.9 کاشان40.700 تومان
2023-12-03 15:07
0.9کاشان
5019عرشه فولادی 1 کاشان40.700 تومان
2023-12-03 15:07
1کاشان
5018عرشه فولادی 1.25 کاشان40.700 تومان
2023-12-03 15:07
1.25کاشان
[product-cat id="622"]
ادامه توضیحات
[custom-comment id="43614"]