آهن مهام » قیمت میلگرد » قیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده فولاد شمس گل آذین

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2099میلگرد ساده 90 شمس گل آذین29.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم90 میلی متر
2100میلگرد ساده 80 شمس گل آذین29.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم80 میلی متر
2101میلگرد ساده 75 شمس گل آذین29.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم75 میلی متر
2102میلگرد ساده 70 شمس گل آذین29.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم70 میلی متر
2103میلگرد ساده 65 شمس گل آذین29.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم65 میلی متر
2104میلگرد ساده 60 شمس گل آذین29.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم60 میلی متر
2105میلگرد ساده 55 شمس گل آذین29.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم55 میلی متر
2106میلگرد ساده 50 شمس گل آذین29.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم50 میلی متر
2107میلگرد ساده 45 شمس گل آذین29.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم45 میلی متر
2108میلگرد ساده 40 شمس گل آذین29.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم40 میلی متر
2109میلگرد ساده 35 شمس گل آذین29.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم35 میلی متر

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2068میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید29.500 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم38 میلی متر
2073میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید29.500 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم28 میلی متر
2074میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید29.500 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم25 میلی متر
2075میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید29.500 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم22 میلی متر
2076میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید29.500 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم20 میلی متر
2077میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید29.500 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم18 میلی متر
2078میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید29.500 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم16 میلی متر
2079میلگرد ساده 14 آذر گستر سدیدتماس بگیرید
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم14 میلی متر
2080میلگرد ساده 12 آذر گستر سدیدتماس بگیرید
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم12 میلی متر
2081میلگرد ساده 10 آذر گستر سدیدتماس بگیرید
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم10 میلی متر

قیمت میلگرد ساده نوین متین

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
2124میلگرد ساده 200-162 نوین متین32.500 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم162-200 میلی متر
2126میلگرد ساده 160-88 نوین متین31.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم80-160 میلی متر
2134میلگرد ساده 16 نوین متین30.500 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم16 میلی متر
2135میلگرد ساده 14 نوین متین30.500 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم14 میلی متر
2136میلگرد ساده 12 نوین متین30.500 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم12 میلی متر
2137میلگرد ساده 10 نوین متین30.500 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم10 میلی متر
2123میلگرد ساده 85-34 نوین متین30.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم34-85 میلی متر
2127میلگرد ساده 32 نوین متین30.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم32 میلی متر
2128میلگرد ساده 30 نوین متین30.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم30 میلی متر
2129میلگرد ساده 28 نوین متین30.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم28 میلی متر
2130میلگرد ساده 25 نوین متین30.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم25 میلی متر
2131میلگرد ساده 22 نوین متین30.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم22 میلی متر
2132میلگرد ساده 20 نوین متین30.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم20 میلی متر
2133میلگرد ساده 18 نوین متین30.000 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم18 میلی متر
2125میلگرد ساده 240-202 نوین متینتماس بگیرید
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم202-240 میلی متر

قیمت میلگرد ساده فولاد کویر کاشان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
1834میلگرد ساده 32 فولاد کویر30.900 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم32 میلی متر
1835میلگرد ساده 30 فولاد کویر30.900 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم30 میلی متر
1836میلگرد ساده 28 فولاد کویر30.900 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم28 میلی متر
1837میلگرد ساده 26 فولاد کویر30.900 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم26 میلی متر
1838میلگرد ساده 25 فولاد کویر30.900 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم25 میلی متر
1839میلگرد ساده 23 فولاد کویر30.900 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم23 میلی متر
1840میلگرد ساده 22 فولاد کویر30.900 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم22 میلی متر
1841میلگرد ساده 20 فولاد کویر30.900 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم20 میلی متر
1842میلگرد ساده 18 فولاد کویر30.900 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم18 میلی متر
1843میلگرد ساده 16 فولاد کویر30.900 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم16 میلی متر
1844میلگرد ساده 14 فولاد کویر30.900 تومان
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم14 میلی متر
1806میلگرد ساده 12 فولاد کویرتماس بگیرید
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم12 میلی متر
1828میلگرد ساده 50 فولاد کویرتماس بگیرید
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم50 میلی متر
1829میلگرد ساده 45 فولاد کویرتماس بگیرید
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم45 میلی متر
1830میلگرد ساده 40 فولاد کویرتماس بگیرید
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم40 میلی متر
1831میلگرد ساده 38 فولاد کویرتماس بگیرید
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم38 میلی متر
1832میلگرد ساده 36 فولاد کویرتماس بگیرید
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم36 میلی متر
1833میلگرد ساده 34 فولاد کویرتماس بگیرید
1403/03/10
A1شاخه سادهکیلوگرم34 میلی متر

قیمت میلگرد ساده (a1) اصفهان و یزد سایز 6، 10 و ... در تاریخ امروز در بازه 26000 تا 31000 قرار دارد. این محصولات بیشتر کاربری صنعتی دارند. همچنین میلگردهای a1 دارای استاندارد GOST 2590 روسیه است. برخی این محصول را میلگرد صنعتی نیز اطلاق می کنند.

