آهن مهام » قیمت پروفیل » قیمت پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی بهفلز سپاهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3742قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 بهفلز سپاهان42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم7.7کیلوگرم6کارخانه
3815قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 بهفلز سپاهان42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم34 کیلوگرم6کارخانه
3816قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2 بهفلز سپاهان42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم23 کیلوگرم6کارخانه
3817قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 بهفلز سپاهان42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم15 کیلوگرم6کارخانه
3818قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2 بهفلز سپاهان42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم11.5 کیلوگرم6کارخانه
3812قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم24 کیلوگرم6کارخانه
3813قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم24 کیلوگرم6کارخانه
3814قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم19 کیلوگرم6کارخانه
3935قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم24 کیلوگرم6اصفهان
3936قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم38 کیلوگرم6اصفهان
3937قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم42 کیلوگرم6اصفهان
3939قوطی صنعتی 100*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم33 کیلوگرم6اصفهان
3649قوطی ستونی 120*120 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم56 کیلوگرم6اصفهان
3652قوطی ستونی 140*140 ضخامت 4 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم105 کیلوگرم6اصفهان
3653قوطی ستونی 130*130 ضخامت 4 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم98 کیلوگرم6اصفهان
3654قوطی ستونی 140*140 ضخامت 3 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم80 کیلوگرم6اصفهان
3655قوطی ستونی 130*130 ضخامت 3 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم73 کیلوگرم6اصفهان
3656قوطی ستونی 120*120 ضخامت 3 بهفلز سپاهان40.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم68 کیلوگرم6اصفهان
3938قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 3 بهفلز سپاهانتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم39 کیلوگرم6اصفهان
3940قوطی صنعتی 100*40 ضخامت 3 بهفلز سپاهانتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم39 کیلوگرم6اصفهان
3941قوطی صنعتی 100*100 ضخامت 3 بهفلز سپاهانتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم56 کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی سازی جباری

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3809قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 جباری42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم34 کیلوگرم6اصفهان
3810قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2 جباری42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
3811قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 جباری42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
3805قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 جباری41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم42 کیلوگرم6اصفهان
3806قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5 جباری41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم29 کیلوگرم6اصفهان
3807قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 جباری41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم24 کیلوگرم6اصفهان
3808قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 جباری41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم19 کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی نیکان اصفهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3900قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 نیکان اصفهان42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم7.7کیلوگرم6اصفهان
3901قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 نیکان اصفهان42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
3903قوطی صنعتی 80*60 ضخامت 2 نیکان اصفهان42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم27 کیلوگرم6اصفهان
3906قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2 نیکان اصفهان42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم11.5 کیلوگرم6اصفهان
3902قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم19 کیلوگرم6اصفهان
3904قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم43 کیلوگرم6اصفهان
3905قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم29 کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی مشهد

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3917قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 پروفیل مشهد42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم7.5 کیلوگرم6مشهد
3918قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم15 کیلوگرم6مشهد
3919قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم19 کیلوگرم6مشهد
3920قوطی صنعتی 60*60 ضخامت 2 پروفیل مشهد42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم23 کیلوگرم6مشهد
3921قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2 پروفیل مشهد42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم30.5 کیلوگرم6مشهد
3922قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم23 کیلوگرم6مشهد
3923قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 پروفیل مشهد42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم34 کیلوگرم6مشهد

قیمت پروفیل صنعتی صابری

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3950قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 صابری42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم7.7کیلوگرم6تهران
3951قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 صابری42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم15 کیلوگرم6تهران
3952قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2 صابری42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم24 کیلوگرم6تهران
3953قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2 صابری42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم23 کیلوگرم6تهران
3954قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 صابری41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم24 کیلوگرم6تهران
3955قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2.5 صابری41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم38 کیلوگرم6تهران
3956قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 صابری41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم42 کیلوگرم6تهران

قیمت پروفیل صنعتی پارس

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3967قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 پارس42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم7.5 کیلوگرم6تهران
3968قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2 پارس42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم11.5 کیلوگرم6تهران
3969قوطی صنعتی 50*50 ضخامت 2 پارس42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
3970قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 پارس42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم34 کیلوگرم6تهران
3971قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 پارس41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم42 کیلوگرم6تهران
3973قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2.5 پارس41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم15 کیلوگرم6تهران
3975قوطی صنعتی 70*70 ضخامت 2.5 پارس41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم33 کیلوگرم6تهران
3972قوطی صنعتی 70*70 ضخامت 3 پارستماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم40 کیلوگرم6تهران
3974قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 3 پارستماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم51 کیلوگرم6تهران

قیمت پروفیل صنعتی کیهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3988قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 کیهان42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
3989قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2 کیهان42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم19 کیلوگرم6اصفهان
3990قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2 کیهان42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم31 کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی فرمودا

