آهن مهام » قیمت محصولات مفتولی
قیمت سیم مفتولی قیمت مفتول گالوانیزه قیمت مش آهنی

قیمت محصولات مفتولی

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیضخامت (mm)تحویلنوسانات
4942مش سنگین آجدار ضخامت 10تومان1 تومان
1403/04/24
10تهران
4941مش سنگین آجدار ضخامت 12تومان1 تومان
1403/04/24
12تهران
4937مش سنگین آجدار ضخامت 6تومان1 تومان
1403/04/24
6تهران
4943مش سنگین آجدار ضخامت 8تومان1 تومان
1403/04/24
8تهران
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیضخامت (mm)تحویلنوسانات
4891سیم مفتولی سیاه 1.5 تسمه30.901 تومان1 تومان
1403/04/24
1.5اصفهان
4889سیم مفتولی سیاه 1.5 فابریک33.601 تومان1 تومان
1403/04/24
1.5اصفهان
4893سیم مفتولی سیاه 1.5 یارانتومان1 تومان
1403/04/24
1.5تهران
4892سیم مفتولی سیاه 2.5 تسمه30.901 تومان1 تومان
1403/04/24
2.5اصفهان
4890سیم مفتولی سیاه 2.5 فابریک33.601 تومان1 تومان
1403/04/24
2.5اصفهان
4888سیم مفتولی سیاه 2.5 فابریک با سلفون35.001 تومان1 تومان
1403/04/24
2.5اصفهان
4894سیم مفتولی سیاه 2.5 یارانتومان1 تومان
1403/04/24
2.5تهران
کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیضخامت (mm)تحویلنوسانات
4942مش سنگین آجدار ضخامت 10تومان1 تومان
1403/04/24
10تهران
4941مش سنگین آجدار ضخامت 12تومان1 تومان
1403/04/24
12تهران
4937مش سنگین آجدار ضخامت 6تومان1 تومان
1403/04/24
6تهران
4943مش سنگین آجدار ضخامت 8تومان1 تومان
1403/04/24
8تهران

قیمت مفتول حرارتی

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیضخامت (mm)تحویلنوسانات
4924مفتول حرارتی 4.8 میلی متر28.183 تومان1 تومان
1403/04/24
4.8 میلی متراصفهان

قیمت سیم زیگزاگ

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیضخامت (mm)تحویلنوسانات
4921زیگزاگ 55 سانتی متر28.183 تومان1 تومان
1403/04/24
4.8 میلی متراصفهان
4926زیگزاگ 65 سانتی متر28.183 تومان1 تومان
1403/04/24
4.8 میلی متراصفهان
4925زیگزاگ 75 سانتی متر28.183 تومان1 تومان
1403/04/24
4.8 میلی متراصفهان