مشاوره و خرید : 03131414000
قیمت میلگرد ساده

فهرست مطالب

  • -

بر اساس استاندارد GOST 2590 که در نظام مهندسی روسیه تعریف می شود. همه انواع میلگرد فولادی در چهار گرید تقسیم بندی می شوند. که سه دسته از این تقسیم بندی ها با نام های A2، A3 و A4 مربوط به انواع میلگرد مورد استفاده در ساختمان سازی میباشد و یک گروه با نام A1، به نمونه های میلگرد ساده اختصاص می یابد. قیمت میلگرد در گرید A1، کاربرد و ویژگی های این تولیدات، مواردی هستند که در ادامه این مطلب به آنها خواهیم پرداخت.

ویژگی های میلگرد ساده

میلگردهای ساده، مقاطعی هستند که در نمای عرضی به شکل های هندسی مختلف، مانند، دایره، شش ضلعی و مربع طراحی و تولید می شوند. بنابراین یکی از دسته بندی های اصلی که در هنگام خرید میلگرد ساده باید به آن توجه داشت، شکل ظاهری آنها می باشد. این محصولات صنایع فولاد، به عنوان مواد اولیه تولید در کارخانجات و کارگاه های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

میلگرد های A1 از نظر مقدار کربن در گروه های مختلف میلگرد، در رده آخر قرار می گیرند. به عبارت دیگر گروه A1 که اختصاص به انواع میلگرد صنعتی دارد، از پایین ترین میزان کربن در ترکیبات آلیاژی خود برخوردار می باشد. همین امر، اندازه سختی و استحکام را در این گروه به نسبت گریدهای دیگر کاهش می دهد و در طرف دیگر به قابلیت انعطاف پذیری، خمش و چکش خواری آنها افزوده است.
مقاومت تسلیم و یا همان تنش سیلان و همچنین مقاومت کششی که به آن تنش گسیختگی نیز گفته می شود، تعدادی از فاکتورهای پراهمیت در کیفیت این مقاطع هستند، که مورد تست و آزمایش قرار می گیرند.

میلگردهای ساده در سایزهای مختلف به صورت میانگین از 360 نیوتن بر میلیمتر مربع، مقاومت کششی برخوردار هستند و میزان متوسط تنش سیلان در آنها 240 نیوتن بر میلیمتر مربع می باشد. علاوه بر قابلیت های عنوان شده در این تولیدات، جوش پذیری در انواع مختلف مانند جوش برقی، جوش با گاز محافظ و … یکی از قابلیت های مهمی است که در انواع میلگرد ساده مشاهده می شود.

کاربردهای میلگرد A1

صنایع مختلف با توجه به قابلیت های مورد نیاز خود از میلگردهای ساده در گروه های مختلف استفاده می کنند.

  • صنایع خودروسازی
  • پتروشیمی
  • کشتی سازی
  • نظامی
  • ماشین آلات صنعتی

همچنین تولید شافت های مورد استفاده در کارگاه های ریخته گری از جمله کاربری های انواع میلگرد ساده هستند. از برخی نمونه های میلگرد ساده در تولید زنجیرهای سبک و سنگین، فنر، سیم بکسل و لولا استفاده می شود. از کاربردهای دیگر میلگرد a1 در گریدهای مختلف می توان به استفاده در تولید تجهیزات کشاورزی، ساخت آرماتورهای صنعتی، تولید توری فلزی و همچنین الکترودهای جوشکاری اشاره کرد.

باید توجه داشت که بکارگیری میلگردهای ساده در ساختمان سازی، به عنوان آرماتورهای طولی و ساخت انواع خاموت، خلاف استانداردهای تعریف شده در آیین نامه های مربوطه است ولی در برخی موارد، به دلیل خاصیت جوش پذیری مناسبی که دارند، از آنها به عنوان وصل و رابط در اتصالات سبک استفاده می شود.

راهنمای خرید میلگرد ساده

در سراسر ایران شرکت های متعددی هستند که ساخت میلگردها را در انواع مختلف از جمله میلگرد ساده، در سایزها و استانداردهای گوناگون انجام می دهند. از طرفی میزان تاثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب تولید در کیفیت محصولات نهایی، بر کسی پوشیده نیست.

به همین جهت تهیه این مقاطع می بایست از مراکز و منابع معتبر و قابل اطمینان انجام گیرد. شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، کویر کاشان، آذر گستر سدید، شمس گل آذین و نوین متین از معتبرترین مراکز صنعتی هستند که در دهه های گذشته سابقه خوبی در ارائه محصولات فولادی با کیفیت داشته اند.

هموطنان عزیز در صورت نیاز به این تولیدات و برای اطلاع از قیمت آهن آلات در انواع گوناگون و خرید میلگرد ساده، میتوانند با همکاران ما در وب سایت آهن مهام تماس حاصل فرمایند.

ادامه توضیحات
سوالات متداول
آیا قیمت های ارائه شده برای میلگرد ساده یا صنعتی در آهن مهام، به روز است؟
بله. همه قیمت های نمایش داده شده در جدول های آهن مهام برای میلگرد A1 و دیگر محصولات، آخرین قیمت آنها در بازار می باشد.
پس از ثبت سفارش و خرید میلگرد های ساده، تحویل محصول چقدر زمان خواهد برد؟
فولاد تجارت مهام در سراسر کشور انبار های متعدد داشته و تحویل محصولات در کمتر از 2 تا 4 روز کاری، در سراسر کشور انجام می گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 7 =

نظری یافت نشد