آهن مهام » قیمت میلگرد » قیمت میلگرد کلاف ساده

قیمت میلگرد کلاف ساده

قیمت میلگرد کلاف ساده در آنالیزهای گوناگون و ضخامت های مختلف انواع کارخانه ها در تاری
در بازه قیمت تا قرار دارد.

قیمت میلگرد کلاف ساده ابهر

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
3177میلگرد کلاف 6.5 ابهر 5SPتماس بگیرید
1403/02/03
5SPکلاف ساختمانیکیلوگرم6.5 میلی متر
3180میلگرد کلاف 5.5 ابهر 3SPتماس بگیرید
1403/02/03
3SPکلاف ساختمانیکیلوگرم5.5 میلی متر
3181میلگرد کلاف 5.5 ابهر RST34تماس بگیرید
1403/02/03
RST34کلاف سادهکیلوگرم5.5 میلی متر
3182میلگرد کلاف 6.5 ابهر RST34تماس بگیرید
1403/02/03
RST34کلاف سادهکیلوگرم6.5 میلی متر
3183میلگرد کلاف 6.5 ابهر 3SPتماس بگیرید
1403/02/03
3SPکلاف سادهکیلوگرم6.5 میلی متر
3184میلگرد کلاف 8 ابهر RST34تماس بگیرید
1403/02/03
RST34کلاف سادهکیلوگرم8 میلی متر
3185میلگرد کلاف 10 ابهر RST34تماس بگیرید
1403/02/03
RST34کلاف سادهکیلوگرم10 میلی متر
3284میلگرد کلاف 6.5 کیان فولاد ابهرتماس بگیرید
1403/02/03
1008کلاف سادهکیلوگرم6.5 میلی متر

قیمت میلگرد کلاف ساده الیگودرز

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
3194میلگرد کلاف 6.5 الیگودرز 3SPتماس بگیرید
1403/02/03
3SPکلاف ساختمانیکیلوگرم6.5 میلی متر
3195میلگرد کلاف 6.5 الیگودرز RST34تماس بگیرید
1403/02/03
RST34کلاف سادهکیلوگرم6.5 میلی متر
3196میلگرد کلاف 8 الیگودرز A2تماس بگیرید
1403/02/03
A2کلاف سادهکیلوگرم8 میلی متر
3197میلگرد کلاف 5.5 الیگودرز 3SPتماس بگیرید
1403/02/03
3SPکلاف کششیکیلوگرم5.5 میلی متر

قیمت میلگرد کلاف ساده امیرآباد

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
3203میلگرد کلاف 6.5 امیر آباد 5SPتماس بگیرید
1403/02/03
5SPکلاف ساختمانیکیلوگرم6.5 میلی متر
3204میلگرد کلاف 12 امیر آباد A2تماس بگیرید
1403/02/03
A2کلاف سادهکیلوگرم12 میلی متر
3205میلگرد کلاف 10 امیر آباد A2تماس بگیرید
1403/02/03
A2کلاف سادهکیلوگرم10 میلی متر
3206میلگرد کلاف 8 امیر آباد A2تماس بگیرید
1403/02/03
A2کلاف سادهکیلوگرم8 میلی متر
3207میلگرد کلاف 6.5 امیر آباد 3SPتماس بگیرید
1403/02/03
3SPکلاف کششیکیلوگرم6.5 میلی متر
3208میلگرد کلاف 6.5 امیر آباد RST34تماس بگیرید
1403/02/03
RST34کلاف کششیکیلوگرم6.5 میلی متر
3209میلگرد کلاف 6.5 امیر آباد 1008تماس بگیرید
1403/02/03
1008کلاف کششیکیلوگرم6.5 میلی متر

قیمت میلگرد کلاف ساده نطنز

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
3219میلگرد کلاف 6.5 نطنز 1008تماس بگیرید
1403/02/03
1008کلاف سادهکیلوگرم6.5 میلی متر
3222میلگرد کلاف 10 نطنز 1008تماس بگیرید
1403/02/03
1008کلاف سادهکیلوگرم10 میلی متر
3223میلگرد کلاف 8 نطنز 1008تماس بگیرید
1403/02/03
1008کلاف سادهکیلوگرم8 میلی متر
3224میلگرد کلاف 6.5 نطنز 3SPتماس بگیرید
1403/02/03
3SPکلاف سادهکیلوگرم6.5 میلی متر
3225میلگرد کلاف 6.5 نطنز 1006تماس بگیرید
1403/02/03
1006کلاف سادهکیلوگرم6.5 میلی متر