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3996قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 فرمودا42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم7.5 کیلوگرم6تهران
3997قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2 فرمودا42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم11.5 کیلوگرم6تهران
3998قوطی صنعتی 50*50 ضخامت 2 فرمودا42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
3999قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2 فرمودا42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
4000قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2 فرمودا42.000 تومان
1402/12/14
کیلوگرم23 کیلوگرم6تهران
4001قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2.5 فرمودا41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم15 کیلوگرم6تهران
4002قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 فرمودا41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
4003قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 فرمودا41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم42 کیلوگرم6تهران
4004قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 فرمودا41.500 تومان
1402/12/14
کیلوگرم24 کیلوگرم6تهران

قیمت پروفیل صنعتی طرح دار

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
4018قوطی طرح دار 20*20 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم7.5 کیلوگرم6تهران
4019قوطی طرح دار 20*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم11.5 کیلوگرم6تهران
4020قوطی طرح دار 20*30 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم20 کیلوگرم6تهران
4021قوطی طرح دار 40*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم15 کیلوگرم6تهران
4022قوطی طرح دار 50*50 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
4023قوطی طرح دار 60*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
4024قوطی طرح دار 80*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم23 کیلوگرم6تهران

قیمت پروفیل صنعتی کنگره دار

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
4034قوطی کنگره دار 20*20 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم7.5 کیلوگرم6تهران
4035قوطی کنگره دار 20*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم11.5 کیلوگرم6تهران
4036قوطی کنگره دار 50*50 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
4037قوطی کنگره دار 60*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
4038قوطی کنگره دار 80*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
1402/12/14
کیلوگرم23 کیلوگرم6تهران

قیمت پروفیل (قوطی) صنعتی سنگین با ضخامت 2 تا 3 میلی متر در تاریخ امروز در محدود 38000 تا 41000 قرار دارد. همانطور که از نام این محصول پیداست، کاربرد عمده آن صنایع و سازه های سنگین می باشد. ماشین آلات بزرگ باید در برابر تکانه های زیاد که حین انجام کار متحمل می شوند مقاوم باشند. این محصول به این امر بسیار کمک می کند.

مشاوره و خرید : 03131414000
قیمت پروفیل صنعتی

فهرست مطالب

  • -

به همین دلیل تولید کنندگان، در ساخت بدنه و سازه هایی که متحمل فشار ناشی است از قوطی های صنعتی بهره می برند. این پروفیل ها در اشکال مختلف و بنابر نوع کاربردشان در سازه ها، تولید و در بازار عرضه میشوند. در ادامه این مطلب قصد داریم به توضیح درباره قوطی های صنعتی، کاربرد آنها در صنایع و مشاغل مختلف و بیان نکاتی درباره خرید پروفیل صنعتی در انواع مختلف به طور مختصر بپردازیم.

تاثیر نوع ورق در قیمت قوطی صنعتی

جالب است بدانید قیمت قوطی صنعتی و دیگر پروفیل ها در صنایع فولاد، بستگی به نوع آلیاژ و روش های تولید این محصولات دارد. این محصولات با استفاده از ورق های مختلف فولادی ساخت میشوند. طول استاندارد در ابعاد ورق های شیت موجود در بازار 6 متر است، به همین جهت استاندارد قوطی های صنعتی نیز 6 متر است.
پروفیل ها و انواع قوطی ها از فلزات دیگر نیز تولید میشوند. استاندارد آلیاژی این محصول همان استانداردهای تولید ورق آلیاژی است. این قوطی ها عمدتا با آلیاژهای سخت و مقاومت کششی بالا تولید میشوند. ضمن اینکه وجود خم در اشکال گوناگون، موجب استحکام نهایی بالا در محصول خواهد شد.
به جهت نزدیک بودن قیمت فولاد در آلیاژهای مختلف، تفاوت قیمت قوطی در حجم پایین مشاهده نمی شود. اما این تفاوت قیمت، در خرید و عرضه تعداد بالا از این محصول کاملا مشهود است. البته برخی از آلیاژهای فولادی به جهت برخورداری از ویژگی های ضد حرارتی، استحکام و مواد آلیاژی گرانتر، هزینه بالاتری دارند.

روش تولید قوطی صنعتی

فرایند تولید قوطی های صنعتی در دو نوع مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیرد. همانطور که بیان شد، در ساخت این قوطی ها از ورق های آلیاژی مثل ورق St37 و ورق St52 استفاده میشود. گفتنی است به جهت اختلاف کیفیت ناشی از روش مورد استفاده در تولید، قیمت پروفیل صنعتی در نمونه های مختلف تفاوت دارد.

  • در مرحله اول این ورق ها از حالت رولی خارج می شوند و در زیر فشار غلتک ها صاف می گردند.
  • سپس در طول برش میخورند و به واحد بعدی نورد میشوند.
  • بعد از آن، ورق ها به وسیله دو شافت متحرک از بین دستگاه برش عبور کرده و به صورت نواری برش میخورد.

