قیمت پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی بهفلز سپاهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3742قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 بهفلز سپاهان36.000 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم7.7کیلوگرم6کارخانه
3649قوطی ستونی 120*120 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم56 کیلوگرم6اصفهان
3652قوطی ستونی 140*140 ضخامت 4 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم1056اصفهان
3653قوطی ستونی 130*130 ضخامت 4 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم98 کیلوگرم6اصفهان
3654قوطی ستونی 140*140 ضخامت 3 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم80 کیلوگرم6اصفهان
3655قوطی ستونی 130*130 ضخامت 3 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم73 کیلوگرم6اصفهان
3656قوطی ستونی 120*120 ضخامت 3 بهفلز سپاهان35.900 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم68 کیلوگرم6اصفهان
3815قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 بهفلز سپاهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم34 کیلوگرم6کارخانه
3816قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2 بهفلز سپاهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم23 کیلوگرم6کارخانه
3817قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 بهفلز سپاهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم15 کیلوگرم6کارخانه
3818قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2 بهفلز سپاهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم11.56کارخانه
3812قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم24 کیلوگرم6کارخانه
3813قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم24 کیلوگرم6کارخانه
3814قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم19 کیلوگرم6کارخانه
3935قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم24 کیلوگرم6اصفهان
3936قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم38 کیلوگرم6اصفهان
3937قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم42 کیلوگرم6اصفهان
3939قوطی صنعتی 100*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم33 کیلوگرم6اصفهان
3938قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 3 بهفلز سپاهان35.200 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم39 کیلوگرم6اصفهان
3940قوطی صنعتی 100*40 ضخامت 3 بهفلز سپاهان35.200 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم39 کیلوگرم6اصفهان
3941قوطی صنعتی 100*100 ضخامت 3 بهفلز سپاهان35.200 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم56 کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی سازی جباری

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3809قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 جباری35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم34 کیلوگرم6اصفهان
3810قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2 جباری35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
3811قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 جباری35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
3805قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 جباری35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم42 کیلوگرم6اصفهان
3806قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5 جباری35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم29 کیلوگرم6اصفهان
3807قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 جباری35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم24 کیلوگرم6اصفهان
3808قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 جباری35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم19 کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی نیکان اصفهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3900قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 نیکان اصفهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم7.7کیلوگرم6اصفهان
3901قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 نیکان اصفهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
3903قوطی صنعتی 80*60 ضخامت 2 نیکان اصفهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم27 کیلوگرم6اصفهان
3906قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2 نیکان اصفهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم11.56اصفهان
3902قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم19 کیلوگرم6اصفهان
3904قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم43 کیلوگرم6اصفهان
3905قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم29 کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی مشهد

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3917قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 پروفیل مشهد35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم7.5 کیلوگرم6مشهد
3918قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم15 کیلوگرم6مشهد
3919قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم19 کیلوگرم6مشهد
3920قوطی صنعتی 60*60 ضخامت 2 پروفیل مشهد35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم23 کیلوگرم6مشهد
3921قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2 پروفیل مشهد35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم30.5 کیلوگرم6مشهد
3922قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم23 کیلوگرم6مشهد
3923قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 پروفیل مشهد35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم34 کیلوگرم6مشهد

قیمت پروفیل صنعتی صابری

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3950قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 صابری35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم7.7کیلوگرم6تهران
3951قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 صابری35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم15 کیلوگرم6تهران
3952قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2 صابری35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم24 کیلوگرم6تهران
3953قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2 صابری35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم23 کیلوگرم6تهران
3954قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 صابری35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم24 کیلوگرم6تهران
3955قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2.5 صابری35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم38 کیلوگرم6تهران
3956قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 صابری35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم42 کیلوگرم6تهران

قیمت پروفیل صنعتی پارس

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3967قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 پارس35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم7.5 کیلوگرم6تهران
3968قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2 پارس35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم11.56تهران
3969قوطی صنعتی 50*50 ضخامت 2 پارس35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
3970قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 پارس35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم34 کیلوگرم6تهران
3971قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 پارس35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم42 کیلوگرم6تهران
3973قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2.5 پارس35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم15 کیلوگرم6تهران
3975قوطی صنعتی 70*70 ضخامت 2.5 پارس35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم33 کیلوگرم6تهران
3972قوطی صنعتی 70*70 ضخامت 3 پارس35.200 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم40 کیلوگرم6تهران
3974قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 3 پارس35.200 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم51 کیلوگرم6تهران

قیمت پروفیل صنعتی کیهان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3988قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 کیهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم15 کیلوگرم6اصفهان
3989قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2 کیهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم19 کیلوگرم6اصفهان
3990قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2 کیهان35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم31 کیلوگرم6اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی فرمودا

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
3996قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 فرمودا35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم7.5 کیلوگرم6تهران
3997قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2 فرمودا35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم11.56تهران
3998قوطی صنعتی 50*50 ضخامت 2 فرمودا35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
3999قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2 فرمودا35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
4000قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2 فرمودا35.635 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم23 کیلوگرم6تهران
4001قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2.5 فرمودا35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم15 کیلوگرم6تهران
4002قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 فرمودا35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
4003قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 فرمودا35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم42 کیلوگرم6تهران
4004قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 فرمودا35.300 تومان
2023-12-03 15:05
کیلوگرم24 کیلوگرم6تهران

قیمت پروفیل صنعتی طرح دار

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
4018قوطی طرح دار 20*20 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
2023-12-03 15:05
کیلوگرم7.5 کیلوگرم6تهران
4019قوطی طرح دار 20*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
2023-12-03 15:05
کیلوگرم11.56تهران
4020قوطی طرح دار 20*30 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
2023-12-03 15:06
کیلوگرم20 کیلوگرم6تهران
4021قوطی طرح دار 40*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
2023-12-03 15:06
کیلوگرم15 کیلوگرم6تهران
4022قوطی طرح دار 50*50 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
2023-12-03 15:06
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
4023قوطی طرح دار 60*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
2023-12-03 15:06
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
4024قوطی طرح دار 80*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
2023-12-03 15:06
کیلوگرم23 کیلوگرم6تهران

قیمت پروفیل صنعتی کنگره دار

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیواحدوزن(kg)طول(m)تحویلنوسانات
4034قوطی کنگره دار 20*20 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
2023-12-03 15:06
کیلوگرم7.5 کیلوگرم6تهران
4035قوطی کنگره دار 20*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
2023-12-03 15:06
کیلوگرم11.56تهران
4036قوطی کنگره دار 50*50 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
2023-12-03 15:06
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
4037قوطی کنگره دار 60*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
2023-12-03 15:06
کیلوگرم19 کیلوگرم6تهران
4038قوطی کنگره دار 80*40 ضخامت 2 فرموداتماس بگیرید
2023-12-03 15:06
کیلوگرم23 کیلوگرم6تهران
[product-cat id="390"]
ادامه توضیحات
سوالات متداول
آیا قیمت قوطی صنعتی در آهن مهام به روز شده است؟
بله. قیمت های ارائه شده در همه صفحات آهن مهام از جمله قیمت قوطی صنعتی، آخرین قیمت این محصولات در بازار می باشد.
خرید قوطی صنعتی از سایت آهن مهام چگونه انجام می گیرد؟
شما می توانید برای خرید انواع محصولات ارائه شده در آهن مهام و یا دریافت خدمات مشاوره رایگان، با همکاران ما در وب سایت آهن مهام تماس بگیرید.
[custom-comment id="43390"]