قیمت میلگرد کلاف ساده ذوب آهن

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
3231میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن 1008تماس بگیرید
1403/02/03
1008کلاف سادهکیلوگرم5.5 میلی متر
3232میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن 1008تماس بگیرید
1403/02/03
1008کلاف سادهکیلوگرم6.5 میلی متر
3233میلگرد کلاف 8 ذوب آهن A2تماس بگیرید
1403/02/03
A2کلاف سادهکیلوگرم8 میلی متر
3234میلگرد کلاف 10 ذوب آهن A2تماس بگیرید
1403/02/03
A2کلاف سادهکیلوگرم10 میلی متر
3235میلگرد کلاف 12 ذوب آهن A2تماس بگیرید
1403/02/03
A2کلاف سادهکیلوگرم12 میلی متر

قیمت میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
3243میلگرد کلاف 5.5 کویر کاشان 1008تماس بگیرید
1403/02/03
1008کلاف سادهکیلوگرم5.5 میلی متر
3244میلگرد کلاف 5.5 کویر کاشان A2تماس بگیرید
1403/02/03
A2کلاف سادهکیلوگرم5.5 میلی متر
3245میلگرد کلاف 6.5 کویر کاشان A2تماس بگیرید
1403/02/03
A2کلاف ساختمانیکیلوگرم6.5 میلی متر
3246میلگرد کلاف 6.5 کویر کاشان 1006تماس بگیرید
1403/02/03
1006کلاف سادهکیلوگرم6.5 میلی متر
3247میلگرد کلاف 6 کویر کاشان A2تماس بگیرید
1403/02/03
A2کلاف سادهکیلوگرم6 میلی متر
3248میلگرد کلاف 7 کویر کاشان 1006تماس بگیرید
1403/02/03
1006کلاف کششیکیلوگرم7 میلی متر
3249میلگرد کلاف 8 کویر کاشان 1008تماس بگیرید
1403/02/03
1008کلاف سادهکیلوگرم8 میلی متر
3250میلگرد کلاف 12 کویر کاشان 1008تماس بگیرید
1403/02/03
1008کلاف سادهکیلوگرم12 میلی متر
3251میلگرد کلاف 10 کویر کاشان 1008تماس بگیرید
1403/02/03
1008کلاف سادهکیلوگرم10 میلی متر

قیمت میلگرد کلاف ساده فولاد یزد

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
3263میلگرد کلاف 6.5 فولاد یزد RST34تماس بگیرید
1403/02/03
RST34کلاف سادهکیلوگرم6.5 میلی متر
3264میلگرد کلاف 8 فولاد یزد 1006تماس بگیرید
1403/02/03
1006کلاف سادهکیلوگرم8 میلی متر
3265میلگرد کلاف 10 فولاد یزد 1006تماس بگیرید
1403/02/03
1006کلاف سادهکیلوگرم10 میلی متر
3266میلگرد کلاف 5.5 فولاد یزد 1006تماس بگیرید
1403/02/03
1006کلاف سادهکیلوگرم5.5 میلی متر
3267میلگرد کلاف 6.5 فولاد یزد 1008تماس بگیرید
1403/02/03
1008کلاف سادهکیلوگرم6.5 میلی متر

قیمت میلگرد کلاف ساده گروه صنعتی فولاد ایران

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
3275میلگرد کلاف 5.5 فولاد ایران 1008تماس بگیرید
1403/02/03
1008کلاف سادهکیلوگرم5.5 میلی متر
3276میلگرد کلاف 6.5 فولاد ایران 1008تماس بگیرید
1403/02/03
1008کلاف سادهکیلوگرم6.5 میلی متر
3277میلگرد کلاف 8 فولاد ایران A2تماس بگیرید
1403/02/03
A2کلاف سادهکیلوگرم8 میلی متر

قیمت میلگرد کلاف ساده فولاد گلستان

کد کالانام محصولقیمتبه روز رسانیآنالیزحالتواحدسایز (mm)نوسانات
3282میلگرد کلاف 5.5 فولاد گلستان 3SPتماس بگیرید
1403/02/03
3SPکلاف ساختمانیکیلوگرم5.5 میلی متر
3283میلگرد کلاف 6.5 فولاد گلستان 3SPتماس بگیرید
1403/02/03
3SPکلاف سادهکیلوگرم6.5 میلی متر

میلگردهای ساده به صورت کلاف نیز دسته بندی شده و به بازار وارد می شوند. قیمت میلگرد کلاف و آخرین تغییرات آن در بازار را می توانید در وب سایت آهن مهام مشاهده نموده و یا از طریق تماس با همکاران کارشناس ما در این زمینه از آن اطلاع یابید. این محصولات در دسته های ساده تقسیم بندی می شوند. قیمت میلگرد کلاف ساده به دلیل استفاده از آلیاژهای مرغوب تر در تولید، بیشتر از قیمت میلگرد کلاف آجدار در وزن های مشابه می باشد.