در روش تولید مستقیم، نوارهای تولیدی در مراحل قبل به وسیله قالب های بالا و پایین در شکل های مختلف خم کاری می شوند. در نهایت دو لبه ورق به وسیله دستگاه های جوش فرکانسی به هم متصل میگردد.
اما در روش غیر مستقیم که به آن Online هم گفته میشود، ورق های نواری به صورت های لبه ای، شکل دهی مرکزی و شکل دهی از شعاع، با تعویض چند قالب، به لوله و پروفیل تبدیل میشوند. نکته ی مهم این است که در مقایسه ویژگی های انحنای دقیق، خط جوش ممتد، اندازه مساوی اضلاع، ورق های تولیدی به روش مستقیم از کیفیت بیشتری برخوردارند. بنابراین قیمت قوطی صنعتی در این نوع نیز نسبت روش غیرمستقیم و برخی از انواع که دارای دو خط جوش هستند، تفاوت خواهد داشت.

قیمت پروفیل (قوطی) سنگین

ویژگی های این محصولات

پروفیل های صنعتی با توجه به استحکام و مقاومت بالایی که دارند در تولید سازه ها و ماشین آلات سنگین، استفاده می شوند. این محصولات باید از آلیاژهای مقاوم و البته با مقاومت کششی بالا، تهیه شود. این نوع پروفیل به دلیل برخورداری از مقاومت کششی مناسب، در میان مواد اولیه و مصالح مورد استفاده، گزینه مناسبی برای استفاده در اسکلت ساختمان های شهری و سازه های عمرانی است.
فرایند اتصال در آنها به دلیل صاف بودن سطح آنها بسیار تسهیل میشود. مناسب بودن قیمت پروفیل سنگین به نسبت فولاد صلب نیز یکی دیگر از خصوصیاتی است که استفاده از آن را افزایش میدهد. برخی از پروفیل های صنعتی با ورق های ضد زنگ تولید شده که همین امر میزان اکسیداسیون و پوسیدگی آنها را کاهش میدهد.
این تولیدات فلزی در ابعاد و سایز های مختلف در بازار موجودند و همان میزان سختی در فولاد صلب را به دست میدهند. ضخامت ورق استفاده شده در ساخت قوطی های صنعتی موجود در بازار، بین 2 تا 3 میلیمتر متغیر است. همچنین استاندارد طول شاخه های قوطی صنعتی در دو سایز 6 و 12 متری میباشد. همانطور که بیان شد قیمت این محصولات و بسیاری از دیگر مقاطع و محصولات فولادی با توجه به شاخص های وزنی تعیین می گردد.

کاربردهای پروفیل سنگین

ساخت انواع استراکچرهای صنعتی، تولید ماشین آلات سنگین، ساخت سازه های عمرانی و تولید شاسی اتومبیل در صنعت خودرو سازی از جمله کاربرد های مهم قوطی های صنعتی هستند. قیمت ورق سیاه بر روی این محصولات تاثیرگذار می باشد و این امر ناشی از استفاده فراگیر از ورق های سیاه در ساخت این محصول می باشد.
ضمن این که از انواع ضد زنگ این محصولات فلزی می توان در مناطق و کاربری های مجاور رطوبت و آب استفاده کرد. نوعی از ورق های آتشخوار، یعنی مقاوم در برابر حرارت بالا مثل ورق St52 در ساخت قوطی صنعتی استفاده می شود، که مهندسان صنعتی از آنها در تولید قطعاتی که در معرض دمای بالا قرار دارند، بهره میبرند. از دیگر کاربرد های این محصولات فلزی میتوان به تولید روکش ها و داکت های صنعتی و شیت های مورد استفاده در ساخت درب و پنجره اشاره کرد.

راهنمای خرید پروفیل های صنعتی

ساخت قوطی های صنعتی به دلیل اهمیت کاربری آنها از حساسیت خاصی برخوردار است. رعایت نکردن استانداردهای تولید در ساخت این محصولات می تواند خسارات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. از همین رو می بایست در خرید قوطی صنعتی و دیگر انواع مقاطع فولادی از شرکت های عرضه کننده، نهایت دقت را به خرج داد.
شرکت های کیهان، فرمودا، بهفلز، نیکان و صابری از تولید کنندگان معتبری هستند، که سالیان طولانی با ارائه محصولات تضمین شده، در زمینه تولید قوطی های صنعتی و دیگر پروفیل های فلزی سابقه خوبی داشته اند. خریداران این محصولات میتوانند برای استفاده از خدمات این شرکت و اطلاع از قیمت آهن آلات از جمله انواع پروفیل و قوطی با متخصصین ما در آهن مهام در تماس باشند.

ادامه توضیحات
سوالات متداول
آیا قیمت قوطی صنعتی در آهن مهام به روز شده است؟
بله. قیمت های ارائه شده در همه صفحات آهن مهام از جمله قیمت قوطی صنعتی، آخرین قیمت این محصولات در بازار می باشد.
خرید قوطی صنعتی از سایت آهن مهام چگونه انجام می گیرد؟
شما می توانید برای خرید انواع محصولات ارائه شده در آهن مهام و یا دریافت خدمات مشاوره رایگان، با همکاران ما در وب سایت آهن مهام تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 3 =

نظری یافت نشد