برای خرید میلگرد کلاف، می بایست به نوع آنالیز محصول، آلیاژ مورد استفاده در ساخت و ابعاد آن توجه نمود. یکی از نکاتی که در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، سایز این محصولات می باشد. میلگردهای کلاف ساده از ضخامت های بسیار پایین مانند 5.5 تا 16 میلیمتر سایز بندی می شوند.

قیمت کلاف

نمونه های مختلف از میلگرد کلاف در انواع ساده به لحاظ ویژگی با یکدیگر متفاوت اند. در انتخاب و خرید هر یک از این انواع مولفه های خاصی را باید مد نظر قرار داد. قیمت کلاف و میلگردهای شاخه ای تفاوت چندانی با هم ندارد و برای خرید آنها بیشتر به وزن محصول توجه می شود. این تولیدات تنها در نوع دسته بندی با یکدیگر متفاوت هستند. استانداردهای آلیاژی و فاکتورهای دیگری که برای ساخت میلگردهای شاخه ای مورد توجه هستند، برای تولید انواع کلاف نیز استفاده می شوند. در ادامه به بررسی فاکتورهای مهم و تعیین کننده انتخاب میلگرد کلاف در انواع مختلف خواهیم پرداخت.

قیمت کلاف ساده

در هنگام خرید میلگرد کلاف ساده، توجه به آلیاژ این محصولات اهمیت بالایی دارد. البته قیمت کلاف ساده که با نام میلگردهای آلیاژی نیز در بازار شناخته می شوند، در انواع داخلی و خارجی هم با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. هر چند کیفیت محصولات داخلی، دست کمی از نمونه های خارجی ندارد، اما به دلیل تاثیر بالای نرخ ارز بر روی محصولات وارداتی هزینه بیشتری برای خرید آنها باید پرداخت کرد.

میزان ضخامت و وزن محصول، فاکتورهای مهم دیگری در انتخاب و خرید آنها هستند. در صورتی که نیاز به خرید میلگرد ساده در سایزهای مختلف دارید، تایید نهایی سفارش و مطالعه کامل فاکتور ارائه شده از سوی شرکت اهمیت بالایی خواهد داشت. از سوی دیگر دریافت تایید فاکتور خرید از سوی کارشناس فروش نیز مهم است.

خرید میلگرد کلاف

برای تولید انواع محصولات فلزی مانند زنجیر، سیم بکسل، فنر، مفتول، الکترودهای جوشکاری و … نیاز به خرید کلاف ساده می باشد. کلاف های نیز برای ساخت انواع خاموت و آرماتورهای عرضی مورد استفاده واقع می شوند. پرکاربرد ترین سایز در این محصولات ضخامت 8 میلیمتر می باشد.

شرکت فولاد تجارت مهام یکی از عرضه کنندگان انواع میلگرد کلاف ساده  است که خدمات متعددی در این زمینه به مشتریان خود ارائه نموده. بررسی و مشاهده محصولات در وب سایت آهن مهام و سفارش آن در هر نقطه از کشور و تحویل سریع در محل مورد نظر مشتری، خدمات دیگری هستند که از سوی این مجموعه ارائه می شوند. جهت دریافت قیمت آهن آلات در بازار روز و یا کسب مشورت در انتخاب محصول مورد نیاز خود، همچنین به منظور خرید میلگرد کلاف می توانید با همکاران کارشناس ما در واحد فروش در تماس باشید.

ادامه توضیحات
سوالات متداول
آیا قیمت های درج شده برای میلگرد کلاف در وب سایت آهن مهام به روز هستند؟
بله. این قیمت ها آخرین قیمت محصولات در بازار آهن آلات کشور می باشند.
رای خرید میلگرد کلاف از وب سایت آهن مهام چه روندی وجود دارد؟
شما می توانید تنها به وسیله یک تماس با همکاران ما در شرکت فولاد تجارت مهام نسبت به ثبت سفارش محصولات مورد نیاز خود اقدام نمایید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 5 =

نظری یافت نشد